Loading...

Ocjena prihvatljivosti

Home/Ocjena prihvatljivosti
Ocjena prihvatljivosti2018-03-22T10:48:26+01:00

Na osnovu člana 12a Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, br.51/08, 21/09, 40/11, 62/13, 06/14) Organ uprave obavještava zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi ocjene prihvatljivosti, u roku od pet dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Zainteresovani organi, organizacije i zainteresovana javnost mogu, u roku od pet dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje nadležnom organu o podnijetom zahtjevu.