Na osnovu člana 12 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost da je operater „MOŽURA“ D.O.O iz Bara podnio uredan zahtjev, zaveden pod brojem 02-UPI-651/1 od dana 06.05.2021. god, za reviziju integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada i obavljanje aktivnosti odstranjivanja otpada na lokaciji Možura u Baru.