Ekološki  pojmovnik  za đecu

 

ABIOTIČKI FAKTORI – uticaj nežive prirode
AKCIJE – uticaj nežive prirode na članove biocenoze
ANTROPOGENI FAKTOR – uticaj čovjeka na neživu i živu prirodu
AUTOTROFI – organizmi koji imaju sposobnost da iz neorganskih materija proizvodi organske-šećer
BENTOS – zajednica organizama dna
BIOMI – udruženi ekosistemi sa sličnim sastavom i osobinama
BIOM – više sličnih ekosistema u određenoj klimatskoj oblasti
BIOTIČKI FAKTORI – uticaj živih bića jednih na druge, kao i njihov uticaj na neživu prirodu
BIOTOP – prostor koji naseljavaju živa bića
BIOSFERA – sav naseljeni prostor Zemlje
BROJNOST POPULACIJE – ukupan broj jedinki jedne vrste na staništu
DOMINANTNA VRSTA – vrsta koja se ističe brojem i veličinom ili prostorom koji zauzima
EKOLOGIJA – nauka o odnosima između živih bica i okoline
EKOLOŠKA NIŠA – kombinacija životnih uslova koje najviše odgovaraju jednoj vrsti
EKOLOŠKI FAKTORI – različiti uticaj kojima su izložena živa bića
EKOSISTEM – cjelina koju čine životna zajednica i njeno okruženje
EKOSISTEM – jedinstvo biotopa i biocenoze
FOTOSINTEZA – proces stvaranja šećera od ugljenik(IV)-oksida i vode uz pomoć sunčeve energije
GUSTINA POPULACIJE – prosječan broj jedinki jedne populacije,po jedinici površine ili zapremine
HETEROTROFI – organizmi koji nemaju sposobnost da proizvode organske materije iz neorganskih
KLIMAKS STADIJUM – završni stadijum u razvoju biocenoze tj.ekosistema
KOAKCIJA – međusobni uticaj živih bića
KONKURENCIJA – tip odnosa u kojima se živa bića nadmeću
MORTALITET – broj umrlih jedinki u određenom vremenskom periodu
NATALITET – broj rođenih jedinki u određenom vremenskom periodu
NEKTON – zajednica organizama koji plivaju
PARAZITIZAM – zajednički život dva organizma, pri čemu jedan ima korist, a drugi štetu
PARAZIT – organizam koji živi na/u drugom organizmu, nanoseći mu štetu
PELAGIJAL – zajednica organizama slobodne vode
PERIODIZAM – pravilno smjenjivanje životnih aktivnosti biocenoze
PLANKTON – zajednica organizama koji lebde u vodi
POPULACIJA – sve jedinke iste vrste koje žive zajedno na jednom prostoru
POTROŠAČI – heterotrofni organizmi koji se hrane organskim materijama iz biljaka, životinja ili drugih organizama
PROIZVOĐAČI – autotrofni organizmi koji mogu da proizvode hranu iz vode, mineralnih materija i ugljenik(IV)-oksida
RASPORED POPULACIJE – prostorno raspoređivanje jedinki populacije na staništu
RAZLAGAČI – heterotrofni organizmi koji se hrane uginulim organizmima ili njihovim djelovima;oni razlažu organske materije od neorganskih
REAKCIJE – uticaj živih bića na neživu prirodu
SAPROFIT – organizam koji se hrani organskom materijom iz uginulih organizama i razlaže je do neorganskih materija
SIMBIOZA – zajednički život dva organizma
SKROB – složeni biljni šećer
SPRATOVNOST – prostorni raspored vrsta u biocenozi
SUKCESIJA – smjena jednog ekosistema drugim
ŽIVOTNA ZAJEDNICA – svi organizmi koji žive zajedno na jednom prostoru