Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti vrši poslove koji se odnose na:

 • sprovođenje postupka strateške procjene uticaja, planova i programa na životnu sredinu;
 • izradu mišljenja na izvještaje o strateškoj procjeni uticaja za planove i programe na lokalnom nivou;
 • sprovođenje postupka procjene uticaja projekata na životnu sredinu;
 • vođenje javne knjige o sprovedenim postupcima procjene uticaja;
 • izradu nacrta Integrisane dozvole;
 • izdavanje Integrisane dozvole;
 • reviziju, i po potrebi izmjenu uslova, Integrisanih dozvola po službenoj dužnosti ili na zahtjev operatera;
 • produženje ili prestanak važenja Integrisane dozvole;
 • vođenje registra izdatih Integrisanih dozvola, kao dio informacionog sistema životne sredine;
 • implemantaciju Evropskih direktiva koje se odnose na industrijsko zagađenje (IED, IPPC i LCP), i na kontrolu opasnosti od velikih udesa koje uključuju opasne supstance (SEVESO III);
 • sprovođenje postupka utvrđivanja odgovornosti za štetu ili neposredne opasnosti od štete u životnoj sredini;
 • primjenu preventivnih mjera i mjera remedijacije radi sprječavanja i otklanjanja štete u životnoj sredini;
 • izdavanje dozvola za obavljanje hidrografske djelatnosti;
 • vođenje evidencije izdatih dozvola za hidrografske djelatnosti;
 • izrada i upravljanje nacionalnim registrom za Seveso postrojenja;
 • izdavanje saglasnosti na Izvještaj o bezbjednosti Seveso postrojenja;
 • izdavnje saglasnosti na Plan zaštite od udesa za Seveso postrojenja;
 • Izdavanje dozvola za preradu i/ili zbrinjavanje otpada;
 • Izdavanje dozvola za uvoz, izvoz i tranzit otpada;
 • Upis u registar za sakupljanje, odnosno transport otpada;
 • Registracija trgovaca i posrednika;
 • Davanje saglasnosti na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada;
 • Prijava djelatnosti za uvoz posebnih vrsta otpada i njihovo stavljanje na tržište;
 • Upis u registar proizvođača i uvoznika proizvoda posebnih vrsta otpada
 • Ispunjenost uslova za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada
 • Izdavanje saglasnosti na plan sanacije privremenih odlagališta otpada;
 • izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravku, kao i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance;
 • izdavanje dozvola za praćenje kvaliteta goriva;
 • izdavanje dozvola za praćenje kvaliteta vazduha;
 • izdavanje dozvola za mjerenje emisija iz stacionarnih izvora;
 • izdavanje dozvola o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduhu;
 • izdavanje dozvola za uvoz ili izvoz supstance koja oštećuje ozonski omotač, alternativnih supstanci, proizvoda koji ih sadrže;
 • izdavanje dozvola za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini;
 • izdavanje dozvola za izradu strateških karata i izračunavanje nivoa buke;
 • izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanje u promet i upotrebu i skladistenje biocida
 • komunikaciju sa nosiocima dozvola i potencijalnim kandidatima za dozvolu, uključujući i savjetovanje sa nosiocima dozvola i kandidatima za dobijanje dozvola;
 • uspostavljanje i održavanje evidencije zahtjeva za izdavanje i izmjenu dozvola, izdatih i neodobrenih dozvola;
 • implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač;
 • priprema i dostavljanje izvještaja o sprovođenju Bečke konvencije i Montrealskog protokola;
 • izdavanje dozvola za sakupljanje, uvoz i izvoz nezaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva;
