Loading...

Javni pozivi

Home/Javni pozivi
Javni pozivi2018-03-22T09:53:53+01:00
2506, 2024

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat povezivanje akumulacija Krupac i Slano, zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Sl. list CG – Opštinski propisi br.16/15), Opština Nikšić, čiji je nosilac projekta „Elektroprivreda Crne Gore“ a.d. iz Nikšića.

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), te člana 21 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/2018) Agencija za zaštitu životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje

2203, 2024

ODLUKA o utvrđivanju Liste kandidata koji su ispunili uslove predviđene Javnim pozivom

Na osnovu člana 42 Zakona o zaštiti prirode (,,Sl. list Crne Gore'', br. 54/16, 40/11, 53/11, 31/14), i Javnog poziva za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000) br. 07-D-523/1 od 12.02.2024.godine, kao

1103, 2024

Odluka o formiranju liste kandidata

Na osnovu st.1 dispozitiva Odluke o formiranju Komisije za izbor  kandidata po Javnom pozivu za dopunu liste stručnim licima za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br: 03-D-3080/1-1 od 16.08.2023.godine, Komisija za izbor kandidata donosi O D

803, 2024

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE LICA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U AGENCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU “ČETVRTA NACIONALNA KOMUNIKACIJA I PRVI DVOGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI CRNE GORE KA OKVIRNOJ KONVENCIJI UJEDINJENIH NACIJA O PROMJENI KLIME – FNC/BTR”

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o državnoj upravi (“ Službeni list Crne Gore” br. 078/18,070/21,052/22) shodno Internom pravilu o angažovanju fiičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima br 07-D/ 4315/1 od 29.12.2023.godine, a u vezi sa realizacijom projekta “Četvrta nacionalna komunikacija i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti

1202, 2024

Javni poziv za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000)

Na osnovu člana 42  Zakona o zaštiti prirode ("Službeni list CG", broj 54/16),  Agencija za zastitu životne sredine objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim  poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000) I PREDMET: Crna Gora