Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

12.10.2020.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „COGIMAR“ d.o.o. iz Kotora, donijeto Rješenje broj: 02-UPI-817/21 od 12.10.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat ptocjene uticaja na životnu srdinu za uzgajalište riba (orada i brancin) i školjki (mušlja i kamenica), Dražin vrt lokacija 6.2, katastarska parcela 1243/1 KO Orahovac II, Opština Kotor, koji je uradio „Planplus“ d.o.o. iz Podgorice.

09.10.2020.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Hidroenergija Andrijevica“ d.o.o. iz Andrijevice, Ul. Branka Deletića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1350/5 od 08.10.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje 35kV kablovskog voda za priključenje mHE „Umski potok“ na elektrodistributivnu mrežu, Opština Andrijevica.

09.10.2020.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Hidroenergija Andrijevica“ d.o.o. iz Andrijevice, Ul. Branka Deletića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1349/5 od 08.10.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje 35kV kablovskog voda za priključenje mHE „Štitska rijeka“ na elektrodistributivnu mrežu, Opština Andrijevica.

05.10.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opštini Bijelo Polje – Direkciji za izgradnju i investicije, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1310/7 od 05.10.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju-polaganje 10kV kabla za priključenje TS 10/0,4 kV na urbanističkoj parceli UP 154, u zoni B sa postojećom trafostanicom TS 35/10 kV „Nedakusi“ na urbanističkoj parceli UP 35, u zoni A a u skladu sa DUP-om „Industrijske zone i područja terminala“ – izmjene i dopune (Sl.list CG op.propisi br.05/17) Opština Bijelo Polje.

 

05.10.2020.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Upravi javnih radova iz Podgorice, Ul. Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), donijeto rješenje broj: 02-UPI-695/18 od 02.10.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje isklopive šestosjedne žičare Z4 – Žarski, u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi” – skijalište Žarski, KO Bjelojevići, Opština Mojkovac, koji je uradio „DECOM Montenegro” d.o.o. iz Podgorice.

10.01.2020.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost  da je preduzeću „Crnogorski Elektrodistributivni Sistem“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1326/5 od 01.10.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje NDTS 10/0.4 kV 1x630kVA „Nova C3“ sa uklapanjem u 10kV mrežu, na katastarskim parcelama broj 1055, 4556, 4554, 1560, 1559, 4560/1, 1536/1, 1536/3, 1539/1, 2074, 2071, 2082, 2103, 2098/1, 2083/2, 2099, 4569, 4360/2, 3947/1, 3939, 3930, 3928, 3944/1, 3944/2, 3942, 3941, 3943/1,4358/1, 4358/2, 4358/3, 4574, 4373/1 KO Nikšić, Opština Nikšić.