Datum: 18.07.2022.

Izvještaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori na bazi indikatora (2017-2020) sa Akcionim planom za unapređenje stanja životne sredine sa predlogom mjera za period 2022-2025. godina


Datum: 01.02.2019.

Izvještaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori (2017 godina)


Datum: 06.02.2014

Izvještaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori

Proces izvještavanja o stanju životne sredine započet je usvajanjem Agende 21, na konferenciji Komisije Ujedinjenih nacija za održivi razvoj (UNCSD) u Ri1992. godine. Poglavlje 40 Agende 21 posebno zahtijeva unaprijeđeno informisanje o životnoj sredini u svrhu donošenja odluka. Tokom dvije decenije, izvještavanje o stanju životne sredine postalo je uobičajena parksa u mnogim zemljama širom svijeta. Izvještaji o stanju životne sredine (SoER) baziraju se na indikatorskom pristupu sagledavanja problematike zaštite životne sredine na sažet, jednostavan, razumljiv i uporediv način, kojim se prikazuje trenutno stanje, kao i trendovi promjena u životnoj sredini.

Član 19 Zakona o životnoj sredini (“Sl. list CG”, br. 48/08, 40/10, 40/11) propisuje obavezu izrade Izvještaja o stanju životne sredine Crne Gore za period od četiri godine, a na osnovu Nacionalne liste indikatora životne sredine. Shodno navedenom, na prijedlog Agencije za zaštitu životne sredine, Vlada Crne Gore je usvojila Nacionalnu listu indikatora zaštite životne sredine 14. marta 2013. godine.

Na osnovu usvojene Uredbe o Nacionaloj listi indikatora zaštite životne sredine (“Sl. list CG”, br. 19/13), Agencija za zaštitu životne sredine je sačinila prvi Izvještaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori na bazi indikatorskog prikaza u svrhu predstavljanja stanja i informacija, a shodno međunarodnoj praksi i standardima, donosiocima odluka i široj javnosti u Crnoj Gori.

Indicator-based State of the Environment Report of Montenegro

The process of reporting on state of the environment began with the adoption of Agenda 21 at the UNCSD conference in Rio in 1992. Chapter 40 of Agenda 21 specifically requires improved information on the environment for the purpose of making decisions. During two decades, reporting on state of the environment became common practice in many countries around the world. State of the environment reports (SoER) are based on the indicator approach to the issue of environmental protection in a concise, simple, understandable and comparable way that shows the current status and trends of changes in the environment.

The Law on Environment (“Official Gazette of Montenegro”, 48/08, 40/10, 40/11 article 19) stipulates mandatory drafting of a State of the Environment Report of Montenegro for a period of four years, based on the National List of Environmental Indicators. According to that, on the proposal of Environmental Protection Agency, National List of Environmental Indicators is adopted by Government of Montenegro at the meeting of 14 March 2013.

Consequently, the Environmental Protection Agency publishes the first indicator-based State of the Environment Report in order to present the conditions and information, in accordance with international practices and standards, to decision makers and the general public in Montenegro.

Vodič „Korak po korak“

Ovaj vodič “Korak po korak” za izradu indikatora životne sredine je osmišljen tako da pruži informacije o indikatorima životne sredine, kao i o izvještavanju o životnoj sredini. Glavna svrha ovog dokumenta je da provede čitaoca kroz opšti proces koji se mora sprovesti kako bi se obezbijedila precizna procjena trenutnog stanja životne sredine.

Vodič za izradu indikatora životne sredine namijenjen je vladinim službenicima, članovima akademske zajednice, privatnom sektoru i ostalim pojedincima zainteresovanim za životnu sredinu. Predstavljena verzija vodiča je dinamičan dokument za koji se očekuje da će u narednim godinama doživjeti brojne promjene, u skladu sa razvojem procesa izvještavanja o stanju životne sredine.