Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

26.09.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „MNE PROPERTY INVEST” d.o.o. Bar podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja velike gustine sa mješovitom namjenom centralnih funkcija na dijelu urbanističke parcele UP 17 (katastarska parcela br. 4781/1 i 4782/6), urbanistička parcela UP 18 (katastarska parcela br. 4782/1), urbanistička parcela UP 19 (katastarske parcele br. 4782/2 i 4782/8) i urbanistička parcela UP 20 (katastarska parcela br. 4813/2, 4814/2 i 4782/3), KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a „Ilino”, u Baru.

26.09.2023.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., donijeto Rješenje broj: 03-UPI-1715/25 od 12.09.2023.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju saobraćajnice radnog naziva „nastavak jugozapadne obilaznice od kružnog toka radnog naziva krug 2 – Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M 2.3 Podgorica – Cetinje do Komanskog mosta“.

20.09.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Deljevina” d.o.o. iz Pljevalja, adresa Ratnih vojnih invalida broj 151, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja.

20.09.2023.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore iz Podgorice, adresa IV Proleterske broj 19, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1312/5 od 14.09.2023. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta „Kruče“ na magistralnom putu M-1, dionica Bar – Ulcinj, Kruče, opština Ulcinj.

20.09.2023.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Upravi za saobraćaj Crne Gore iz Podgorice, adresa IV Proleterske broj 19, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1313/5 od 14.09.2023. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta „Ujtin potok“ na magistralnom putu M-1, dionica Bar – Ulcinj, Dobre vode, opština Bar.

18.09.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „VJETRO PARK BIJELA” d.o.o. Podgorica podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – vjetroelektrana Bijela, u skladu sa postupkom procjene uticaja na životnu sredinu, na katastarskim parcelama u privatnom vlasništvu broj: 629, 1769, 1768, 1786, 1786/1, 1796, 1809, 1808, 1812, 1814, 1811, 1815, 1816, 1818, 1819, 1821, 1825, 1826, 1831, 1832, 1833, 1664, 1666, 1667, 1668, 1669, 1661, 1662, 1835, 1837, 1838, 1841, 1880, 1874, 1869, 1868, 1856, 1855, 1854, 1902, 1900, 1646, 1637, 1636, 1657, 1656, 1655, 1635, 1634,1629, 1628, KO Malinsko i parcelama u vlasništvu Države Crne Gore – subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore: 1571/3 (nova parcela), 1929/5 (nova parcela), KO Malinsko, Opština Šavnik.