 • izdavanje dozvola za ograničeno korišćenje sredstava za hvatanje i ubijanje divljih životinja koji se koriste radi sprovođenja programa reintrodukcije, monitoringa i programa zaštite i očuvanja divljih vrsta;
 • izdavanje dozvola za ponovno unošenje stranih i nestalih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva u ekosisteme;
 • izdavanje dozvola za sakupljanje i promet pojedinih zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva kao i njihovih derivata i djelova shodno Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list RCG“, broj 76/06);
 • izdavanje Akta o uslovima zaštite prirode za izradu strategija,planskih dokumenata i programa;
 • izdavanje odobrenja za radnje, aktivnosti i obavljanje djelatnosti u zaštićenom prirodnom dobru;
 • izdavanje dozvole za obavljanje naučno obrazovnih istraživanja na zaštićenim prirodnim dobrima;
 • izdavanje dozvola za držanje i uzgoj divljih vrsta životinja;
 • izdavanje dozvola za obavljanje istraživanja, radnji i aktivnosti u speleološkim objektima;
 • izdavanje dozvola za promet ugroženih vrsta biljaka i životinja, njihovih djelova i derivata shodno CITES Konvenciji-IZOSTAVITI;
 • izdavanje dozvola za promet ugroženih vrsta biljaka i životinja, njihovih djelova i derivata shodno CITES Konvenciji;
 • izrada godišnjih i dvogodišnjih izvještaja CITES Sekretarijatu;
 • izrada projekata u svrhu kvalitetnije implementacije CITES Konvencije;
 • pripremanje stručnih osnova za izradu zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora;
 • učestvovanje u pripremanju i izradi međunarodnih bilateralnih ugovora, protokola, sporazuma i projekata, implementacija međunarodnih konvencija, protokola, sporazuma i ugovora;
 • praćenje donošenja i primjene propisa, preporuka i direktiva EU u oblasti izdavanja dozvola;
 • pripremanje izvještaja i informacija iz djelokruga sektora, saradnja sa međunarodnim organizacijama.
 • klasifikaciju, pakovanje i označavanje hemikalija;
 • izdavanje odobrenja za korišćenje alternativnog hemijskog naziva; procjenu bezbijednosti hemikalija;
 • vođenje Registra hemikalija;
 • vođenje Liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost;
 • stručnu procjenu podataka sadržanih u dosijeu za supstancu;
 • utvrđivanje mjera za smanjenje rizika i rok za izvršenje naloženih mjera;
 • promjene podataka u Registru hemikalija;
 • vođenje evidencije o hemikalijama; izdavanje dozvola za obavljanje slobodnog prometa opasnih hemikalija;
 • vođenje evidencije o opasnim hemikalijama;
 • vođenje postupka prethodnog obavještavanja (PIC postupka);
 • izdavanje dozvola za obavljanje slobodnog prometa detergenata;
 • vođenje evidencije o dozvoljenim i nedozvoljenim površinski aktivnim supstancama;
 • procjenu ispunjenosti uslova i izdavanje DLP sertifikata, određivanje mjera i ograničenje u upravljanju hemikalijama.
 • izdavanje dozvole za stavljanje u promet i upotrebu biocidnog proizvoda;
 • upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda;
 • vođenje Privremene liste biocidnih proizvoda; procjena tehničkog dosjea;
 • dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanje u promet i upotrebu I skladistenje biocida
 • registar biocida;
 • promjena efikasnosti biocida;
 • klasifikaciju, pakovanje i označavanje biocida;
 • izradu Godišnjih izvještaja o količinama stavljenih u promet i upotrijebljenih hemikalija i biocida, kao i razmjenu podataka sa međunarodnim organizacijama i članicama EU.

