Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

14.06.2019.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Slavija” d.o.o. iz Budve, Ul. Veljka Vlahovića br. 1, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-825/5 od 13.06.2019.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju podzemnog 10 kV kablovksog voda, na UP 2, blok 2, koju čine katastarske parcele broj 1260/5, 1260/6, 1261/1, 1261/2 i 1261/10 KO Budva, u zahvatu DUP-a „Podkošljun“, Opština Budva.

13.06.2019.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje podzemnog rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 KO Kumbor, u zahvatu DSL „Sektor 5 – Izmjene i dopune“, za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“, Opština Herceg Novi.

06.06.2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „TIM COMPANY” d.o.o., ul.Vuka Kneževića bb, Pljevlja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničkog građevinskog kamena iz ležišta „Otilovići“, na katastarskim parcelama br. 97, 98/2 i 103/3 KO Otilovići u zahvatu PUP-a Opštine Pljevlja do 2020. godine – prostorno plansko rješenje (“Sl. list CG” – opštinski propis br. 11/11), Opština Pljevlja.

– Zahtjev – Leziste gradjevinskog kamena Otilovici – Pljevlja

04.06.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Petrol Crna Gora MNE“ d.o.o., iz Podgorice, Ul. Josipa Broza Tita broj 19, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izmještanja postojećih visokonaponskih 10 kV kablova i izgradnja dva nova 10 kV kabla“ na lokaciji kat.parcela 3567/2, 3560/3, 3569/3, 3569/5 I 3727/3 KO Podgorica III, u skladu sa urbanističkim projektom “HEMOMONT” u Podgorici.

10kV MNEPETROL

Dokumenta

03.06.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Slavija” d.o.o. iz Budve, Ul. Veljka Vlahovića br. 1, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju podzemnog 10 kV kablovksog voda, na UP 2, blok 2, koju čine katastarske parcele broj 1260/5, 1260/6, 1261/1, 1261/2 i 1261/10 KO Budva, u zahvatu DUP-a „Podkošljun“, Opština Budva.

Zahtjev za odlucivanje o potrebi izrade Elaborata

Dokumenta