Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

13.06.2024.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „BRAND HOTELS” d.o.o. iz Budve donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1118/6 od 12.06.2024. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta Apart hotela 4* na urbanističkoj parceli UP 610, koju čine katastarske parcele broj 2635/3 i 3983/2 KO Žabljak I, u okviru izmjena DUP-a „Žabljak”, opština Žabljak. 

13.06.2024.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „PRIMO DESIGN” d.o.o. iz Podgorice donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1140/5 od 10.06.2024. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje skladišta sa administracijom, koje se nalazi na katastarskoj parceli br. 4296/1 KO Tološi, Glavni grad Podgorica, opština Podgorica.  

Uspješno realizovana profesionalna praksa učenika SSŠ ,,Spasoje Raspopović” Agenciji za zaštitu životne sredine

Sa  ciljem obavljanja profesionalne prakse, učenici SSŠ ,,Spasoje Raspopović” iz Podgorice (smjerovi: tehničar zaštite životne sredine, tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja, kao i operater hemijskih procesa), predvođeni predmetnom profesoricom Sandrom Kovačević, posjetili su Agenciju za zaštitu životne sredine.

Tom prilikom djeca su upoznata sa nadležnostima Agencije, monitoringom stanja i značaju očuvanja svakog segmenta životne sredine, za koji je zadužena ova institucija.

Poseban osvrt u praktičnoj nastavi odnosio se na monitoring alergenog polena u vazduhu. Edukaciju učenika obavili su službenici Agencije samostalni savjetnici u Sektoru za monitoring životne sredine: magistri Sonja Kralj i  Kasim Agović.

Kada je riječ o monitoringu alergenog polena u vazduhu, učenicima je prezentovano koje vrste alergenih biljaka su obuhvaćene monitoringom, brojem i lokacijama polenovih stanica, značajem mjerenja i praćenjem koncentracija alergenog polena sa aspekta zaštite zdravlja ljudi.

Takođe, praktično je prezentovan način rada polenovih stanica i metoda kojima se vrši mjerenje polena, počevši od pravilnog mjerenja protoka vazduha, pripreme i postavke diska na stanici, kao i načinu pripreme pločica za mikroskopiranje i predstavljanje izmjerenih koncentracija alergenog polena u vidu semafora , koji su putem web sajta dostupni javnosti na uvid.

Podsjećamo, Državnu mrežu za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu čine mjerne stanice u Podgorici, Mojkovcu i Baru. Plan je da se u narednom periodu, kroz program prekogranične saradnje Interreg IPA VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, proširi mreža za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu.

 

Na samome kraju, predmetna profesorica i učenici pomenute škole, izrazili su zadovoljstvo što su imali mogućnost da se na jedan valjan i kvalitetan način upoznaju sa radom Agencije, a ujedno i da unaprijede postojeće znanje kada je riječ o životnoj sredini. Sa njima su dogovoreni dalji oblici saradnje, u smislu uključivanja i pomoći stručnih lica Agencije u poboljšanju i proširivanju znanja učenika, vezano za teme koje su predmet njihovog interesovanja, kao i njihovog učešća u ekološkim akcijama koje će u narednom periodu realizovati Agencija.

11.06.2024.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „KAVARIĆ GROUP” d.o.o. iz Podgorice donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1096/6 od 07.06.2024. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnih apartmana u funkciji turizma – faze I i II, na katastarskoj parceli broj 996/1 KO Sutvara u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana „Opštine Kotor”, u Kotoru.

 

10.06.2024.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosioc projekta JUXINYAN IMPORT EXPORT d.o.o. iz Podgorice podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju apart hotela sa 3*, poslovanje, kolektivno stanovanje velike gustine na katastarskim parcelama 4154/1, 4157/3, 4158/3 KO Novi Bar koje formiraju UP 18 i katastarske parcele 4154/8, 4157/1, 4158/5 KO Novi Bar koje formiraju UP 19, zona „Aa“ u zahvatu DUP-a „Ilino“, opština Bar.

07.06.2024.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzećima „STABLO“ d.o.o. iz Budve, „BEPPLER & PARTNERS“ Ltd. i „IRLENIA INVESTMENTS“ Ltd. donijeto rješenje broj: 03-UPI-1385/34 od 30.05.2024. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta A4 u okviru sportsko-turističkog depadansa faza 1, opština Kolašin.