Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

15.08.2018.

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Piramida Sport“ d.o.o., iz Pljevalja, Ul. Šavnička br.8. podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportskog objekta sa pratećim sadržajem na katastarskoj parceli br. 4816/6 KO Pljevlja u Pljevljima.

14.08.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, D.O.O. Društvo za usluge, inžinjering i export-import „STABILIS INVESTMENT“ Budva, ul. 22 novembar br. 2A, Opština Budva, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-165/20 od 14.08.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju objekata turističke namjene – Hotelskog Kompleksa sa 4 i 5* (I i II Faza Cjelina R: Hotel spratnosti Po+Su+Pr+Te+1+8 i Cjelina BS: Hotel spratnosti Po+Su+Pr+Te+1+12), na dijelu urbanističke parcele br. 12.1 koju čine katastarske parcele br.: 1069 i 1070 KO Bečići, Blok 12, kvart 4 u zahvatu DUP-a “Bečići”, Opština Budva, koji je za nosioca projekta uradio „LARS FIRE” d.o.o. iz Podgorice.

10.08.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 I 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, Ul.Stanka Dragojevića bb., donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1411/6 od 10.08.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na katastarskim parcelama br. 4015, 4017, 4018 i 4019 KO Pljevlja u Pljevljima. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku rekonstrukcije, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

10.08.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 I 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, Ul.Stanka Dragojevića bb., donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1412/6 od 10.08.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinuza rekonstrukciju objekta-stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom, na katastarskoj parceli br.94/1 KO Plužine, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine.

09.08.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Uniprom Energy” d.o.o.“ iz Podgorice, Dajbabe bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za komprimovani prirodni gas (KPG) i postrojenje za tečni prirodni gas (TPG), na katastarskim parcelama br. 1111/7, 1108, 1310/1 i 1311/3 KO. Dajbabe, Glavni grad Podgorica.

08.08.2018.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Uniprom Energy” d.o.o.“ iz Podgorice, Dajbabe bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1392/6 od 08.08.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za komprimovani prirodni gas (KPG) i postrojenje za tečni prirodni gas (TPG), na katastarskim parcelama br. 1111/7, 1108, 1310/1 i 1311/3 KO. Dajbabe, Glavni grad Podgorica.