U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list Crne Gore”, br. 14/07 od 21.12.2007) Agencija za zaštitu životne sredine vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja u vidu javne knjige.

Članom 2. Pravilnika utvrđeno je da Javnu knjigu čini glavna knjiga sa zbirkom isprava. Uporedo sa vođenjem glavne knjige formira se elektronska baza podataka, koja je putem interneta dostupna javnosti.