Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

30.07.2021.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Uprava za saobraćaj Crne Gore, ul. IV Proletrske br. 19, Glavni grad Podgorica, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-3 Nikšić – Danilovgrad, dionica tunel „Budoš“ – Danilovgrad (raskrsnica kod motela „Perjanik“), Opština Danilovgrad i Opština Nikšić.

20.07.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „EUROMIX BETON” d.o.o. – Bar, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko– građevinskog kamena iz ležišta „Goran”, Zaljevo, Opština Bar.

20.07.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „EUROMIX BETON” d.o.o. – Bar, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko–građevinskog kamena iz ležišta „Velji Zabio”, Zaljevo, Opština Bar.

19.07.2021.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „IK Real“ d.o.o. iz Podgorice, Bracana Bracanovića br. 49, donijeto rješenje broj: 02-UPI-230/17 od 19.07.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe na UP1, koju čini katastarska parcela br. 867/5 KO Bandići, Opština Danilovgrad, koji je uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.

16.07.2021.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski Trg 46, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ribarske luke na Rtu Đeran – Velika plaža, Opština Ulcinj.

 

07.07.2021.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Crnogorski Elektrodistributivni Sistem“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-847/5 od 07.07.2021.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje NDTS 10/0.4 kV sa uklapanjem u 10 kV mrežu, na katastarskim parcelama 4540/11 i 5470/17 i dio katastarske parcele broj 5470/1 KO Podgorica III, DUP „Blok 35-36“, Glavni grad Podgorica.