Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

07.02.2023.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću, „Luka Bar“ AD, Bar, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1687/7 od 30.01.2023.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju skladišnog objekta u okviru terminala za robu široke potrošnje – fazna gradnja, Opština Bar.

 

06.02.2023.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „V&V INVESTMENT GROUP“ d.o.o. iz Budve, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta poslovnih djelatnosti „Budva Mall“ na urbanističkoj parceli UP 1, koju čine katastarske parcele broj 555/17, 561/1, 561/4, 561/5, 561/11, 561/21 i 3007/6 KO Buva, blok br. 17, u zahvatu DUP-a „Dubovica I“ – Izmjene i dopune, Opština Budva.

06.02.2023.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Možura” d.o.o. iz Bara, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1676/8 od 26.01.2023.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog gasa dobijenog na sanitarnim kadama komunalnog otpada deponije „Možura“ d.o.o., Bar.

 

03.02.2023.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „TEHNO LUX” d.o.o., Podgorica, donijeto Rješenje broj: 03-UPI-1182/19 od 25.01.2023.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za Izgradnju objekta centralnih djelatnosti, na dijelovima urbanističkih parcela UP 24E i UP 25E, koje čine katastarske parcele 1343/5, 1391/4, 1344/4, 1343/142, 1391/19 i 1344/16 KO Dajbabe, u zahvatu DUP-a „Industrijska zona KAP-a”, Glavni grad Podgorica.

03.02.2023.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Upravi za saobraćaj iz Podgorice, ul. IV Proleterske br.19, donijeto rješenje broj: 03-UPI-1188/29 od 13.01.2023.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta na rijeci Tari, na KO Podbišće i KO Bjelojevići, u skladu sa smjernicama Prostornog plana područja posebne namjene „Bjelasica i Komovi“, Opština Mojkovac, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

31.01.2023.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Trojan“ d.o.o. iz Bara, Zaljevo bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat površinskog kopa tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velja Gorana“, koji zahvata dio katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar.