Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

13.08.2020.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Javorak MB“ d.o.o. iz Nikšića, Ul. Grebice bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe na UP3 koju čine djelovi katastarskih parcela br. 1564/25, 1539/1, 1539/2 i 1692 KO Mokra Njiva, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Crebice“, Opština Nikšić.

13.08.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Upravi javnih radova Crne Gore, ul.Arsenija Boljevića 2a (Coty mall), Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1139/6 od 13.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju garaže na pet nivoa, na urbanističkoj parceli UP 1, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 904/1, 904/2, 952/1, 953, 1048/1, 1127 i katastarska parcela 952/2 K.O. Smrčje, opština Kolašin, u okviru Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi”, Detaljna razrada lokaliteta 1450 (Sl. list CG -o.p. br. 4/11).

13.08.2020.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Rudnik uglja“ a.d. iz Pljevalja, Ul. Velimira Jakića broj 6, donijeto rješenje broj: 02-UPI-657/29 od 12.08.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije uglja za period od 2020 – 2025. godine, na površinskom kopu „Potrlica“, Opština Pljevlja, koji je uradio „Rudnik uglja“ a.d. iz Pljevalja.

 

12.08.2020.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Crnogorski Elektroprenosni Sistem a.d.” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, donijeto Rješenje broj: 02-UPI-822/18 od 12.08.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju TS 220/110/35 kV, na katastarskoj parceli br. 4542 KO Podgorica, Glavni Grad Podgorica, koji je uradio „LARS FIRE“ d.o.o. iz Podgorice.

12.08.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Željeznička infrastruktura Crne Gore” a.d. iz Podgorice, adresa Trg Golootočkih žrtava br. 13, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1125/5 od 11.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rehabilitaciju tunela br. 247 na pruzi Vrbnica – Bar, Opština Podgorica.

12.08.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Željeznička infrastruktura Crne Gore” a.d. iz Podgorice, adresa Trg Golootočkih žrtava br. 13, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1124/5 od 11.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rehabilitaciju tunela br. 242 na pruzi Vrbnica – Bar, Opština Podgorica.