1. Vodič za pristup informacijama
  2. Javne registre i javne evidencije
  3. Programe i planove rada
  4. Izvještaje i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti
  5. Nacrte, predloge i konačne tekstove strateških dokumenata i planovai programa za njihovo sprovođenje
  6. Nacrte i predloge zakona i drugihpropisa, kao i mišljenja eksperatana te propise
  7. Pojedinačne akte i ugovore o raspolaganju finasijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom
  8. Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima
  9. Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije
  10. Rješenja i druge pojedinačne akte koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica
  11. Informaciju kojoj je po zahtjevu pristup odobren