Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

11.06.2021.

“Na osnovu člana 16 stav 8 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu kapitalnih investicija, Rimski trg 46, Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1695/18 od 10.06.2021.godine, o određivanju obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve, poddionica 1.1, na lokacijama KO Gorivići, KO Pobori, KO Lastva, KO Maine, KO Brajići i KO Kuljače u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje, Opština Kotor i Opština Budva.

 

 

09.06.2021.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Elektroprivreda Crne Gore” a.d. iz Nikšića, donijeto rješenje broj: 02-UPI-193/24 od 07.06.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mHE „Rijeka Mušovića“, Opština Kolašin, koji je uradio „Sistem-MNE” d.o.o. iz Podgorice.

06.09.2021.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Montenegro Armour Group – MAG“ doo, Željeznička bb, Bijelo Polje, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-625/7 od 07.06.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Infrastrukturni objekat PD3,P, poslovni prostor u privredi, proizvodna hala, u krugu bivšeg „Vunarskog kombinata“, Opština Bijelo Polje.

06.09.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Crne Gore, ul. Vuka Karadžića br.3, Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-740/5 od 07.06.2021.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izmještanje dalekovoda DV 10kV “Podanje” – TS 35/10Kv “Gorica Stara” i DV 35kV TS 35/10 “Podanje”- TS 220/110/35kV “Podgorica 1”, kao i dalekovod DV 10kV od MBTS 10/0,4kV ZIKS 1 DO STS 10/0,4kV KPD, na katarstarskim parcelama: br. 55, 53, 84, 98, 96/1, 96/2,  96/3 i 96/5 KO Grbe, br.103/2, 102, 53, 52, 84, 97, 96 i 93  KO Grbe, br. 63, 59, 60 KO Grbe, Opština Danilovgrad.

 

 

07.06.2021.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Rudnik uglja“ a.d. iz Pljevalja, Ul. Velimira Jakića broj 6, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Južni obod Rajčevo brdo“ u okviru odobrenog istražno-eksplotacionog prostora ležišta, Opština Pljevlja.

03.06.2021.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Miami“ d.o.o. iz Ulcinja, Ivana Milutinovića bb, donijeto rješenje broj: 02-UPI-428/30 od 02.06.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskoj parceli broj 29/4 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj, koji je uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.