Loading...

Regulativa

/Regulativa
Regulativa 2019-07-18T12:57:01+00:00

Zakon o životnoj sredini

Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o hemikalijama

Zakon o industrijskim emisijama

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu Konvenciju UN o promjeni klime

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnostiu donošenju odlukai pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o nacionalnim parkovima

Zakon o planinskim stazama

Zakon o šumama

Zakon o divljači i lovstvu

Zakon o zaštiti dobrobiti životinja

Zakon o vodama

Zakon o moru

Zakon o morskom dobru

Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi

Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Zakon o zaštiti mora od zagađjivanja sa plovnih objekata

Zakon o državnoj upravi

Zakon o upravnom postupku

Zakon o upravnom sporu

Krivični zakonik

Zakon o prekršajima

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o nevladinim organizacijama

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o spoljnoj trgovini

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Zakon o biocidnim proizvodima („Službeni list Crne Gore”, br. 54/16)

Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji CITIES Konvencije 

Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave

Uredbu o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine

Uredba o djelatnostima koje utiču ili mogu uticati na kvalitet vazduh

Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama određenih zagađujućih materija

Uredbu o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine

Uredba o sadržini programa mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima 007-2008

Uredba o održavanju reda u lukama i na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim polovnim putevima 41-06

Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda 02-2007

Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli 07-2008

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu

Uredba o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine 26-1997

Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije osnove i informacionog sistema o prostoru

Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćanje kvaliteta vazduha

Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha

Uredba o supstancama koje oštećuju koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama

Uredbu o popisu vrsta opasnih materija, dozvoljenim količinama i kriterijumima za kategorizaciju opasnih materija

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni list CG“ broj 07/08);

Uredba o sadržini programa mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima („Službeni list CG“ broj 07/08);

Uredbu o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju materije ili predmeti koji nastaju iz proizvodnog procesa za sporedne proizvode („Službeni list CG“, br. 30/15, od 12.6.2015. godine)

Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada(„Službeni list Crne Gore 33/13, od 11.7.2013 i 65/15 od 20.11.2015)

Uredba o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 24/12 od 04.05.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012, 47/12 od 07.09.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 28/12 od 05.06.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 42/12 od 31.07.2012)

Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije

Pravilnik o utvrđivanju liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost

Pravilnik o postupku prethodnog obavještavanja za izvoz hemikalija

Pravilnik o graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u električnim i elektronskim proizvodima

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje sastava i količine komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave

Pravilnik o načinu obračuna i plaćanja naknade za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada

Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (“Službeni list Crne Gore”, br. 059/13 od 26.12.2013, 083/16 od 31.12.2016)

Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, listi klasifikacije otpada i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih dozvola (“Službeni list Crne Gore”, br. 083/16 i 76/17)

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva („Službeni list CG“, br. 78/16, od 16.12.2016)

Pravilnik o načinu izračunavanja minimalnih suma osiguranja za slučaj štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima („Službeni list CG“, br. 40/15, od 24.7.2015. godine)

Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava otpada i bližim uslovima koje treba da ispunjava akreditovana laboratorija za ispitivanje opasnih svojstava otpada (“Sl. listu Crne Gore”, br. 21/2014 od 6.05.2014)

Pravilnik o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 59/13 od 26.12.2013)

Pravilnik o sakupljanju i predaji otpadnih vozila čiji je imalac nepoznat (Objavljen u “Sl. listu Crne Gore”, br. 27/13 od 11. juna 2013)

Pravilnik o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača prevoznika, trgovaca i posrednika otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 47/13 od 08.10.2013)

Pravilnik o bližim uslovima za upis u registar posrednika i trgovaca otpadom (“Sl. list Crne Gore”, br. 46/13 od 2.10.2013 i 21/2014 od 6.05.2014)

Pravilnik o spaljivanju iili suspaljivanju otpada („Službeni list Crne Gore“, br. 33/13, od 11 jula 2013.godine)

Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija (“Sl. list Crne Gore”, br. 31/13 od 5.07.2013 i 25/16 od 15.04.2016)

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika neopasnog otpada (Objavljen u “Sl. listu Crne Gore”, br. 27/13 od 11. juna 2013)

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik za sakupljanje i transport (“Sl. list Crne Gore”, br. 16/13 od 29.03.2013)

