Obavještenje proizvođačima i uvoznicima robe, proizvođačima i uvoznicima ambalaže i ambalažerima (obrasci za prijavu)

Shodno članu 73 stav 4 Zakona o upravljanju otpadom (»Službeni list RCG« broj 80/05, 73/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25.12.2008.godine donijela je Uredbu o kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebnih naknada za upravljanje otpadom (»SL.List CG, broj 11/09, od 16.02.2009.godine«) a na sjednici Vlade od 18.06.2009.godine donešena je  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom (»Sl.list RCG,broj 46/09, od 22.07.2009.godine«).

  Pomenute Uredbe definišu obaveze proizvođača i uvoznika otpada. Takođe je članom 73 stav 2 Zakona o upravljanju otpadom (»Službeni list RCG« broj 80/05, 73/08) precizirano ko i za koje proizvode plaća posebnu naknadu za upravljnje otpadom, a u postupku donošenja su i podzakonski akti koji će   precizno  definisati ovu problematiku.

•    U skladu sa članom 7 Uredbe o kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom („Službeni list CG“, br. 11/09 i 46/09), proizvođači i uvoznici, na koje se odnosi ova Uredba, dužni su da prijave djelatnost Agenciji za zaštitu životne sredine na obrascu „Prijava-UO“ – Prilog 3  (u 2 primjerka), kao i sve  kasnije nastale promjene.

•    obveznici naknade iz ove Uredbe dužni su da  shodno članu 5 sačinjavaju  tromjesečni obračun naknade i isti tromjesečno dostavljaju  Poreskoj upravi Crne Gore, na obrascu „Obračun-UO“.

-Obveznici plaćanja posebne naknade moraju prijaviti svoju djelatnost Agenciji najkasnije do:

–    1. oktobra 2009. godine za ambalažu koja nije namijenjena ambalažiranju robe,
–    1. januara 2010. godine za druge proizvode i drugu ambalažu  iz Priloga 1, Uredbe.

-Obaveza obračuna i plaćanja naknade nastaje od:

–   1. januara 2010. godine za ambalažu, koja nije namijenjena ambalažiranju robe,
–   1. januara 2011. godine za druge proizvode i drugu ambalažu iz Priloga 1. Uredbe.

Ovdje možete preuzeti :

 – Uredba o kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom (ovdje se takođe nalaze i tabele potrebne za popunjavanje Prijave)

 –  Dopuna 46/09

 –  Obrazac „Prijava-UO“

 –  Obrazac „Obračun-UO“

Uslugu možete koristiti i putem Web aplikacije OVDJE.