Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

29.01.2020.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Petrović Željko, bul.Svetog Petra Cetinjskog br.103, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima na katastarskoj parceli br. 220 KO Jastreb u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad.

29.01.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „CRNAGORAPUT” AD, Ul. Zetskih vladara br. 5, Podgorica, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju postojeće asfaltne baze, na katastarskim parcelama br. 964,964/1, 964/2 i dijelu katastarske parcele br. 968/2 KO Podbišće, Opština Mojkovac.

27.02.2020.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Avio Petrol“ d.o.o. iz Podgorice, Smokovac bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, na UP 27, koja se sastoji od dijela katastarske parcele 3473 KO Doljani, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Murtovina“, Glavni gard Podgorica.

23.01.2020.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo prosvjete iz Podgorice, Ul. Vaka Đurovića bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vrtića i jaslica na UP 11, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Blok 6 – Zona 6“, Glavni grad Podgorica.

22.01.2020.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Uprava javnih radova iz Podgorice, Ul. Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ski staza uz žičaru „K8“ na skijalištu „Kolašin 1600“, faza I, Opština Kolašin.