Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

31.05.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost obavještavamo vas da je Nosilac projekta „ŠAJO“ d.o.o., Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Hotela sa 4*, na dijelu urbanističke parcele UP 1, koju čine katastarske parcele br. 1142/17, 1142/29, 1142/6, 1142/16 i 1144/5 KO Podgorica I, Blok 19, u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica VI Kruševac – dio“ Opština Podgorica.

30.05.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, JZU Opšta bolnica Nikšić., Nikšić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju Opšte bolnice u Nikšiću, na katastarskoj parcela broj 1097/1 KO Nikšić, Opština Nikšić.

29.05.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost vas da je Nosilac projekta „CEDIS“ d.o.o., Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju TS 35/10 KV; 2×8 MVA „DUKLO“ sa uklapanjem u 35 KV i 10 kv mrežu na katastarskim parcelama 1202, 1255, 1450, 1818, 1819, 1242/1, 1192, 1256, 1266, 1191, 1193/1 KO Glibovac, 972/1, 972/2, 973/3, 975/1, 975/2, 976/2, 1564/1, 1693, 753/1, 753/2, 1365/2 i 1822 KO Mokra Njiva, 42, 446, 37, 3549/1, 4549/3, 4551/1, 4522, 4584, 38, 39, 399, 400, 402, 403, 440/1, 109/4, 109/5, 104/3 KO Nikšić, Opština Nikšić.

26.05.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost obavještavamo vas da je Nosilac projekta Marijana Andrić Marijanović, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark „Nebojša“ na katastarskim parcelama 1529/1, 1533, 1534, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1646, 1665/4, 1667, 2597/2 (list nepokretnosti broj 104) KO Bobovo i na katastarskim parcelama 1512, 1591, 1592, 1604/2, 2707, 3065, 3080, 3081, 3112, 3895, 3911, 3192, 3962, 4027, 4029, 4149/2, 4150/2 i 4151/2 (list nepokretnosti broj 303) KO Kruševo, Opština Pljevlja.

24.05.2023.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „V&V INVESTMENT GROUP“ d.o.o., Budva, donijeto Rješenje broj: 03-UPI-1608/22 od 09.05.2023.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta poslovnih djelatnosti „Budva Mall“ na urbanističkoj parceli UP 1, koju čine katastarske parcele broj 555/17, 561/1, 561/4, 561/5, 561/11, 561/21 i 3007/6 KO Budva, blok br. 17, u zahvatu DUP-a „Dubovica I“ – Izmjene i dopune, Opština Budva.

 

18.05.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta,  Vlada Crne Gore – Uprava za saobraćaj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Tivat-Jaz, od km 885+500 do km 901+500, KO Mrčevac, KO Đuraševići, Opština Tivat, KO Lastva 2, KO Glavati 2, KO Kovači 2, KO Gorovići 2, KO Kubasi 2, KO Prijeradi 2, KO Pobrđe 2, KO Šišići 2, KO Pelinovo 2, KO Naljezići, KO Sutvara 2, KO Dub, KO Privredna zona, KO LJeševići, KO Vranovići 2, KO Kavač, Opština Kotor i KO Prijevor 1, KO Prijevor 2, Opština Budva.