Loading...

Obavještenja SEA

Home/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA2018-03-22T10:41:51+01:00

11.09.2023.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, organ nadležan za pripremu planu i programa (u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, dostavilo Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, sa Izvještajem o Javnoj raspravi,  na davanje, ili odbijanje saglasnosti.

Shodno pomenutom članu, pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 25.09.2023.godine do 12 sati, dostavite svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:
fatima.mehovic@epa.org.me

07.09.2023.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, organ nadležan za pripremu plana i programa ( u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, dostavilo Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Donji Štoj”, opština Ulcinj, sa Izvještajem o javnoj raspravi, na davanje, ili odbijanje saglasnosti.

Shodno istom članu, pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 22.09.2023.godine, do 12 sati, dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:
fatima.mehovic@epa.org.me

23.03.2022.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju, Ministarstvo ekologije, prostornog plairanja i urbanizma je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu na Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Opština Bijelo Polje, sa Izvještajem o Javnoj raspravi na davanje, ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.04.2022.godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:

fatima.mehovic@epa.org.me

20.12.2021.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju, Ministarstvo ekonomskog razvoja-Direktorat za razvojne politike u turizmu-Direkcija za strateško planiranje je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu za STRATEGIJU RAZVOJA TURIZMA CRNE GORE DO 2025.GODINE na davanje, ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 30.12.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:

fatima.mehovic@epa.org.me

17.06.2021.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljni urbanistički plan “Lijeva obala Lima”, Opštine Berane na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.07.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail fatima.mehovic@epa.org.me