Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

22.10.2019.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Crnogorski Elektrodistributivni Centar“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1408/5 od 24.07.2019.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje DTS 10/04 kV, 1×1000 kVa „Voljevac“ sa priključnim 10 kV vodom i njeno priključenje sa postojećeg DV 10 kV Gubavač, Opština Bijelo Polje.

Dokumentacija za odlucivanje o potrebi izrade Elaborata DTS Voljevac

22.10.2019.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opština Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za sanaciju privremenog skladišta komunalnog otpada na katastarskoj parceli broj 751 KO Podbišće, u zahvatu urbanističkog plana Opštine Mojkovac do 2020. godine („Sl.list Crne Gore opštinski propisi 19/11“) u Mojkovcu.

Elaborat Deponija Mojkovac

21.10.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Uprava javnih radova iz Podgorice, ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat vještačkog osnežavanja ski staza „Kolašin 1600“, KO Smrčje, Opština Kolašin.

Dokumentacija

21.10.2019.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Tim Company” d.o.o. iz Pljevalja, ul.Vuka Kneževića bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju i preradu tehničko građevinskog kamena iz ležišta „Rajčevo brdo“, na katastarskim parcelama br. 2536/2, 2536/3, 2536/4, 2536/5, 2539/2, 2540, 2544/4 i 2544/5 KO Crljenice u zahvatu PUP-a Opštine Pljevlja do 2020. godine – prostorno plansko rješenje (“Sl. list CG” – Opštinski propis br. 11/11), Opština Pljevlja.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

21.10.2019.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „NAVAR INCORPORATED D.O.O“, Bonići b.b. , Tivat, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju objekta nautičkog turizma/marine L3, na katastarskoj parceli 4732/2 i djelovima katastarskih parcela broj 4889, 4715/2, 4716/1, 4717, 4731, 4732/1, 4732/3, 4878/3 KO Tivat i djela akvatorijuma, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23”, Opština Tivat.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

18.10.2019.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Senić Petrol“ d.o.o. iz Podgorice, Mahala bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-292/35 od 18.10.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe na UP10, koja se sastoji od katastarske parcele br. 9553 i djelova katastarskih parcela br. 9554 i 9555 KO Golubovci, zona D, u zahvatu DUP-a „Mahala“, Gradska opština Golubovci, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

Elaborat o procjeni uticaja Benzinska pumpa Pg – Senić petrol