Loading...
Projekti2018-03-22T09:58:39+01:00

Konkurs za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja

U okviru realizacije projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza)“, finansiranom od strane Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se realizuje u saradnji sa UNIDO-om, Agencija za zaštitu životne sredine raspisuje   KONKURS   za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja I Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica/ preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove: Da su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekataCrne Gore (CRPS), Da posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance (rashladnih i klima uređaja) izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine II Uz prijavu na  konkurs, koja treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave, treba priložiti sljedeća dokumenta: Dokaz o upisu u CRPS; Dozvolu za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance izdatu od strane Agencije za

Crna Gora dobija novi inventar emisija zagađujućih materija u vazduh

Kvalitetniji podaci i lakše izvještavanje zahvaljujući prenosu znanja od strane Agencije za životnu sredinu Austrije Centralizovani sistem u kojem se vrši procjena i evidencija emisija zagađujućih gasova u vazduh i emisija gasova staklene bašte predstavlja centralni rezultat saradnje između Agencije za životnu sredinu Austrije (Umweltbundesamt) i Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore (AZZŽS/EPA). Tokom proteklih osam mjeseci, austrijska ekspertska institucija pružila je podršku organima u Crnoj Gori da izvrše temeljnu reviziju postojećih inventara, ali i da ih prošire kako bi obuhvatali emisione izvore koji su ranije nedostajali. Kao rezultat, Crna Gora je uspjela da blagovremeno ispuni međunarodne obaveze izvještavanja o emisijama zagađujućih materija u vazduh i emisijama gasova staklene baste (GHG) za 2022. godinu. "Saradnja između Agencije za životnu sredinu Austrije i njenih partnera iz Crne Gore na ovom projektu izgradnje kapaciteta zvanično će se zaključiti organizovanjem završnog događaja u Podgorici (20. aprila)" Tehnički je nadograđena i unaprijeđena primjena metodologije i izvještavanje o obračunima koje sprovodi Crna Gora, a inventari o emisijama zagađujućih materija i GHG sada se mogu obračunavati na konzistentan način za period od

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Bijela bez grita Isplovljavanjem  broda Shannon River za prevoz generalnog tereta, iz Bijele, izvezene su poslednje količine grita ka deponiji u Sevilji, i time je, nakon više od 40 godina prostor nekadašnjeg Brodogradiliša očišćen od grita. Kao što je poznato javnosti, Projekat „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ realizuju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj, dok je za implementaciju zadužena Agencija za zaštitu životne sredine (AZZŽS). Sa ciljem projekta koji se odnosi na konačnu sanaciju i remedijaciju 4 identifikovane tzv. „crne ekološke tačke“, u smislu prioriteta i hitnosti, kao apsolutni prioritet u implementaciji Projekta postavljeno je hitno otpočinjanje i sanacija zagađenja u Jadranskom brodogradilištu Bijela, prevashodno iz razloga jer se radi o lokaciji na obali mora u Bokokotorskom zalivu. Povodom izvoza poslednjih tona grita u iznosu oko 6000 t grita, lokaciju je -1.02.2022. godina posjetio direktor Agencije za zaštitu životne sredine dr Milan Gazdić, sa saradnicima. “Za prve tri godine, odnosno do kraja 2021. godine, odvezeno oko 60.000 tona, a tokom januara još

MNE9005 „Radon u crnogorskim školama i vrtićima”

U okviru Evropskog programa saradnje za 2017-2018. godinu, uključujući i Nacionalni program saradnje za Crnu Goru, tokom 2018-te godine realizovaće se aktivnosti definisane u okviru nacionalnog projekta MNE9005 „Radon u crnogorskim školama i vrtićima“ . Projekat se finansira od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju i Vlade Crne Gore.Nosioci projekta su institucije: Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo prosvjete i Crnogorska akademija nauka i  umjetnosti,

Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje – IWMCP – www.rio.org.me

Vlada Crne Gore je 10. oktobra 2014. godine potpisala Ugovor o zajmu sa Svjetskom Bankom za projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje – IWMCP”, koji je postao efektivan 17. novembra 2014. godine. Kredit je namijenjen sanaciji 4 lokacije na kojima se nalazi industrijski opasan otpad: Kombinat Aluminijuma Podgorica, Brodogradilište Bijela, Termoelektrana Pljevlja i Flotaciono jalovište Gradac Pljevlja.Vrijednost kredita je 50 milona EUR. Projekat se realizuje preko Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kao implementacione jedinice (PMU). Kako bi se kvalitetnije upravljalo projektom, formiran je Upravni odbor projekta, rješenjem broj 101-1294/1 Ministarstva održivog razvoja i turizma. Upravni odbor čine predstavnici na nivo pomoćnika ministara iz  Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva finansija, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kao i predstavnik nevladinog sektora, kako je i definisano Ugovorom o zajmu i pratećim dokumunetima. Cilj IWMCP Projekta je smanjenje kontaminacije prirodnih resursa i rizika po javno zdravlje zbog izlaganja građana kontaminaciji, koji će se postići kroz: 1)  Izradu i implementaciju programa za sanaciju odabranih naslijeđenih deponija industrijskog 

Web portal za nacionalno zaštićena područja

Na osnovu odredbi Zakona o životnoj sredini (“Sl. list RCG”, br. 52/16), uz uvažavanje međunarodno prihvaćenih standarda i obaveza, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine uspostavlja i vodi informacioni sistem životne sredine čiji je sastavni dio biodiverzitet odnosno zaštita prirode. Takođe, shodno Zakonu o zaštiti prirode ("Sl. list CG", br. 54/16), Agencija je u obavezi da uspostavlja i vodi Registar zaštićenih područja i područja pod preventivnom zaštitom. U navedenom smislu Agencija kroz svoju redovnu djelatnost, te domaće i međunarodne projekte, permanentno sprovodi brojne aktivnosti u cilju uspostavljanja i unapređenja informacionog sistema u svim segmentima životne sredine te i zaštite prirode. U periodu januar-maj 2017. godine realizovane su aktivnosti uspostavljanja web portala “Nacionalno zaštićena područja” koje su finansijski podržane od strane MAVA fondacije u okviru IUCN-ovog regionalnog projekta „Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe“. Informatičko rješenje web portala je urađeno od strane firme Digital Control, Podgorica. Web portal se sastoji od mape nacionalno zaštićenih područja, baze podataka te dokumenata za svako zaštićeno područje sa ciljem pružanja tačnih i pouzdanih podataka o nacionalno zaštićenim područjima

Uspostavljanje i razvoj informacionog sistema životne sredine

IPA program Evropske unije za Crnu Goru Referentni broj projekta: EuropeAid/135477/C/SER/ME Informacioni sistem životne sredine (EIS) koji je razvijen u okviru ovog projekta pruža podršku Agenciji za zaštitu životne sredine u njenoj misiji da obezbijedi tačne, pouzdane i blagovremene informacije o životnoj sredini Evropskoj  mreži za informacije i posmatranje (EIONET), drugim međunarodnim organizacijama, donosiocima odluka i javnosti. EIS omogućava crnogorskoj mreži pružaoca informacija o životnoj sredini da podnesu svoje podatke Agenciji elektronskim putem preko web-servis interfejsa. Ovim se smanjuje potreba Agencije da se obrađuju podaci koji se predaju na papiru i omogućava osoblju da se više fokusira  na aktivnosti koje doprinose boljem stručnom učinku. Kao rezultat, imamo poboljšan kvalitet, dostupnost i pristupačnost informacija o životnoj sredini. EIS ima dvojni fokus; kao prvo, da pruži podršku izvještavanju  kada su u pitanju informacije koje se zahtijevaju u prioritetnim setovima podataka u skladu sa EIONET-om  zagađenost vazduha, kvalitet vazduha, promjene klime, biodiverzitet, vode i otpad.  A kao drugo, fokusira se na obradu nacionalnih indikatora (NI) za životnu sredinu u Agenciji, koji pokrivaju gore navedene EIONET oblasti, uz još

