Loading...

Obavještenja IPPC

Home/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC2018-03-22T10:39:58+01:00

18.4.2013.

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Preduzeće „Deponija“ d.o.o. iz Podgorice, Oktobarske revolucije br. 100, za podnijeti zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad Regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad „Livade“, na katastarskim parcelama: 9/1, 9/2, 319/3, 3448/2, 3489 (dio) k.o. Tuzi i 7893/13 k.o. Podgorica, odobreno rješenje o izdavanju integrisane dozvole.

Prilog I,

Prilog II,

Prilog III,

Prilog IV zakoni,

Prilog V Netehnički prikaz podataka,

Prilog VI Spisak priložene dokumentacije uz zahtjev,

Spisak priložene dokumentacije, 

Zahtjev za integrisanu dozvolu za sanitarne kade

15.4.2013.

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je izrađen nacrt integrisane dozvole za rad postrojenja za proizvodnju acetilena u Bijeloj, preduzeća „Progas“ d.o.o. iz Nikšića, Vuka Karađića bb, na katastarskoj parceli br. 767, KO Bijela, Opština Herceg Novi.

Prilog 1  Dokumentacija koja je podnijeta uz zahtjev,

Prilog 2 Podaci o učešću javnosti, lokalne samouprave i drugih organa i organizacija, sastancima sa operaterom i drugim subjektima,

Prilog 3 Netehnički rezime,

Prilog 4 Lista pravnih propisa,

Progas P R I L O G   V,

Progas P R I L O G VI,

Progas P R I L O G VII,

Zahtjev

10.4.2013.

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Možura“ d.o.o. iz Bara, Bušat bb, za podnijeti zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad Regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad „Možura“, na katastarskoj parceli 2416/1 KO Kunje,  odobreno rješenje o izdavanju integrisane dozvole.

Prilog 1 Dokumentacija koja je podnijeta uz zahtjev,

Prilog 2 Podaci o učešću javnosti, lokalne samouprave i drugih organa i organizacija, sastancima sa operaterom i drugim subjektima,

Prilog 3 Netehnički rezime,

Prilog 4 Lista pravnih propisa,

Mozura P R I L O G   V,

Mozura P R I L O G VI,

Mozura P R I L O G VII,

Prilog Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole