Djelokrug rada Agencije za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine vrši poslove koji se odnose na:

 • organizovanje, planiranje i učestvovanje u monitoringu životne sredine u oblasti:
  • kvaliteta vazduha (uključujući monitoringa polena suspendovanog u vazduhu),
  • sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu,
  • stanja ekosistema priobalnog mora,
  • stanja biodiverziteta, buke u životnoj sredini,
  • jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; analizu i izvještavanje o stanju životne sredine,
  • predlaganje mjera za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu; izdavanja akta o uslovima zaštite prirode za potrebe izrade planova, osnova i programa,
 • izradu Studije zaštite za proglašenje zaštićenog prirodnog dobra;
 • izdavanje IPPC dozvola;
 • izdavanje dozvola za prekogranično kretanje otpada, preradu i /ili odstranjivanje otpada;
 • izdavanje dozvola:
  • za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke, kao i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance;
  • za praćenje kvaliteta goriva, kvaliteta vazduha, izdavanje dozvola za mjerenje emisija o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduhu, uvoz ili izvoz supstance koja oštećuje ozonski omotač, alternativnih supstanci, proizvoda koji ih sadrže;
  • za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini i za izradu strateških karata buke;
  • za proizvodnju, promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja i radioaktivnih materijala;
  • za obavljanje stručnih poslova zastite od nejonizujućih zračenja, za korišćenje izvora elektromagnetnih polja, uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja i uređaja koji emituju ultrazvuk, kao i dozvola za stručno osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja,
  • za uvoz, izvoz i tranzit hemikalija koje se nalaze na listi klasifikovanih supstanci, za uvoz i izvoz detergenata, za obavljanje djelatnosti prometa opasnih hemikalija, uvoz, izvoz i tranzit biocidnih proizvoda;
 • sprovođenje postupka strateške procjene uticaja i postupka procjene uticaja projekata na životnu sredinu;
 • sprovođenje postupka utvrđivanja neposredne opasnosti od štete u životnoj sredini i odgovornosti za štetu u životnoj sredinu;
 • izdavanje saglasnosti na planove upravljanja otpadom;
 • davanje mišljenja u procesu izdavanja dozvola, vođenje evidencije o proizvodnji i upravljanju otpadom;
 • procjenu radiološkog opterećenja stanovništva, izradu programa praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla, sakupljanje podataka za ažuriranje LRTAP i GHG Inventara, izvještavanje prema međunarodnim organizacijama (Evropskoj agenciji za životnu sredinu, MedPOL-u (UNEP/MAP));
 • praćenje stanja i ugroženost stanišnih tipova, brojnosti i stanja populacija divljih ptica, kao i ostalih indikatorskih vrsta koje ukazuju i omogućuju ocjenu stanja prirode, vođenje postupka prethodnog obavještavanja (PIC postupka), izvršavanje međunarodnih ugovora iz nadležnosti ovog organa, pripremanje stručnih podloga za izradu propisa iz oblasti zaštite životne sredine;
 • vođenje informacionog sistema u oblasti životne sredine;
 • vođenje katastra zagađivača; davanje mišljenja o planskoj dokumentaciji i o mjerama zaštite prirode koje ti akti treba da sadrže;
 • kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.