Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

16.08.2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Jugopetrolu AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-1106/5 od 15.08.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe, na urbanističkoj parceli br. UPII-13, koja se sastoji od dijela katastarske parcele br. 217/2 KO Buljarica I, u zoni II, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Buljarica I”, Opština Budva („Sl. list CG”, op. propis, br. 34/16), u Opštini Budva.

15.08.2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „MHE VRBNICA” doo Podgorica Ulica 8 marta broj 74, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju 35kV dalekovoda od mHE Vrbnica do rp 35kV, KO Goransko, KO Smriječno,KO Jasen i KO Stabna, , Opština Plužine.

Dalekovod mhe Vrbnica

15.08.2019.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Jugopetrol“ a.d. iz Podgorice, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1105/5 od 14.08.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za adaptaciju benzinske pumpe na UPA1, koja se sastoji od dijela katastarske parcele, broj 315 KO Mojkovac, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Sportska zona“, Opština Mojkovac.

15.08.2019.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Crnogorski Elektroprenosni Sistem“ AD, iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, broj: 02-UPI-314/19 od 15.08.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat rekonstrukcije dionice 110kV Bar-Budva između stubova 33-50, koji je izradio multidisciplinarni tim „Instituta za tehnička istraživanja“ iz Podgorice.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

15.08.2019.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Durmitor Development’’d.o.o. iz Nikšića, Ul Milovana Pekovića P+6/40 bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-612/24 od 15.08.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu na projekat Izgradnje objekta benzinske pumpe sa turističkim sadržajima, na UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP8, UP9, UP10, UP11 I UP12, koje čine kat.parcelu 1283/1 KO Motički gaj, Opština Žabljak, koji je izradio multidisciplinarni tim „Eko-Centar“ d.o.o. iz Nikšića.

13.08.2019.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Durmitor Development’’d.o.o. iz Nikšića, Ul Milovana Pekovića P+6/40 bb,, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-612/24 od 13.08.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu na projekat Izgradnje objekta benzinske pumpe sa turističkim sadržajima, na UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP8, UP9, UP10, UP11 I UP12, koje čine kat.parcelu 1283/1 KO Motički gaj, Opština Žabljak, koji je izradio multidisciplinarni tim „Eko-Centar“ d.o.o. iz Nikšića.

INOVIRANI ELABORAT II DURMITOR DEVELOPMENT

Dokumenta