Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

27.02.2024.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opština Žabljak podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta za Komunalno i vodovod Žabljak, na UP 247 i UP 247b, katastarske parcele broj: 1815/15 i 1815/16 KO Žabljak I, DUP „Žabljak” za zone I, J, G, H, E, F, C, Opština Žabljak.

27.02.2024.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-320/5 od 23.02.2024. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 35 kV od TS 110/35 kV ,,Ribarevine” do TS 35/10 kV ,,Cmiljača”, Opština Bijelo Polje.

22.02.2024.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „SUNRISE EUROPE” d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje solarne elektrane ukupne instalisane snage 225MW, na lokalitetu KO Dubrovsko i KO Duži, Opština Šavnik.

22.02.2024.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „TOC GRADNJA” d.o.o. Podgorica podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje STS 10/0.4 kV, 250 kVA u Danilovgradu za potrebe napajanja zatvorenog privatnog kompleksa i uklapanje iste u DV 10 kV „Branelovica”, na katastarskim parcelama 691/5, 961/6 i 751/2 KO Grlić, opština Danilovgrad.

21.02.2024.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ivanu Bajkoviću, Nikoli Vujoviću, Vutaly Furnyki i Ruslanu Turlakovu donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-238/6 od 19.02.2024. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog objekta – kondo hotela pet zvjezdica, 3Po+P+Mz+8, koja se planira na UP 10.11, blok 10A, katastarske parcele broj: 2392 i 2393 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Budva centar”, Opština Budva.

21.02.2024

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Možura” d.o.o. iz Bara, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog biogasa, na katastarskoj parceli broj 2416/5 KO Kunje, Opština Bar.