Loading...

Obavještenja SEA

/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA 2018-03-22T10:41:51+00:00

11.06.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ  nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo  odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i  životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne  sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na  životnu sredinu Prostornog planova posebne namjene NP Prokletije na  ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam  najkasnije do petka 15.06.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetne Izvještaje i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

SPU Prokletije

11.06.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana posebne namjene za Obalno podrucje na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do petka 15.06.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetne Izvještaje i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

Prijedlog-SPU-PPPdrucje-CGN-Obalno-po

 

03.04.2018

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja saobraćaja Crne Gore 2016-2035 god na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 16.04.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

Izvještaj o javnoj raspravi za Izvještaj o SPU za Strategiju razvoja saobraćaja Crne Gore 2018-2035
Draft SEA for TDS – MNE

12.12.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije Dubovica I u Opstini Budva na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti

 – Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije Dubovica I u Opstini Budva

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 25.12.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

28.9.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Drzavne studije lokacije “Sektor 1”

-Rt Kobila-Njivice-Ušće Sutorine. sa  Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

–  Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državnu studiju lokacije “Sektor 1” – Rt Kobila–Njivice- ušće Sutorine, Opština Herceg Novi

– Izvještaj sa javne rasprave DSL „SEKTOR 1“

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 13.10.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me