Loading...

Obavještenja IPPC

Home/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC2018-03-22T10:39:58+01:00

09.10.2023.

Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost o izdavanju Integrisane dozvole, za rad postrojenja za plastificiranje aluminijskih profila na lokaciji Mahala bb u Golubovcima.

Prema Uredbi o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, operater „Fab Live“ d.o.o. Podgorica, upravlja postrojenjem definisanim pod tačkom “ 2. Proizvodnja i prerada metala, 2.6 Površinska obradu metala ili plastičnih materijala u kojima se primjenjuju elektrolitički ili hemijski procesi, sa kadama za obradu zapremine veće od 30 m3.“

24.08.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A
zainteresovane organe, organizacije i javnost

da je izrađen Nacrt integrisane dozvole operateru „Deponija“ d.o.o iz Podgorice, za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada – “Livade”, te obavljanja aktivnosti odlaganja otpada u sanitarne ćelije (kade) na lokaciji Španskih boraca bb u Podgorici.

24.08.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A
zainteresovane organe, organizacije i javnost

da je izrađen Nacrt integrisane dozvole operateru „Možura“ d.o.o iz Bara, za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije komunalnog čvrstog otpada i obavljanja aktivnosti odstranjivanja otpada u sanitarne ćelije (kade) na otvorenom prostoru, kao i preradu građevinskog otpada, zatim otpada od rušenja (neopasnog otpada), kao i preradu otpadnih guma na lokaciji Možura u Baru.

08.06.2023.

Na osnovu člana 12 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost

da je operater „Deponija“ d.o.o iz Podgorice podnio uredan zahtjev, broj 03-UPI-221/5 od 16.05.2023. god., za produženje važenja integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada – “Livade”, te obavljanja aktivnosti odlaganja otpada u sanitarne ćelije (kade) na lokaciji Španskih boraca bb u Podgorici.

25.05.2023.

Na osnovu člana 12 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost

da je operater „Možura“ d.o.o iz Bara podnio uredan zahtjev, broj 514/23 od 03.04.2023. god., za produženje važenja integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije komunalnog čvrstog otpada, te obavljanja aktivnosti odstranjivanja otpada u sanitarne ćelije (kade) na otvorenom prostoru i preradu građevinskog otpada, zatim otpada od rušenja (neopasnog otpada), kao i preradu otpadnih guma na lokaciji Možura u Baru.