Zakon o životnoj sredini

Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o hemikalijama (Sl. list CG”, br. 51/17)

Zakon o industrijskim emisijama

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu Konvenciju UN o promjeni klime

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnostiu donošenju odlukai pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o nacionalnim parkovima

Zakon o planinskim stazama

Zakon o šumama

Zakon o divljači i lovstvu

Zakon o zaštiti dobrobiti životinja

Zakon o vodama

Zakon o moru

Zakon o morskom dobru

Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi

Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Zakon o zaštiti mora od zagađjivanja sa plovnih objekata

Zakon o državnoj upravi

Zakon o upravnom postupku

Zakon o upravnom sporu

Krivični zakonik

Zakon o prekršajima

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o nevladinim organizacijama

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o spoljnoj trgovini

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Zakon o biocidnim proizvodima

Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji CITIES Konvencije 

Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena

Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave

Uredbu o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine

Uredba o djelatnostima koje utiču ili mogu uticati na kvalitet vazduh

Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama određenih zagađujućih materija

Uredbu o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine

Uredba o sadržini programa mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima 007-2008

Uredba o održavanju reda u lukama i na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim polovnim putevima 41-06

Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli 07-2008

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu

Uredba o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine 26-1997

Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije osnove i informacionog sistema o prostoru

Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćanje kvaliteta vazduha

Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha

Uredbu o popisu vrsta opasnih materija, dozvoljenim količinama i kriterijumima za kategorizaciju opasnih materija

Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama

PRILOG – Uredba o supstancama koje ostecuju ozonski omotac i alternativnim supstancama

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni list CG“ broj 07/08);

Uredba o sadržini programa mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima („Službeni list CG“ broj 07/08);

Uredbu o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju materije ili predmeti koji nastaju iz proizvodnog procesa za sporedne proizvode („Službeni list CG“, br. 30/15, od 12.6.2015. godine)

Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada(„Službeni list Crne Gore 33/13, od 11.7.2013 i 65/15 od 20.11.2015)

Uredba o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 24/12 od 04.05.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012, 47/12 od 07.09.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 28/12 od 05.06.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 42/12 od 31.07.2012)

Uredba o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavlja neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Uredba o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu-PRILOG

Pravilnik o načinu klasifikacije, pakovanja i označavanja hemikalije u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom UN (“Službeni list Crne Gore”, br. 085/17 od 18.12.2017, 117/21 od 03.11.2021

Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda

Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda

Pravilnik o Listi klasifikovanih supstanci (“Sl. list CG”, br. 11/18)
Pravilnik o svojstvima supstance za koju može da se upotrijebi alternativni hemijski naziv (“Sl. list CG”, br. 23/18)
Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije ( “Sl. list CG” 25/22)

Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalije (“Sl. list CG”, br. 68/17)
Pravilnik o bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija (“Sl. list CG”, br. 12/18)
Pravilnik o listi supstanci koje se ne upisuju u registar hemikalija i ne podliježu stručnoj procjeni (“Sl. list CG”, br. 14/18)
Pravilnik o listi supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost (“Sl. list CG”, br. 65/17)


Pravilnik o bližem sadržaju prethodnog obavještavanja za izvoz hemikalija (“Sl. list CG”, br. 50/23)

Pravilnik o listi opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen (“Sl. list CG”, br. 86/23)

Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne, toksične i veoma perzistentne i bioakumulativne (“Sl. list CG”, br. 84/17)
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju izvještaja o bezbjednosti hemikalije (“Sl. list CG”, br. 37/18)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama i izdatim dozvolama za obavljanje slobodnog prometa opasnih hemikalija (“Sl. list CG”, br. 36/18)
Pravilnik o bližim uslovima za skladištenje, mjerama za bezbjedno čuvanje, odnosno korišćenje opasnih hemikalija (“Sl. list CG”, br. 61/18)
Pravilnik o bližem sadržaju zahtjeva i sertifikata dobre laboratorijske prakse (“Sl. list CG”, br. 78/18)
Pravilnik o smjernicama i uslovima dobre laboratorijske prakse (“Sl. list CG”, br. 85/18)
Pravilnik o metodama ispitivanja biorazgradljivosti površinski aktivne supstance, načinu obilježavanja i sastavu detergenta (“Sl. list CG”, br. 71/18)
Pravilnik o utvrđivanju liste površinski aktivnih supstanci koje se mogu koristiti u detergentu (“Sl. list CG”, br. 71/18)
Pravilnik o načinu prodaje hemikalija (“Sl. list CG”, br. 78/18)
Pravilnik o uslovima za stavljanje biocidnih proizvoda u promet i upotrebu (“Sl. list CG”, br. 59/16).
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 62/16)
Pravilnik o načinu procjene rizika biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 62/16)
Pravilnik o vrstama biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 66/16, 052/19 od 10.09.2019)
Pravilnik o sadržaju izvještaja o uvozu biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 69/16)
Pravilnik o listama aktivnih supstanci koje su dozvoljene za upotrebu u biocidnim proizvodima i biocidnim proizvodima manjeg rizika (“Sl. list CG”, br. 16/19)
Pravilnik o sadržaju tehničkog dosijea i osnovnim podacima o biocidu (“Sl. list CG” br. 5/17 i 19/18)
Pravilnik o metodama za ispitivanje efikasnosti biocidnih proizvoda (“Sl. list CG” br. 5/17)
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za biocidne proizvode (“Sl. list CG” br. 17/17)
Pravilnik o uslovima u pogledu kadra, prostora i opreme za pravna lica koja profesionalno koriste biocidne proizvode (“Sl. list CG” br. 23/17)

Pravilnik o uslovima u pogledu kadra i opreme za pravno lice koje sprovodi preventivne mjere i mjere remedijacije štete u životnoj sredini

Pravilnik o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini (“Službeni list Crne Gore”, br. 027/14, 017/17) 

Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha

Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke (“Službeni list Crne Gore”, br. 060/11

Pravilnik o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/13)

Pravilnik_o_bližem_sadržaju_prethodnog_obavještavanja_za_izvoz_hemikalija

Pravilnik o listi opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen

Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance

Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci

Odluka o troškovima

Odluka o izradi državne studije lokacije “Dio sektora56”

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz uvoz i tranzit robe 10-11

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz uvoz i tranzit robe 15-12

Odluka o osnivanju zavoda za zaštitu prirode Crne Gore ( “Sl.list Crne Gore”, br.15/09 od 27.02.2009) 015-2009

Odluka o određivanju visine odštete za uništene primjerke zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta i vrsta divljači zaštićenih lovostajem, kao i njihovih gnijezda, legla, jaja i mladunaca, na prostoru nacionalnih parkova Crne Gore (“Sl.listu RCG”, br.38/97) 38-1997

Odluka o organizovanju splavarenja, vožnji čamca i kajakšenju niz rijeku Taru( “Sl.listu RCG”br. 25/07 od 11.05.2007) 25-2007

Odluka o načinu, uslovima i vremenu davanju na korišćenje dobara nacionalnih parkova( “Sl.list RCG”, br. 53/06 od 25.08.2009)53-06

Odluka o načiinu i visini obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrdjivanja stepena zagadjenosti voda(” Sl.list CG” br. 65/08) 29-09

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanje usluga(“Sl.list CG br.08/07 od 23.11.2007, 30/08 od 09.05.2008, 73/08 od 02.12.2008, 32/09 od 12.05.2009) 73-08

Odluka kojom se utvrdjuje da odredbe čl.130 i 131 i čl. 163st.zakona o prekršajima nijesu u saglasnosti sa Ustavom CG 38-96

Odluka o izradi detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Odluka o izradi državne studije lokacije “SEKTOR 36”

Odluka o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Odluka o izradi detaljnog prostornog plana za jadransko-jonski autoput

Odluka o davanju saglasnosti na aneks 1 ugovora o koncesiji za detljna geološka istraživanja i ekspotaciju pojave nemetalicne mineralne sirovine tehnicko-gradevinskog kamena “Lješnica-bioče”

Odluka o donošenju državne studije lokacije “Valdanos”

Odluku o donošenju državne studije lokacije “Sutomore” – Sektor 53

Registar rizika

Interno pravilo za obrazovanje komisije za procjenu uticaja i visinu troškova rada komisije

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu 

Plan integriteta 2020.