Procjena uticaja na životnu sredinu je identifikacija i vrednovanje mogućih značajnih uticaja projekta i određivanje načina sprječavanja, otklanjanja, ublažavanja ili sanacije štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Predmet procjene uticaja na životnu sredinu su projekti koji se planiraju i izvode, a koji mogu značajno da utiču na životnu sredinu ili zdravlje ljudi – utvrđeni su Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta je domaće ili strano pravno lice ili preduzetnik, koje podnosi zahtjev za dobijanje dozvole za izvođenje projekta.

Ukoliko se radi o projektu koji je definisan Uredbom, nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog postupka procjene uticaja i Rješenja nadležnog organa, odnosno:

 • Rješenja kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu ili
 • Rješenja o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Pokretanje postupka

Za projekte koji su utvrđeni Listom I Uredbe, postupak se može pokrenuti podnošenjem zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata ili podnošenjem zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja uz koji se dostavlja elaborat urađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju elaborata procjene uticaja (»Sl. List CG«, br. 14/07).

Za projekte koji su definisani Listom II Uredbe – postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja (I faza) uz koji se obavezno podnosi dokumentacija urađena u skladu sa Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu (»Sl. List CG«, br. 14/07).

Projekti za koje se obavezno sprovodi procjena uticaja

Procjena uticaja se obavezno sprovodi za projekte koji se nalaze u Listi I Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja.

Za ove projekte se ne sprovodi postupak odlučivanja o potrebi procjene uticaja.

Pokretanje postupka za projekte iz Liste I se vrši podnošenjem zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja uz koji dostavlja Elaborat urađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju elaborata procjene uticaja (»Sl. List CG«, br. 14/07) ili u skladu sa obimom i sadržajem elaborata utrvrđenim od strane nadležnog organa.

Nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata (nije obavezno).

Saglasnost na elaborat prestaje da važi ukoliko nosilac projekta ne pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana dostavljanja Rješenja nadležnog organa o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja.

Nadležni organ

Nadležni organ odgovoran za sprovođenje postupka procjene uticaja za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaje drugi organ državne uprave je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.

U skladu sa članom 4 Zakona o procjeni uticaja – nadležni organ odgovoran za sprovođenje postupka procjene uticaja (u daljem tekstu: nadležni organ) je:

 • organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine – za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaje drugi organ državne uprave.
 • organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine – za ostale projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave.

U skladu sa članom 10 Zakona o životnoj sredini – stručne i sa njima povezane upravne poslove iz oblasti zaštite životne sredine vrši organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine).

Projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja

Projekti za koje se može zahtjevati procjena uticaja definisani su Listom II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja.

Nadležni organ odlučuje o potrebi procjene uticaja u svakom pojedinačnom slučaju za ove projekte.

Nosilac projekta pokreće postupak podnošenjem zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja nadležnom organu.

Uz ovaj zahtjev nosilac projekta podnosi i dokumentaciju urađenu u skladu sa Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu (»Sl. List CG«, br. 14/07).

Određivanje obima i sadržaja elaborate

Nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata (II faza nije obavezna).

Uz ovaj zahtjev nosilac projekta podnosi dokumentaciju urađenu u skladu sa Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi za održavanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 14/07 od 21.12.2007).

Ako je nadležni organ odlučivao o obimu i sadržaju elaborata, nosilac projekta je dužan da zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat podnese nadležnom organu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema Rješenja o obimu i sadržaju elaborata.

Ako nosilac projekta podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat po isteku propisanog roka, nadležni organ će odlučiti o podnijetom zahtjevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Učešće javnosti u postupcima procjene uticaja

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, nadležni organ ima obavezu da javnost i zainteresovane organe i organizacije obavještava o svim podnijetim zahtjevima i odlukama koji se odnose na procjenu uticaja na životnu sredinu.

Obavještenja za javnost o podnijetim zahtjevima, javnom uvidu, javnoj raspravi i donijetim odlukama, objavljuju se u dnevnim listovima i na sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Zainteresovane organe i organizacije nadležni organ obavještava preko pošte, putem telefaksa i elektronskim putem.

Mišljenja, primjedbe i sugestije koji su dostavljeni u Zakonom utvrđenom roku uzimaju se u obzir prilikom donošenja odluke nadležnog organa.

Ovlašćenje za izradu elaborata – ko može da izrađuje elaborat procjene uticaja?

Ovlašćenje za izradu elaborata (u skladu sa članom 19 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu) – Elaborat može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik, ako je upisano u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti projektovanja, inžinjeringa i izrade studija i analiza.

Pravno lice i preduzetnik iz stava 1 ovog člana može da povjerava izradu elaborata multidisciplinarnom timu sastavljenom od lica kvalifikovanih za analizu uticaja projekta na pojedine bitne segmente životne sredine.

Lice je kvalifikovano za analizu uticaja projekta na pojedine bitne segmente životne sredine, ako ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina rada u struci ili odgovarajuće naučno zvanje.

