Loading...

Obavještenja SEA

/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA 2018-03-22T10:41:51+00:00

06.06.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo ekonomije (Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja), dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina za period od 2019-2028. na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti, kao i Izvještaj sa javne rasprave. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 17.06.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sljedeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me

Izveštaj sa javne rasprave jun 2019

SPU Plan min sir _ jun2019

10.04.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni prostorni plan koridora dalekovoda 2x400kv Pljevlja 2 – Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 24.04.2019 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me

27.03.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostorno urbanističkog plana Opštine Pljevlja na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do

08.04.2019 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me

18.02.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 04.03.2019 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me
jelena.koprivica@epa.org.me

18.01.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine  Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije „Sektor 5“ – Sektor A, izmjene i dopune  na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 28.01.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me