Okrugli sto sa predstavnicima NVO sa sjevera Crne Gore, koji se bave pitanjima zaštite životne sredine

Koristimo priliku da Vas informišemo da će se dana 17.decembra 2019. u Opštini Mojkovac sa početkom u 10:00h, održati okrugli sto sa predstavnicima NVO sa sjevera Crne Gore, koji se bave pitanjima zaštite životne sredine. Na okruglom stolu, kojem će prisustvovati predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, JP Nacionalnih parkova Crne Gore, razgovaraće se o brojnim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine. S tim u vezi, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na Okruglom stolu i predložite teme od značaja za diskusiju, a sve u cilju zajedničkog djelovanja na unaprijeđenju stanja u oblasti zaštite životne sredine. Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 06.12.2019. godine, kao i da dostavite predlog tema za diskusiju na Okruglom stolu na email adrese:suzana.otasevic@mrt.gov.me i bojan.basanovic@epa.org.me. Finalna agenda skupa će biti dostavljena prijavljenim učesnicima.

Obavještenje: Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada

Na osnovu člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( Sl.list Crne Gore, br.07/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, izdaje OBAVJEŠTENJE Na Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada za 2019.godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine https://epa.org.me/ dana 21.01.2019.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, nijedna nevladina organizacija nije iskazala zainteresovanost za učešće u konsultovanju.

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( Sl.list Crne Gore'' , br.07/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine , objavljuje JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA Agencija za zaštitu prirode i  životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2019. godinu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa. Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi Godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije . Prijave se dostavljaju na adresu : Agencija za zaštitu  prirode i životne sredine Ul.IV Proleterske brigade 19

2017. godina

Na Javni poziv nevladinim organizacljama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada za 2017.godinu , koji je objavljen na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine http://www.epa.org.me dana 22.12.2016.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, nijedna nevladlna organizacija nije iskazala zainteresovanost za učešće u konsultovanju.

2016. godina

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list Crne Gore", br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa. Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi Godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije . Prijave se dostavljaju na adresu : Agencija za zaštitu životne sredine Ul.IV Proleterske brigade 19 81000 Podgorica Ili na e-mail epamontenegro@gmail.com , arhusberane@epa.org.me Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija

2015. godina

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju 400kV dalekovoda Lastva – Pljevlja , dionica Čevo - Pljevlja   Po javnom pozivu broj 05 Broj:D-135/1 od 17.01.2015. god. nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi Godišnjeg programa rada nije se prijavila nijedna nevladina organizacija.   Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list Crne Gore", br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje   JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2015.godinu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog

2014. godina

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list Crne Gore", br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2014.godinu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa. Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije. Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za zaštitu životne sredine Ul.IV Proleterske brigade 19 81 000 Podgorica ili na e-mail: epamontenegro@gmail.com ili podgorica@arhuscentri.me. Kontakt osoba za koordinaciju

2013. godina

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list Crne Gore", br. 07/12 od 30.01.2012), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje:   JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Mervana Hadrović

kontakt osoba za saradnju sa NVO Samostalni/a savjetnik/ica III  za praćenje Arhuske konvencije i saradnju sa nevladinim organizacijama

mjesto rada – Berane

tel: +382 51 241 121

e-mail: mervana.hadrovic@epa.org.me