Spisak firmi koje su se prijavili Agenciji za zaštitu životne sredine za izradu elaborata

Taksa

832-31614120-72
2€ taksa uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
5€ taksa uz zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Regulativa

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu

Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu

Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

KONTAKT
Jasmina Janković Mišnić – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 517
e-mail: jasmina.jankovic@epa.org.me

Emir Redžepagić – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 517
e-mail: emir.redzepagic@epa.org.me

Nikola Raičević – Samostalni savjetnik III
Tel: +382 20 446 517
e-mail: nikola.raicevic@epa.org.me

Dozvole za upravljanje otpadom

Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/11 od 29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016)  uređuju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i način upravljanja otpadom i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Upravljanje otpadom je sprječavanje nastanka, smanjenje količina otpada ili ponovna upotreba otpada i sakupljanje, transport, prerada i zbrinjavanje otpada, nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje deponija, uključujući i aktivnosti trgovca i posrednika otpadom.

Upravljanje otpadom sprovodi se na način kojim se ne stvara negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a naročito: na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje; u pogledu buke i mirisa; na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra).

Upravljanje otpadom zasniva se na principima:
1) održivog razvoja, kojim se obezbjeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje sa otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja;
2) blizine i regionalnog upravljanja otpadom, radi obrade otpada što je moguće bliže mjestu nastajanja u skladu sa ekonomskom opravdanošću izbora lokacije, dok se regionalno upravljanje otpadom obezbjeđuje razvojem i primjenom regionalnih strateških planova zasnovanih na nacionalnoj politici;
3) predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja, preduzimanjem mjera za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi i u slučaju nepostojanja naučnih i stručnih podataka;
4) “zagađivač plaća”, prema kojem proizvođač otpada snosi troškove upravljanja otpadom i preventivnog djelovanja i troškove sanacionih mjera zbog negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi;
5) hijerarhije, kojom se obezbjeđuje poštovanje redosljeda prioriteta u upravljanju otpadom i to: sprječavanje, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje i drugi način prerade (upotreba energije) i zbrinjavanje otpada.

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdaje dozvole za:

 • Preradu i/ili zbrinjavanje otpada;
 • Uvoz, izvoz i tranzit otpada;
 • Upis u registar za sakupljanje, odnosno transport otpada;
 • Registraciju trgovaca i posrednika;
 • Davanje saglasnosti na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada;
 • Prijavu djelatnosti za uvoz posebnih vrsta otpada i njihovo stavljanje na tržište;
 • Upis u registar proizvođača i uvoznika proizvoda posebnih vrsta otpada;
 • Ispunjenost uslova za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada;
 • Izdavanje saglasnosti na plan sanacije privremenih odlagališta otpada.

Dozvola za preradu i/ili zbrinjavanje otpada

 Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjev za izdavanje dozvole koji sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);
1a) podatke o identifikaciji postrojenja, odnosno objekta za preradu i/ili odstranjivanje otpada (broj katastarske i urbanističke parcele);
2) podatke o postupku prerade i/ili zbrinjavanja i lokaciji na kojoj će se vršiti obrada otpada;
3) vrstu otpada, u skladu sa katalogom otpada i karakteristikama otpada;
4) planirane godišnje količine (mase) pojedinih vrsta otpada;
5) način transporta otpada;
6) planirani period za obavljanje prerade i/ili zbrinjavanja otpada.

 • Uz zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se sljedeća dokumentacija:

1) dokaz o registraciji podnosioca zahtjeva u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS);
1a) upotrebna dozvola za postrojenja, odnosno objekte za preradu i/ili zbrinjavanje otpada izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;
2) detaljan opis radnog procesa koji naročito sadrži:

 • opis lokacije i identifikaciju izvora rizika (način upravljanja otpadom, vrste otpada);
 • opremljenost lokacije postrojenja, odnosno deponije u pogledu sprječavanja i kontrole    zagađivanja;
 • tehnološki postupak i opremljenost postrojenja, odnosno deponije.

3) o lokaciji (list nepokretnosti ili ugovor o zakupu i kopije prethodno obezbijeđenih dozvola);
4) program monitoringa i način izvještavanja o: sastavu otpada, emisiji gasova, kvalitetu otpadnih voda, kvalitetu podzemnih voda, kvalitetu površinskih voda, suspendovanim česticama, buci, neprijatnim mirisima, o broju i smanjenju broja štetočina i ptica i raznošenju otpada;
5) plan za zaštitu i spašavanje u slučaju udesa i ovjeren elaborat zaštite od požara u skladu sa zakonom;
6) predlog plana za zatvaranja i održavanja deponije odnosno postrojenja nakon zatvaranja;
7) polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima, u skladu sa zakonom;
8) druga dokumenta na zahtjev Agencije.

