Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

19.04.2019.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1679/23 od 19.04.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog metalnog mosta – Uvač 4, na katastarskim parcelama broj 595 i 504 KO Jabuka, Opština Kolašin, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

19.04.2019.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1680/23 od 19.04.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog metalnog mosta – Uvač 3, na katastarskoj parceli broj 513 KO Jabuka, Opština Kolašin, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

18.04.2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta “Jugopetrol“ A.D., iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat rekonstrukcije benzinske stanice na UP 184, koju čine katastarske parcele 991 i 992/2 KO Tivat, u zahvatu DUP-a „Mažina“ u Tivtu.

18.04.2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1082/18 od 18.04.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na UP 21, DUP-a „Radoje Dakić“-Izmjene i dopune, Opština Podgorica, koji je za nosioca projekta uradi Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju,  iz Podgorice.

16.04.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Jugopetrol“ A.D., iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat adaptacije benzinske stanice na katastarskoj parceli 109/2 KO „Privredna Zona“ u Kotoru.

15.04.2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Petrović Željko, bul.Svetog Petra Cetinjskog br.103, Podgorica, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-511/6 od 15.04.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima na katastarskoj parceli br. 220 KO Jastreb u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad.