Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

31.03.2020.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „MIA INVESTMENTS D.O.O.” iz Podgorice, Bul.Svetog Petra Cetinjskog bb, donijeto Rješenje broj: 02-UPI-244/12 od 30.03.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa 5*, na dijelu UP 26.1, blok 26a, DUP „Budva centar” – izmjene i dopune, a koji čine katastarske parcele broj: 1440/2, 1440/4, 3104/2, 3104/3, 3109/7, 3109/9, KO Budva, Opština Budva, koji je za nosioca projekta uradio Centar za arhitekturu i urbanizam d.o.o. iz Podgorice.

27.03.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Prijestonici Cetinje – Direkciji za investicije i razvoj, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-477/6 od 27.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidrotehničkog tunela, na katastarskim parcelama br. 466/2, 4664/2 i 4665/2 – Dobrsko selo (izlazni portal) na katastarskim parcelama br. 2113, 2114, 2115, 2116 i 2117, PUP Cetinje, Donje polje (ulazni portal), Prijestonica Cetinje.

27.03.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je OPŠTINI BAR – Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-454/5 od 27.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju nadvožnjaka preko pruge Beograd – Bar, na mjestu pružnog prelaza Bjeliši, Opština Bar.

25.03.2020.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Upravi javnih radova iz Podgorice, Ul. Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-445/6 od 25.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje TS 10/0.4 kV „Manastir Podvrh“ i infrastrukturno povezivanje  sa TS 35/10kV „Bistrica“, Opština Bijelo Polje.

25.03.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „ZEKOVIĆ COMPANY” d.o.o. – Žabljak, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-423/5 od 24.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploatacija šljunka i pijeska na PK „Ražano polje” kod Žabljaka, Opština Žabljak.

23.03.2020.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Đekić“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Njegoševa broj 25, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-442/5 od 23.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje 10kV dalekovoda za priključenje mHE „Pecka“ na elektrodistributivnu mrežu na katastarskoj parceli broj 522, Opština Kolašin.