List nepokretnosti i dokaze iz stava 3 tačke 1a i 3 ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti.
Polisa osiguranja iz stava 3 tačka 7 ovog člana dostavlja se godišnje Agenciji.
Način izračunavanja iznosa osiguranja iz stava 3 tačka 7 ovog člana utvrđuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.
Bliži sadržaj opisa radnog procesa iz stava 3 tačka 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Administrativna taksa: 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72
Vrijeme važenja: do 5 godina

Izdavanje dozvola za uvoz, izvoz i tranzit otpada

 1.Uvoz neopasnog otpada

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz neopasnog otpada uvoznik prilaže:
1) dokumentaciju o oznakama i vrstama otpada iz liste neopasnog otpada;
2) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važеnja do završetka isporuke otpada i sa finansijskim garancijama ili polisom osiguranja ili drugim oblikom osiguranja u slučaju povrata otpada u državu izvoza;
3) ugovor između uvoznika i prerađivača otpada, ukoliko uvoznik nije istovremeno i prerađivač otpada;
4) dokaz da je uvoznik otpada registrovan za obavljanje djelatnosti uvoza;
5) podatke o načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);
6) podatke o graničnom prelazu na kome će se izvršiti uvoz, očekivani termin dopremanja otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinske ispostave i dalje do prerađivača;
7) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 5e na žiro račun: 832-31614120-72.

Uvoz neopasnog otpada radi zbrinjavanja I korišćenja kao gorivo ili na drugi način za proizvodnju energije je zabranjen.

2.Tranzit neopasnog otpada

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji :

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za tranzit neopasnog otpada prilaže se:

 • dokumentacija o oznakama i vrstama otpada iz liste neopasnog otpada;
 • graničnim prelazima ulaska, odnosno izlaska iz Crne Gore i ruti kretanja kroz Crnu Goru;
 • ovjeren obrazac obavještenja države izvoza.

Administrativna taksa: 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72

3.Izvoz neopasnog otpada

Izvoz neopasnog otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik koji je upisan u registar izvoznika neopasnog otpada.

Dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno tranzit opasnog otpada, izvoznik odnosno posrednik prilaže:
1) obavještenje o prekograničnom kretanju otpada;
2) dokument o prekograničnom kretanju otpada;
3) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važеnja do završetka isporuke otpada i sa finansijskim garancijama, polisom osiguranja ili drugim oblikom osiguranja u slučaju povrata otpada u državu izvoza;
4) izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu i tehnološkom postupku iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;
5) dokaz da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje djelatnosti;
6) podatke o načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);
7) podatke o graničnom prelazu za izvoz, očekivani termin dopremanja na granični prelaz i ruti kretanja otpada od početka izvoza, preko graničnog prelaza do prerađivača;
8) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Administrativna taksa: 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72

Prilog 1 – Obavještenje o prekograničnom kretanju otpada (.doc)

Dodatne informacije, posebno one koje se odnose na obilježavanje otpada (polje 14), tj. na oznake iz Priloga  VIII i IX Baselske konvencije, OECD oznake i Y-oznake, nalaze se  u Savjetima/Upustvima koje se mogu dobiti kod OECD-a i u Sekretarijatu Bazelske konvencije.

Vrijeme važenja: do 1 godine

Upis u registar  sakupljača, odnosno prevoznika otpada

Privredno društvo ili preduzetnik se upisuje u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada na osnovu zahtjeva.

 • Zahtjev naročito sadrži:
 • podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);
 • specifikaciju vrsta otpada koje će se sakupljati ili transportovati, uključujući i karakteristike otpada;
 • teritoriju na kojoj će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada;
 • lokaciju i način skladištenja otpada;
 • način i vrstu transporta (dokaze o posjedovanju ili zakupu najmanje 2 vozila za transport otpada);
 • tehničke i organizacione kapacitete ( posude za sakupljanje otpada, sredstva za manipulaciju sa otpadom, elektronsku vagu i elektronska oprema za izdavanje računa, oprema za pranje vozila, privremeno skladište );
 • uslovi u pogledu broja zaposlenih.
 • izvod iz crps;
 • list nepokretnosti ili ugovor o zakupu nepokretnosti;
 • polisu osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima, koju godišnje dostavlja Agenciji;
 • saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se vršiti sakupljanje, odnosno preko čije teritorije će se vršiti transport otpada;
 • potreba procjene uticaja na životnu sredinu za djelatnost u objekatu.

