Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

22.11.2021.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Trojan“ d.o.o. iz Bara, Zaljevo bb, donijeto rješenje broj: 02-UPI-567/50 od 15.11.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velja Gorana“, koja se sastoji od katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

19.11.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „ALK MONTENGRO” d.o.o. – Tivat, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelsko-apartmanskog kompleksa, na urbanističkim parcelama UP66a koja se sastoji od katastarskih parcela br. 71/1 i 83/3, KO Tivat, UP66b koja se sastoji od katastarskih parcela br. 83/1, 75/2, 82/11, 84/14 i 84/13, KO Tivat i UP66c koja se sastoji od katastarskih parcela br. 82/1, 82/2 i 84/3, 75/9 i 75/10 KO Tivat, u zahvatu DUP-a „Seljanovo”, Opština Tivat.

17.11.2021.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Euro Petrol CG“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. 4.Jula 56A, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1337/6 od 08.11.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske stanice, na katastarskim parcelama broj 4070/15 i 5470/16 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica.

 

 

12.11.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „LD GROUP“ doo, Nikšić, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Izgradnja objekta – Gradskog hotela“, na UP 1, Zona 5 – MC, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 1569, 1570/2 i 2576/4 KO Topla, Opština Herceg Novi.

08.11.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kablovskog voda 2×110 kV od TS 110/35 kV Radovići  do stuba 170 dalekovoda 110 kV Tivat – Lastva, Opština Tivat i Kotor.

 

08.11.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „Braća Magud Grbalj“ doo, Radanovići bb, Kotor, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Krivošije-Kotor, planiran na kat.parcelama 758, 762/1, 1680, 746, 745, 743 i 757 KO Krivošije donje i dijelovi kat.parcela 1/1 i 4 KO Risan, Opština Kotor.