Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

15.01.2020.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnagoraput” a.d. iz Podgorice, Zetskih vladara br. 5, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za drobljenje i prosejavanje krečnjaka, na katastarskim parcelama br. 964, 964/1, 964/2 i dijelu katastarske parcele br. 968/2 KO Podbišće u zahvatu Prostorno urbanističko plana Opštine Mojkovac, Opština Mojkovac.

14.01.2021.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Deponija“ d.o.o., Španskih boraca bb, Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1836/7 od 14.01.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za građenje deponije – Sanitarna kada 4, Urbanistička parcela UP8-12, koja se sastoji od dijela katastarske parcele broj 9/1, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, u skladu sa Urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“, Opština Podgorica.

01.11.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Džemal Radončić, ul.8 Marta bb iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, na UP 7, koju čine katastarske parcele br.393/7, 393/6 i 3459 KO Tuzi u zahvatu Detaljnig urbanističkog plana „Karabuško polje“, Opština Tuzi.

04.01.2021.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost  da je preduzeću „Crnogorski Elektrodistributivni Sistem“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1826/5 od 04.01.2021.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje trafostanice 35/010kV „Velje brdo“ sa priključnim kablovima 35 kV i 10kV i uklapanjem u mrežu, Glavni grad Podgorica.

29.12.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „IK REAL“ d.o.o., Ul. Bracana Bracanovića 49, Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1794/6 od 29.12.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju objekta postojeće benzinske pumpe sa pratećim sadržajima – Punionica boca za TNG, na KP 938, KP 939, KP 940, KP 941, KO Mrke u zahvatu Detaljnog prostornog plana autoputa „Bar-Boljare“ u Podgorici, Opština Podgorica.

 

29.12.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Crnagoraput” a.d. iz Podgorice, Zetskih vladara br. 5, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1773/6 od 29.12.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za drobljenje i prosejavanje krečnjaka, na katastarskim parcelama br. 964, 964/1, 964/2 i dijelu katastarske parcele br. 968/2 KO Podbišće u zahvatu Prostorno urbanističko plana Opštine Mojkovac, Opština Mojkovac.