Administrativna taksa: 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72.

Upis u registar trgovaca i posrednika otpada

Privredno društvo ili preduzetnik upisuje se u registar trgovaca i posrednika otpada, koji otpad preuzimaju u fizički posjed na osnovu sledeće dokumentacije:

 • Zahtjev koji sadrži: naziv privrednog društva, adresa, matični broj, šifra djelatnosti, ime i prezime odgovorne osobe, područje nabave i prodaje, lokacija i način skladištenja otpada, posjedovanje  uređaja i opreme za  komunikaciju i izdavanje računa, posjedovanje interneta  sa štampačem, posjedovanje posuda za sakupljanje otpada, saobraćajna za vozilo za prevoz otpada, opisati elektronsku vagu;
 • Privremeno skladište (list nepokretnosti ili ugovor o zakupunepokretnosti) i sredstva za manipulaciju sa otpadom u privremenom skladištu.
  • Uslovi u pogledu kadra,
  • Izvod iz CRPS Crne Gore,
  • Polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima,
  • Potreba procjene uticaja na životnu sredinu za poslovni prostor u kome se vrši djelatnost privremenog skladištenja otpada.
  • i druga dokumenta na zahtjev Agencije.

Administrativna taksa: 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72.

* Privredno društvo ili preduzetnik upisuje se u registar trgovaca i posrednika otpada koji ne preuzimaju otpad u fizički posjed na osnovu sledeće dokumentacije:

 • Zahtjev koji sadrži: naziv privrednog društva, adresa, matični broj, šifra djelatnosti, ime i prezime odgovorne osobe, područje nabave i prodaje, posjedovanje  uređaja i opreme za  komunikaciju  i izdavanje računa, posjedovanje interneta  sa štampačem;
 • Izvod iz CRPS Crne Gore;
 • uslovi u pogledu kadra;
 • Polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima.

Administrativna taksa: 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72.

Saglasnost na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada (opasni i neopasan otpad)

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjev;
 • Plan upravljanja otpadom (dva primjerka, štampana verzija);
 • Izvod iz CRPS;
 • Ugovor sa ovlašćenim preduzećem kome se predaje otpad;
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi 2 eura.

Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72.

Saglasnost na plan upravljanja građevinskim otpadom

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Plan upravljanja građevinskim otpadom;
 • Zahtjev;
 • Izvod iz CRPS;
 • Privremeno skladište;
 • Ugovor sa preduzećem kojem se predaje građevinski otpad. Preduzeće kojem se predaje otpad treba da ima dozvolu za preradu građevinskog otpada.

Saglasnost daje:
Agencija, ako građevinsku dozvolu daje nadležni organ uprave.
Organ lokalne uprave, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne uprave.

 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi 2 eura.

Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72.

 

Prijava djelatnosti za uvoz posebnih vrsta otpada i njihovo stavljanje na tržište

Potrebno je ispuniti dva primjerka obrasca P (jedan za Poresku službu).

Upis u registar izvoznika neopasnog otpada

 Privredno društvo ili preduzetnik upisuje se u registar izvoznika neopasnog otpada, na osnovu:

 • Zahtjeva koji sadrži sledeće podatke: Naziv privrednog društva, odnosno preduzetnika –izvoznika neopasnog otpada, sjedište-adresa (mjesto, ulica  i kucni broj), šifra djelatnosti, matični broj,  ime i prezime i kontakt, odgovornog lica u preduzeću,  telefon, email i način nastanka neopasnog otpada (proizvođač, sakupljač, prerađivač , trgovac), način skladištenja prije njegovog izvoza;
 • Izvod iz CRPS;
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi;
 • i druga dokumenta na zahtjev Agencije.

Administrativna taksa: 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje: 832-31614120-72.

