Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

19.10.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „KATUNJANIN“ D.O.O. iz Herceg Novog, ul. Ustanička 52, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-842/29 od 19.10.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju arhitektonsko građevinskog kamena na dijelu katastarske parcele br.1489 KO Kobilji do, u zahvatu PUP-a Prijestonice Cetinje, koji je za nosioca projekta uradio „EKO-CENTAR” d.o.o. iz Nikšića.

17.10.2018.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ – CETINJE, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju fudbalskog stadiona na dijelu urbanističke parcele br.1-2B, DUP „Zona sporta”, Prijestonica Cetinje.

11.10.2018.

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog metalnog mosta – Uvač 4, na katastarskim parcelama broj 595 i 504 KO Jabuka, Opština Kolašin.

11.10.2018.

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog metalnog mosta – Uvač 3, na katastarskoj parceli broj 513 KO Jabuka, Opština Kolašin.

10.10.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Direkciji za investicije, Opština Tivat, Trg Magnolija br.1, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1277/24 od 10.10.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izmještanje dalekovoda 110 kV „Gradiošnica-Herceg Novi“, Opština Tivat, koji je za nosioca projekta uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.

05.10.2018.

Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za bušenje istražnih bušotina u bloku 5 u podmorju Crne Gore, koju je formirala Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (broj:02-UPI-101/2-02-1612/2 od 26.09.2018.godine), nosiocu projekta, Preduzeću „Eni Montenegro BV” iz Podgorice, Europoint zgrada, ul.Svetlane Kane Radević br. 3, 4 sprat, donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za bušenje istražnih bušotina u bloku 5 u podmorju Crne Gore (02-UPI-101/2-02-1612/5 od 05.10.2018.godine)

 

Dokumenta