Izrada nacionalnog katastra speleoloških objekata

U saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu i Centrom za održivi razvoj pri UNDP, Agencije za zaštitu životne sredine realizovala je projekat „Izrada nacionalnog katastra speleoloških objekata“. Time je ispunjena još jedna obaveza u u sistemu zaštite prirode koja je propisana Zakonom o zaštiti prirode. U izradi nacionalnog katastra za speleološke objekte uključene su sve relevantne speleološke organizacije koje istražuju na teritoriji Crne Gore(iz Nikšića, Podgorice, Bijelog Polja, Herceg Novog). Baza sadrži podatke za više od 1600 objekata. Shodno pravilniku o vođenju katastra speloloških objekata ova baza će se dopunjavati podacima sa novim istraživanjima. Speleološki objekti su registrovani u 22 od 23 opštine. Najduža pećina je na teritoriji opštine Bijelo Polje- Pećina nad Vražjim firovima(Đalovića pećina) sa dužinom od 17,5km, dok je najdublja jama na teritoriji opštine Kolašin na planini Maganik- Željezna jama(Iron Deep) sa dubinom od 1156m. Nacionalni katastar speleoloških objekata možete preuzeti ovdje.

“Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na AD Marina Bar (sust-marina)”

Agencija za zaštitu životne sredine aktivan je partner Fakultetu za pomorstvo, Univerzitet Crne Gore iz Kotora zajedno sa AD Marinom Bar i Pomorskim fakultetom Univerziteta u Pireju u realizaciji SUST-MARINA projekata koji podrazumijeva promociju, razvoj i primjenu koncepta koji omogućava uspješno planiranje i upravljanje održivim marinama i lukama nautičkog turizma. Crna Gora kao turistička destinacija opredijeljena je za primjenu koncepta održivog razvoja i valorizaciju prirodnih, turističkih i transportnih potencijala. Razvijeni standardi zaštite životne sredine zahtijevaju nivo održivosti sistema, tako da njihova promocija, primjena i razvoj pružaju mogućnosti za stvaranje dodatnih vrijednosti u neposrednom okruženju.

Projekat „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera – CSBL“

U okviru realizacije projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera“komponenta “Monitoring flore i faune” tokom 2013. godine projektom su podržana terenska istraživanja na Skadarskom jezeru koja su imala za cilj prikupljanje podataka u skladu sa metodologijom Natura 2000 za odabrane vrste i staništa. Ekspertski timovi Agencije za zaštitu životne sredine i JP “Nacionalni Parkovi Crne Gore” realizovali su ukupno 123 intezivna terenska dana i  rezultati istraživanja su prezentovani  u Finalnom izvještaju o monitoringu flore i faune (u Prilogu) po prvi put u skladu sa Standardnom formom za prikupljanje podataka kako je to predviđeno metodologijomNature 2000. Takođe, GIS baza podataka, prikupljenih ovom prilikom je formirana u Agenciji za zaštitu životne sredine. Izvještaj možete preuzeti na linku ispod.U okviru realizacije projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera“ komponenta “Monitoring flore i faune” tokom 2013. godine projektom su podržana terenska istraživanja na Skadarskom jezeru koja su imala za cilj prikupljanje podataka u skladu sa metodologijom Natura 2000 za odabrane vrste i staništa. Ekspertski timovi Agencije za zaštitu životne sredine i JP

Potpisan Ugovor o tehničkoj saradnji između Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu i Agencije za zaštitu životne sredine

Dana 23.12.2011.godine u Podgorici, potpisan je Ugovor o tehničkoj saradnji između Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu i Agencije za zaštitu životne sredine, koji uključuje: 1) Razvoj informacionih sistema u oblasti zaštite životne sredine; 2) Razvoj i usavršavanje politika upravljanja podacima o životnoj sredini i izvještavanja o stanju životne sredine; 3) Razvoj i poboljšanje procedura za obradu i evaluaciju podataka o životnoj sredini; 4) Određivanje najboljih dostupnih tehnika i praksi, kao i njihove implementacije u oblasti životne sredine; 5) Ispunjavanje zakonskih obaveza po pitanju izvještavanja o životnoj sredini, kao i zakonom definisanih obaveza prema različitim međunarodnim tijelima, organizacijama i konvencijama i 6) Implementacija drugih aktivnosti od interesa za obje ugovorne strane; Pomenuti Ugovor predviđa, da je vodeće tijelo za sve aktivnosti, definisane ovim ugovorom Agencija za zaštitu životne sredine. U ime Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu Ugovor je potpisala izvršna direktorica Marta Szigeti Bonifert, a u ime Agencije za zaštitu životne sredine direktorica Daliborka Pejović.