Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

04.12.2019.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Jugopetrol“ a.d. iz Podgorice, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1561/6 od 04.12.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na UP 75 u zahvatu DUP-a „Plavsko jezero – I faza“, koja se sastoji od katastarske parcele broj 410 i dijela katastarske parcele broj 2333/2 KO Plav, Opština Plav.

03.12.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektrodistributivni Centar“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje priključnog 10 kV dalekovoda i TS 10/04 kV na UP1, u zahvatu urbanističkog projekta „Duvanski kombinat“ izmjene i dopune, na katastarskim parcelama 1549/1, 1579/8, 1579/1, 1549/4. 1291/1, 1550/2, 1551/1, 1551/2, 1549/6, 1549/7, 1549/8, 1548/1, 1547/4, 1544/1, 1668/1 KO Podgorica, Glavni gard Podgorica.