Zakonska regulativa iz oblasti upravljanja otpadom

Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/11 od 29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016

Zakon o potvrđivanju bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju „Sl.list SRJ-međunarodni ugovori“ br.2/99)

Uredbe

1.Uredbu o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju materije ili predmeti koji nastaju iz proizvodnog procesa za sporedne proizvode („Službeni list CG“, br. 30/15, od 12.6.2015. godine)
2.Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Službeni list Crne Gore 33/13, od 11.7.2013 i 65/15 od 20.11.2015)
3. Uredba o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012)
4. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 24/12 od 04.05.2012)
5. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012, 47/12 od 07.09.2012)
6. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 28/12 od 05.06.2012)
7. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/12 od 23.07.2012)
8. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema (“Sl. list Crne Gore”, br. 42/12 od 31.07.2012)

Pravilnici

Pravilnik o graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u električnim i elektronskim proizvodima

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje sastava i količine komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave

Pravilnik o načinu obračuna i plaćanja naknade za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada

Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (“Službeni list Crne Gore”, br. 059/13 od 26.12.2013, 083/16 od 31.12.2016)
Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, listi klasifikacije otpada i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih dozvola (“Službeni list Crne Gore”, br. 083/16 i 76/17)
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva („Službeni list CG“, br. 78/16, od 16.12.2016)
Pravilnik o načinu izračunavanja minimalnih suma osiguranja za slučaj štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima („Službeni list CG“, br. 40/15, od 24.7.2015. godine)
Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava otpada i bližim uslovima koje treba da ispunjava akreditovana laboratorija za ispitivanje opasnih svojstava otpada (“Sl. listu Crne Gore”, br. 21/2014 od 6.05.2014)
Pravilnik o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 59/13 od 26.12.2013)
Pravilnik o sakupljanju i predaji otpadnih vozila čiji je imalac nepoznat (Objavljen u “Sl. listu Crne Gore”, br. 27/13 od 11. juna 2013)
Pravilnik o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača prevoznika, trgovaca i posrednika otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 47/13 od 08.10.2013)
Pravilnik o bližim uslovima za upis u registar posrednika i trgovaca otpadom (“Sl. list Crne Gore”, br. 46/13 od 2.10.2013 i 21/2014 od 6.05.2014)
Pravilnik o spaljivanju iili suspaljivanju otpada („Službeni list Crne Gore“, br. 33/13, od 11 jula 2013.godine)
Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija (“Sl. list Crne Gore”, br. 31/13 od 5.07.2013 i 25/16 od 15.04.2016)
Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika neopasnog otpada (Objavljen u “Sl. listu Crne Gore”, br. 27/13 od 11. juna 2013)
Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik za sakupljanje i transport (“Sl. list Crne Gore”, br. 16/13 od 29.03.2013)
Pravilnik o načinu pakovanja i odstranjivanja otpada koji sadrži azbest (“Službeni list Crne Gore”, broj 11/13)
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja plana upravljanja otpadom proizvođača otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 05/13 od 23.01.2013)
Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima (“Sl. list Crne Gore”, br. 48/12 od 14.09.2012)
Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži pcb (“Sl. list Crne Gore”, br. 48/12 od 14.09.2012)
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obrade medicinskog otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 49/12 od 21.09.2012)
Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 50/12 od 01.10.2012)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 50/12 od 01.10.2012)
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova upravljanja otpadom (“Sl. list Crne Gore”, br. 53/12 od 24.10.2012)
Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik za preradu i/ili odstranjivanje otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 53/12 od 24.10.2012)
Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu (“Sl. list Crne Gore”, br. 89/09 od 31.12.2009)

KONTAKT
Boris Nišavić – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 509
e-mail: boris.nisavic@epa.org.me

Radoman Vukić – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 508
e-mail: radoman.vukic@epa.org.me

Vesna Mugoša – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 508
e-mail: vesna.mugosa@epa.org.me

Agencija za zaštitu životne sredine nadležna je da izdaje:

 1. Dozvole za izvoz, uvoz i tranzit ugroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta u skladu sa Zakonom o potvrđivanju CITES Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore („Službeni list SRJ“, Međunarodni ugovori, broj11/01)
 2. Dozvole za promet i sakupljanje nezaštićenih i pojedinih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima sakupljanja i korišćenja nezaštićenih biljnih vrsta (“Sl.List RCG”, br 27/02, 64/03) i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list RCG“, broj 76/06).

