Loading...
Obavještenja i Registar Seveso postrojenja2018-07-11T12:10:50+01:00
203, 2018

Obavještenja i Registar Seveso postrojenja

Agencija obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost o izrađenom Registru/Listi Seveso postrojenja u Crnoj Gori. Registar i Lista Seveso postrojenja su urađeni shodno primljenim Obavještenjima od operatera Seveso postrojenja, koja su urađena na osnovu člana 3 Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ("Službeni list Crne Gore", br. 67/16 ), a u skladu sa članom 39 Zakona o životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16 ). Stepen rizika za Seveso postrojenja shodno praviliniku o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika (Sl. list CG 63/16) Lista obavještenja o Seveso postrojenju shodno članu 3. Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ( Sl. list CG 67/16)