Loading...

Obavještenja SEA

/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA 2018-03-22T10:41:51+00:00

03.04.2018

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja saobraćaja Crne Gore 2016-2035 god na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 16.04.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

Izvještaj o javnoj raspravi za Izvještaj o SPU za Strategiju razvoja saobraćaja Crne Gore 2018-2035
Draft SEA for TDS – MNE

12.12.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije Dubovica I u Opstini Budva na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti

 – Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije Dubovica I u Opstini Budva

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 25.12.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

28.9.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Drzavne studije lokacije “Sektor 1”

-Rt Kobila-Njivice-Ušće Sutorine. sa  Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

–  Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državnu studiju lokacije “Sektor 1” – Rt Kobila–Njivice- ušće Sutorine, Opština Herceg Novi

– Izvještaj sa javne rasprave DSL „SEKTOR 1“

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 13.10.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

26.9.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija-Crna Gora, a u djelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu i konvertorsko postrojenje Blato u Lastvi Grbaljskoj sa izvjestajem sa javne rasprave na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

– SPU DPP trafostanica

– IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE na Nacrt

 Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 04.10.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

 

23.3.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekonomije, dostavilo je Agenciji za  zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Master plana gasifikacije Crne Gore sa  izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

-Izvještaj sa javne rasprave

-Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za master plan gasifikacije

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 31.03.2017 god do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me