Služba za opšte i pravne poslove,  ljudske resurse, finansije i  javne nabavke

Služba za opšte poslove, ljudske resurse i finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • izradi akta organizacije i sistematizacije radnih mjesta;
 • pripremu rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada;
 • formiranje personalnih dosijea i vođenje kadrovske evidencije službenika i namještenika;
 • primjenu Kadrovskog informacionog sistema;
 • prijavljivanje i odjavljivanje službenika kod nadležnih fondova i drugih državnih organa;
 • javne nabavke;
 • popis pokretne i nepokretne imovine;
 • računovodstvene i finansijske poslove;
 • vođenje propisanih evidencija;
 • evidenciju potrošnje i pravdanja materijalnih rashoda;
 • razvođenje i arhiviranje akata i predmeta;
 • umnožavanje materijala;
 • poslove kurira-vozača;
 • tekuće održavanje;
 • učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti;
 • pripremu i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti;
 • sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz djelokruga Službe;
 • i druge poslove u skladu sa propisima.

Kontakt

Marko Medenica – Načelnik

Tel: +382 20 446 529
email: marko.medenica@epa.org.me