Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

22.04.2021.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „ALBINO” d.o.o. – Tuzi, donijeto Rješenje broj: 02-UPI-172/22 od 21.04.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe i poslovnog objekta na katastarskim parcelama br. 2992/155, 2992/437, 2997/158, KO Tuzi, Opština Tuzi, koji je za nosioca projekta uradio „PAMING“d.o.o. iz Podgorice.

 

22.04.2021.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „HIFA OIL CG” d.o.o. Cijevna bb, Podgorica, donijeto Rješenje broj: 02-UPI-365/16 od 21.04.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe na urbanističkoj parceli UP21a, koju čini katastarska parcela br. 4032/1 i 4023/4 KO Podgorica, blok C, u zahvatu DUP-a „Pobrežje zone A,B,C”, Opština Podgorica, koji je za nosioca projekta uradio „PAMING“d.o.o. iz Podgorice.

20.04.2021.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Upravi javnih radova iz Podgorice, Ul. Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), donijeto rješenje broj: 02-UPI-1139/24 od 20.04.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju garaže na pet nivoa, na urbanističkoj parceli UP 1, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 904/1, 904/2, 952/1, 953, 1048/1, 1127 i katastarska parcela 952/2 K.O. Smrčje, opština Kolašin, u okviru Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi”, Detaljna razrada lokaliteta 1450 (Sl. list CG -o.p. br. 4/11), koji je uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.

 

19.04.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „Braća Magud Grbalj“ doo, Radanovići bb, Kotor, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Krivošije-Kotor, planiran na kat.parcelama 758, 762/1, 1680, 746, 745, 743 i 757 KO Krivošije donje i dijelovi kat.parcela 1/1 i 4 KO Risan, Opština Kotor.

16.04.2021.

   “Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Trojan“ d.o.o. iz Bara, Zaljevo bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velja Gorana“, koja se sastoji od katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar.

16.04.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „UNIPROM“ d.o.o., ul. Novaka Ramova br. 17, Opština Nikšić, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukcija objekta industrijske proizvodnje – skladište, Zona A na lokaciji urbanističke parcele UP9A koju čine katastarske parcele broj 31/9, 33/3, 33/2, 34/1, 35/2 i djelovi k.p. broj 32/1, 35/1, 33/6, 33/5, 29/16, 45/9, 51/3, 46/1, 45/24, 1311/2, sve KO Botun u zahvatu Izmjena i dopuna DUP Industrijska zona KAP-a, Opština Podgorica.