Plan integriteta 2021.

Plan integriteta 2022.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta 076-2006

Rješenje 70-08

Rješenje o utvrđivanju liste otrova 25-1994

Rješenje o dozvoljavanju praćenja kvaliteta vazduha JU “Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore” (CETI)

Rješenje o određivanju JU centra za Ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore iz Podgorice za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Rješenje o određivanju mjernih mjesta u kojima će se vršiti mjerenje, stručno ispitivanje i utvrđivanje zagađenosti vazduha u socijalističkoj Republici Crnoj Gori 06-1986

Rješenje I o određivanju prirodno matematičkog fakulteta univerziteta Crne Gore Podgorica, za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2008-2012. godine

Spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni 12-2000

Rješenje o registraciji JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore

Prostorni plan Skadarsko jezero 046-2001

Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona

Strateški master plan za upravljanje otpadom

Rješenje kojim se društvu sa ograničenom odgovornošću “Institut za transport” dozvoljava praćenje kvaliteta goriva

Rješenje o utvrđivanju liste otrova 25-1994

Rješenje o određivanju JU centra za Ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore iz Podgorice za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Rješenje o određivanju mjernih mjesta u kojima će se vršiti mjerenje, stručno ispitivanje i utvrđivanje zagađenosti vazduha u socijalističkoj Republici Crnoj Gori 06-1986

Rješenje I o određivanju prirodno matematičkog fakulteta univerziteta Crne Gore Podgorica, za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2008-2012. godine

Spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni 12-2000

Rješenje o registraciji JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore

Prostorni plan Skadarsko jezero 046-2001

Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona

Strateški master plan za upravljanje otpadom

Rješenje kojim se društvu sa ograničenom odgovornošću “Institut za transport” dozvoljava praćenje kvaliteta goriva

Lista zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore

Članovi zakona o zaštiti prirode koji se odnose na uzgoj, promet, zaštitu i očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama 2019-2022

Interno pravilo o blagajničkom poslovanju

Interno pravilo o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Interno pravilo o kriterijumima i načinu odredjivanja varijabilnog dijela zarade službenika

Interno pravilo o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura i pripremi finansijkog izvještaja za dospljele neizmirene obaveze 

Interno pravilo o načinu korišćenja poslovnih platnih kartica

Interno pravilo o načinu pripreme obračuna plata

Interno pravilo o načinu trebovanja i evidenciji kancelarijskog i potrošnog materijala

Interno pravilo o naknadi troškova za službena putovanja

Interno pravilo o ostvarivanju prava na reprezentaciju

Interno pravilo o postupku odobravanja dodatnog obrazovanja, odnosno posebnog stručnog usavršavanja

Interno pravilo o načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari

Interno pravilo za sprovođenje javnih nabavki


Interno pravilo – evidencija i plaćanje ulaznih faktura

Interno pravilo – izrada studija zaštite

Interno pravilo – kancelarijski i potrošni materijal

Interno pravilo – pokloni

Interno pravilo – dopunski rad

Interno pravilo – pokretne i nepokretne stvari

Interno pravilo – javne nabavke

Interna procedura – službena vozila

Interno pravilo – mobilna telefonija

Interno pravilo o angažovanju fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu

Interno pravilo o angažovanju fizičkih lica

Uputstvo – prijava zviždača

Uskoro!