Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

01.07.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „TROJAN“ d.o.o. iz Bara, Zaljevo bb, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-848/6 od 21.06.2022.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za površinski kop tehničko-građevinskog kamena „Velja Gorana“, na dijelu katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar.

 

30.06.2022.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Uprava za saobraćaj, Ul. IV Proleterske br.19, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu sredinu za izgradnju mosta na rijeci Tari, na KO Podbišće i KO Bjelojevići, u skladu sa smjernicama Prostornog plana područja posebne namjene „Bjelasica i Komovi“, Opština Mojkovac.

 

 

29.06.2022.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „MHG DADI“ doo, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Stambeno-poslovnog objekta br. 1 i 2 na dijelu UP1, koju čine katastarske parcele br. 2082/26, 2082/14, 5471/31 i 2082/8 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Servirsno skladišna zona uz željezničku prugu Sari Aerodrom“- Izmjene i dopune, Glavni grad Podgorica i dijelu UP2, koju čine katastarske parcele br. 2082/22, 2082/17 i 2082/13 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Servirsno skladišna zona uz željezničku prugu Sari Aerodrom“- Izmjene i dopune, Glavni grad Podgorica.

 

29.06.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „MONTENEGRO INVESTMENT& LAND HOLDINGS” d.o.o. – Tivat, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju eko hotela 4* i etno sela, Čukovići, Prijestonica Cetinje.

28.06.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Nusretu Košuti, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-838/7 od 14.06.2022.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog objekta-auto kampa na katastarskoj parceli br. 27, KO Donji Štoj, lokacija br. 8.27, Program privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj za period 2019-2023. godine u Ulcinju.

27.06.2022.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner – Žičara Kotor 1350, Vojislavljevića br.81, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu sredinu za izgradnju Žičare „Kotor– Lovćen“ sa pratećim sadržajima, na lokaciji KO Dub, KO Škaljari 2, KO Mirac – Opština Kotor i KO Njeguši – Prijestonica Cetinje.