Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

18.05.2018.

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Jugopetrol” a.d. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-828/6 od 18.05.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskim parcelama broj 893 i 894 KO Risan, Opština Kotor.

Dokumenta

16.05.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „Luštica Development“ A.D. iz Tivta, Novo Naselje bb., podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje/nasipanje/uređenje hotelske plaže u dijelu DSL “Sektor 36”, Opština Tivat.

Dokumenta

14.05.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „MJ Propertiy“ D.O.O. iz Podgorice, Ul. Vaka Đurovića br.2 (Sjeverna tribina Gradskog stadiona), podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje turističkog naselja standr 5*, na urbanističkim parcelama UP2 i UP3, a koju čine katastarske parcele broj 504/3, 504/4 i 505, kao i djelovi katastarskih parcela 504/2 i 506 u zahvatu DSL Mihailovići, Opština Cetinje.

Dokumenta

11.05.2018.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-775/6 od 11.05.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na djelovima katastarskih parcela broj 513, 514, 515, KO Jabuka, Opština Kolašin.

09.05.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića, bb, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na urbanističkoj parceli UPI1, a koju čine katastarske parcele broj 212 i 213/3, Opština Andrijevica.

08.05.2018.

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „Jugopetrol” a.d. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskim parcelama broj 893 i 894 KO Risan, Opština Kotor.

Dokumenta