Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

19.05.2020.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „INNOVATIVE GREEN INDUSTRIES” d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za reciklažu sortiranog otpada, planiranoj na urbanističkoj parceli LZ138, koja je dio katastarske parcele br. 6499/5, KO Novi Bar,u zahvatu Detaljne razrade lokacije Prva faza privredne zone Bar u Opštini Bar, u sklopu PPPN za Obalno područje Crne Gore (“Sl. list CG”, br. 56/18).

 

18.05.2020.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Uprava javnih radova iz Podgorice, Ul. Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje isklopive šestosjedne žičare Z4 – Žarski, u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi” – skijalište Žarski, KO Bjelojevići, Opština Mojkovac.

13.05.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „BEMAX” d.o.o. ul. Mihaila Lalića bb iz Podgorice, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko – građevinskog kamena sa ležištu „SAĐAVAC“, sa objektima za obradu tg kamena – drobilicom i betonjerkom, na katastarskim parcelama br.: 640, 641, 660, 662, 663, 664, 668, 674/1 KO Bandiüi i 919/2 KO Donji Zagarač, Opština Danilovgrad.

13.05.2020.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Miami“ d.o.o. iz Ulcinja, Ivana Milutinovića bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskoj parceli broj 29/4 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

12.05.2020.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Mat Company“ d.o.o. iz Pljevalja, Vuka Kneževića bb, donijeto rješenje broj: 02-UPI-9/21 od 12.05.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju betonske baze na UP 201, koja se sastoji od djelova katastarskih parcela broj 3624/2, 3623 i 3622 KO Pljevlja, u okviru Detaljnog urbanističkog plana „Bare I“, Opština Pljevlja, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

11.05.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-602/6 od 08.05.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110 kV Lastva-Kotor (dionica Lastva-Trojica), Opština Kotor.

Dokumenta