Pravilnik o načinu pakovanja i odstranjivanja otpada koji sadrži azbest (“Službeni list Crne Gore”, broj 11/13)

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja plana upravljanja otpadom proizvođača otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 05/13 od 23.01.2013)

Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima (“Sl. list Crne Gore”, br. 48/12 od 14.09.2012)

Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži pcb (“Sl. list Crne Gore”, br. 48/12 od 14.09.2012)

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obrade medicinskog otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 49/12 od 21.09.2012)

Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 50/12 od 01.10.2012)

Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 50/12 od 01.10.2012)

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova upravljanja otpadom (“Sl. list Crne Gore”, br. 53/12 od 24.10.2012)

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik za preradu i/ili odstranjivanje otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 53/12 od 24.10.2012)

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu (“Sl. list Crne Gore”, br. 89/09 od 31.12.2009)

Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT i vPvB

Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije pakovanja i označavanja hemikalija i određenog proizvoda u klase opasnosti

Pravilnik  o mjerama zaštite i načinu održavanja prelaza za divlje životinje

Pravilnik  o načinu utvrðivanja negativnog uticaja upotrebe reproduktivnog  materijala na šumu, životnu sredinu, genetski fond ili biodiverzitet

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu

Pravilnik o sadržini i obliku integrisane dozvole

Pravilnik o sadržini, obliku i  načinu popunjavanja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole

Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduh

Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora

Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade godišnje informacije o kvalitetu vazduha

Pravilnik o unutrašnjem redu u nacionalnim parkovima” Biogradska Gora”,”Durmitor”, “Lovćen” i “Skadarsko Jezero” 32-2005

Pravilnik o vrstama i kriterijumima za određivanje  stanišnih tipova, načinu izrade karte staništa, načinu praćenja stanja i ugroženosti staništa, sadržaju godišnjeg izvještaja, mjerama zaštite i očuvanja stanišnih tipova 080-2008

Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalif ikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada  na deponiji 084-2009

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola 003-2008

Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odredjivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Pravilnik o bližem sadrzaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Pravilnik  o bližem sadržaju godišnjeg programa monitoringa stanja očuvanosti prirode i uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši monitoring

Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog prirodnog  dobra

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine

Pravilnik o načinu izrade i procjene rizika za unošenje stranih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno i fizičko lice za čuvanje privremeno oduzetih zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vodjenja registra zaštićenih prirodnih dobara

Pravilnik o spisku supstanci koje se mogu upotrebljavati u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Pravilnik o načinu praćenja brojnosti i stanja populacija zaštićenih divljih ptica

Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta

Pravilnik o bližem načinu i uslovima sakupljanja, korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe

Pravilnik o uslovima za promet i način postupanja sa zašticenim divljim vrstama prilikom transporta

Pravilnik o bližim uslovima držanja i uzgoja zašticenenih divljih vrsta životinja

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, sadržaju, načinu štampanja i upotrebe vinjete

Pravilnik o bližem načinu i uslovima sakupljanja korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe

Pravilnik o načinu sakupljanja čuvanja obrade i skladištenja radioaktivnog otpada

Pravilnik o bližem sadržaju Plana prevencije i plana zaštite od udesa

Pravilnik o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika SEVESO postrojenja

Pravilnik o načinu klasifikacije, pakovanja i označavanja hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obilježavanje UN

Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za obavljanje hidrografskog premjera (“Sl. list Crne Gore”, 2/2014 od 07.03.2014. god.);

Pravilnik o načinu izdavanja, održavanja i upotrebe službenih navigacijskih karata (“Sl. list Crne Gore”, broj 7/2014″ od 7.2.2014. god.).

Pravilnik o vrstama biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 66/16);

Pravilnik o listama aktivnih supstanci koje su dozvoljene za upotrebu u biocidnim proizvodima i biocidnim proizvodima manjeg rizika (“Sl. list CG”, br. 72/16);

Pravilnik o načinu procjene rizika biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 62/16);

Pravilnik o uslovima za stavljanje biocidnih proizvoda u promet i upotrebu (“Sl. list CG”, br. 59/16);

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 62/16);

Pravilnik o sadržaju izvještaja o uvozu biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 69/16);

Pravilnik o metodama za ispitivanje efikasnosti biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 5/17);

Pravilnik o sadržaju tehničkog dosijea i osnovnim podacima o biocidu (“Sl. list CG”, br. 5/17);

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za biocidne proizvode (“Sl. list CG” br.7/17)

Pravilnik o uslovima u pogledu kadra, prostora i opreme za pravna lica koja profesionalno koriste biocidne proizvode (“Sl. list CG”, br. 26/17).

PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU DOSIJEA I REGISTRA HEMIKALIJA (“Službeni list Crne Gore”, br. 012/18 od 23.02.2018)

PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU PRETHODNOG OBAVJEŠTAVANJA ZA IZVOZ HEMIKALIJA (“Službeni list Crne Gore”, br. 061/17 od 02.10.2017)

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IDENTIFIKACIJU SUPSTANCE KAO PERZISTENTNE, BIOAKUMULATIVNE, TOKSIČNE I VEOMA PERZISTENTNE I BIOAKUMULATIVNE (“Službeni list Crne Gore”, br. 084/17 od 15.12.2017)

PRAVILNIK O LISTI KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI (“Službeni list Crne Gore”, br. 011/18 od 20.02.2018)

PRAVILNIK O LISTI SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU VISOKU ZABRINUTOST (“Službeni list Crne Gore”, br. 065/17 od 13.10.2017)

PRAVILNIK O LISTI SUPSTANCI KOJE SE NE UPISUJU U REGISTAR HEMIKALIJA I NE PODLIJEŽU STRUČNOJ PROCJENI (“Službeni list Crne Gore”, br. 014/18 od 05.03.2018)

PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA OPASNIH SVOJSTAVA HEMIKALIJE∗ (“Službeni list Crne Gore”, br. 068/17 od 20.10.2017)

PRAVILNIK O NAČINU KLASIFIKACIJE, PAKOVANJA I OZNAČAVANJA HEMIKALIJE U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM UN (“Službeni list Crne Gore”, br. 085/17 od 18.12.2017)

PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBJEDNOSNOG LISTA ZA HEMIKALIJE (“Službeni list Crne Gore”, br. 081/17 od 05.12.2017)

PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU ZAHTJEVA I SERTIFIKATA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE (“Službeni list Crne Gore”, br. 048/13 od 14.10.2013)

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SKLADIŠTENJE, MJERAMA ZA BEZBJEDNO ČUVANJE, ODNOSNO KORIŠĆENJE OPASNIH HEMIKALIJA (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/13 od 14.06.2013)

PRAVILNIK O LISTI OPASNIH HEMIKALIJA I PROIZVODA ČIJI JE IZVOZ ZABRANJEN (“Službeni list Crne Gore”, br. 031/14 od 24.07.2014)

PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA BIORAZGRADLJIVOSTI POVRŠINSKI AKTIVNE SUPSTANCE, NAČINU OBILJEŽAVANJA I SASTAVU DETERGENTA (“Službeni list Crne Gore”, br. 050/13 od 30.10.2013)

PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU IZVJEŠTAJA O BEZBJEDNOSTI HEMIKALIJE (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/13 od 14.06.2013)

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O HEMIKALIJAMA I IZDATIM DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROMETA OPASNIH HEMIKALIJA (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/13 od 14.06.2013)

PRAVILNIK O SMJERNICAMA I USLOVIMA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE (“Službeni list Crne Gore”, br. 024/14 od 06.06.2014)

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE POVRŠINSKI AKTIVNIH SUPSTANCI KOJE SE MOGU KORISTITI U DETERGENTU (“Službeni list Crne Gore”, br. 036/13 od 26.07.2013)

PRAVILNIK O ZABRANI I OGRANIČENJU KORIŠĆENJA, STAVLJANJA U PROMET I PROIZVODNJI HEMIKALIJA KOJE PREDSTAVLJAJU NEPRIHVATLJIV RIZIK PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU (“Službeni list Crne Gore”, br. 049/13 od 22.10.2013, 012/16 od 23.02.2016)

Pravilnik o uslovima u pogledu kadra i opreme za pravno lice koje sprovodi preventivne mjere i mjere remedijacije štete u životnoj sredini

Pravilnik o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini (“Službeni list Crne Gore”, br. 027/14, 017/17) 

Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha

Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke (“Službeni list Crne Gore”, br. 060/11

Pravilnik o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/13)

Pravilnik_o_bližem_sadržaju_prethodnog_obavještavanja_za_izvoz_hemikalija

Pravilnik o listi opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen

Uredba o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavlja

Odluka o izradi državne studije lokacije “Dio sektora56”

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz uvoz i tranzit robe 10-11

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz uvoz i tranzit robe 15-12

Odluka o osnivanju zavoda za zaštitu prirode Crne Gore ( “Sl.list Crne Gore”, br.15/09 od 27.02.2009) 015-2009

Odluka o određivanju visine odštete za uništene primjerke zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta i vrsta divljači zaštićenih lovostajem, kao i njihovih gnijezda, legla, jaja i mladunaca, na prostoru nacionalnih parkova Crne Gore (“Sl.listu RCG”, br.38/97) 38-1997

Odluka o organizovanju splavarenja, vožnji čamca i kajakšenju niz rijeku Taru( “Sl.listu RCG”br. 25/07 od 11.05.2007) 25-2007

Odluka o načinu, uslovima i vremenu davanju na korišćenje dobara nacionalnih parkova( “Sl.list RCG”, br. 53/06 od 25.08.2009)53-06

Odluka o načiinu i visini obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrdjivanja stepena zagadjenosti voda(” Sl.list CG” br. 65/08) 29-09

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanje usluga(“Sl.list CG br.08/07 od 23.11.2007, 30/08 od 09.05.2008, 73/08 od 02.12.2008, 32/09 od 12.05.2009) 73-08

Odluka kojom se utvrdjuje da odredbe čl.130 i 131 i čl. 163st.zakona o prekršajima nijesu u saglasnosti sa Ustavom CG 38-96

Odluka o izradi detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Odluka o izradi državne studije lokacije “SEKTOR 36”

Odluka o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Odluka o izradi detaljnog prostornog plana za jadransko-jonski autoput

Odluka o davanju saglasnosti na aneks 1 ugovora o koncesiji za detljna geološka istraživanja i ekspotaciju pojave nemetalicne mineralne sirovine tehnicko-gradevinskog kamena “Lješnica-bioče”

Odluka o donošenju državne studije lokacije “Valdanos”

Odluku o donošenju državne studije lokacije “Sutomore” – Sektor 53

Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta 076-2006

Rješenje 70-08

Rješenje o utvrđivanju liste otrova 25-1994

Rješenje o dozvoljavanju praćenja kvaliteta vazduha JU “Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore” (CETI)

Rješenje o određivanju JU centra za Ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore iz Podgorice za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Rješenje o određivanju mjernih mjesta u kojima će se vršiti mjerenje, stručno ispitivanje i utvrđivanje zagađenosti vazduha u socijalističkoj Republici Crnoj Gori 06-1986

Rješenje I o određivanju prirodno matematičkog fakulteta univerziteta Crne Gore Podgorica, za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2008-2012. godine

Spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni 12-2000

Rješenje o registraciji JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore

Prostorni plan Skadarsko jezero 046-2001

Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona

Strateški master plan za upravljanje otpadom

Rješenje kojim se društvu sa ograničenom odgovornošću “Institut za transport” dozvoljava praćenje kvaliteta goriva

Rješenje o utvrđivanju liste otrova 25-1994

Rješenje o određivanju JU centra za Ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore iz Podgorice za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Rješenje o određivanju mjernih mjesta u kojima će se vršiti mjerenje, stručno ispitivanje i utvrđivanje zagađenosti vazduha u socijalističkoj Republici Crnoj Gori 06-1986

Rješenje I o određivanju prirodno matematičkog fakulteta univerziteta Crne Gore Podgorica, za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2008-2012. godine

Spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni 12-2000

Rješenje o registraciji JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore

Prostorni plan Skadarsko jezero 046-2001

Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona

Strateški master plan za upravljanje otpadom

Rješenje kojim se društvu sa ograničenom odgovornošću “Institut za transport” dozvoljava praćenje kvaliteta goriva

Lista zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore

Članovi zakona o zaštiti prirode koji se odnose na uzgoj, promet, zaštitu i očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta

Uskoro!

Dokumenta