Loading...

Obavještenja IPPC

Home/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC2018-03-22T10:39:58+01:00

25.05.2023.

Na osnovu člana 12 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost

da je operater „Možura“ d.o.o iz Bara podnio uredan zahtjev, broj 514/23 od 03.04.2023. god., za produženje važenja integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije komunalnog čvrstog otpada, te obavljanja aktivnosti odstranjivanja otpada u sanitarne ćelije (kade) na otvorenom prostoru i preradu građevinskog otpada, zatim otpada od rušenja (neopasnog otpada), kao i preradu otpadnih guma na lokaciji Možura u Baru.

12.04.2023.

Na osnovu člana 16 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operateru „Uniprom d.o.o.“ Nikšić, ul. Novaka Ramova 17, Nikšić, donijeto Rješenje o izdavanju integrisane dozvole broj 03-UPI-1407/14 od 06.04.2023. godine, za rad postrojenja – Fabrika za proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma, na urbanističkoj parceli UP28 A k.p. br. 1310/2, KO Dajbabe, Podgorica.

30.01.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je izrađen nacrt integrisane dozvole operateru „Uniprom d.o.o. Nikšić“, ul. Novaka Ramova 17, Nikšić, dana 30.01.2023. godine, za rad postrojenja –  Fabrika za proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma, na urbanističkoj parceli UP28 A k.p. br. 1310/2, KO Dajbabe, Podgorica.

02.12.2022.

Na osnovu člana 12 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operater „Uniprom d.o.o. Nikšić“, ul. Novaka Ramova 17, Nikšić, dana 21.11.2022. godine, podnio kompletan zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja –  Fabrika za proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma, na urbanističkoj parceli UP28 A k.p. br. 1310/2, KO Dajbabe, Podgorica.