Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

19.09.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, D.O.O. „ADRIATIC MARINAS”, Tivat podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonsrukciju gata PN  u sklopu luke nautičkog turizma Tivat-Porto Montenegro u zoni M2, za potrebe napajanje plovila goriva.

15.09.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „ADRIATIC 42” – D.O.O. – Herceg Novi, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekte za remont superjahti Bijela – faza 1 (izgradnja objekta u moru za rad travel lifta, platforme za pristup plutajućem doku, površina-ploča na obali za rad travel lifta i rekonstrukciju dijela postojeće obale) na urbanističkoj parceli UP 4, zona C, u zahvatu Državne studije lokacije „Sektor 6“-Bijela-Sveta Neđelja u opštini Herceg Novi.

 

12.09.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, ADELAIDA” DOO, ul. Stjepa Šarenca bb, Herceg Novi, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1186/6 od 31.08.2022.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za pogon za proizvodnju stakloplastične armature i stakloplastične mreže, na katastarskoj parceli broj 1295/17, KO Dajbabe, Opština Podgorica.

 

 

05.09.2022.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „TUJKO“ doo, Kotor, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu „Čukače“ na katastarskim parcelama br. 2921, 2922, 2923, 2924, 2925/1 i 3048 KO Ljubotinj I, Prijestonica Cetinje.

 

31.08.2022.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „HOTSPOT REAL ESTATE” d.o.o. – Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Apartmansko hotelski kompleks, na dijelu urbanističke parcele UP1 A, koju čini dio katastarske parcele br. 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174, 175 KO Reževići I, i saobraćajnica turističkog kompleksa koga čine katastarske parcele br. 167/2, 168/2, 169/2, 171/2 i 170/2 KO Reževići I, Blok A, u zahvatu LSL „Velji kamen”, u Budvi.