Za izdavanje dozvole potrebno je dostaviti Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine sledeća dokumenta:

 • Zahtjev sa podacima o nazivu vrsta (latinski i narodni naziv), količini vrsta koje se uvoze/izvoze/reeksportuju/sakupljaju, a ukoliko se radi o sakupljanju vrsta,nazive lokaliteta sa kojih se te vrste sakupljaju,način  sakupljanja vrsta kao i imena ovlašćenih sakupljača.
 • Uplatnica uz zahtjev kao dokaz da je uplaćeno 5,00 eura na žiro račun: 832-31614120-72 Svrha uplate: taksa,Primalac: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.
 • Rješenje o registraciji preduzeća koje je ovlašteno za sakupljanje nezaštićenih vrsta u Crnoj Gori, a u koliko se radi o prometu vrstama potrebno je dostaviti podatke o pravnom/fizičkom licu koje vrši promet biljnim i životinjskim vrstama.(naziv,matični broj,adresa).

Lista zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore

Članovi zakona o zaštiti prirode koji se odnose na uzgoj, promet, zaštitu i očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta

Cites konvencija

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore – CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je međunarodni sporazum između vlada država potpisnica. Cilj Konvencije je da se osigura da međunarodna trgovina primjercima divljih životinja i biljaka, njihovim djelovima i derivatima ne ugrozi opstanak istih vrsta u prirodi.U cilju borbe protiv nekontrolisane trgovine najranjivijim vrstama divlje flore i faune, i radi uspostavljanja efikasne kontrole izvozno-uvoznih aktivnosti, na inicijativu IUCN, 1973. godine uspostavljena je CITES konvencija. Prema mestu osnivanja naziva se i Vašingtonska konvencija, a na snagu je stupila 1. jula 1975. godine. CITES Konvencija reguliše promet preko 33 hiljade vrsta životinja i biljaka. Spiskovi svih vrsta nalaze se u Dodacima I, II i III Konvencije i možete ih pregledati na internet prezentaciji CITES Sekretarijata. U Dodacima CITES Konvencije nalaze se, između ostalog, sve “velike mačke”, svi primati, papagaji, aligatori, krokodili, ptice grabljivice, slonovi, nosorozi, kornjače, morske kornjače, mnoštvo egzotičnih gmizavaca, korali, orhideje, kaktusi i tropske biljke.

CITES funkcioniše tako što se divlje vrste životinja i biljaka svrstavaju u određene kategorije koje podliježu različitim merama kontrole prometa i trgovine. Svaki tip uvoza, izvoza, ponovnog izvoza i unosa iz mora vrsta koje pokriva CITES Konvencija mora biti odobreno kroz sistem izdavanja i provjere dozvola. Svaka država potpisnica Konvencije je dužna da odredi jedan ili više upravnih organa koji će upravljati izdavanjem dozvola i jedan ili više naučnih i stručnih tijela za pružanje savjeta i mišljenja o posledicama na datu vrstu usled trgovine.

U Crnoj Gori  upravni organ je Agencija za zaštitu životne sredine, dok postoje dvije naučne institucije  koje daju stručna mišljenja ( Sektor za monitoring i zastitu prirode u okviru Agencije za zastitu zivotne sredine i Institut za biologiju mora u Kotoru).

Vrste zaštićene pod CITES Konvencijom navedene su u Dodacima I, II i III Konvencije.

Dodaci I, II i III

Dodatak I sadrži vrste kojima prijeti izumiranje. Trgovina primjercima ovih vrsta je dozvoljena samo u posebnim slučajevima.Dodatak II sadrži vrste kojima direktno ne prijeti izumiranje, ali čija trgovina mora biti kontrolisana da bi se izbjeglo eksploatisanje koje bi ugrozilo njihov opstanak.Konferencija potpisnica (Conference of the Parties – CoP), je glavni mehanizam odlučivanja koji okuplja predstavnike država potpisnica. Rezolucijom Konferencije 9.24 odlučeno je da se koriste određeni  biološki i trgovinski kriterijumi u određivanju da li vrsta treba da bude uvrštena u Dodatak I ili II. Prije svakog zasijedanja Konferencije potpisnica, predlozi mogu biti podnijeti po tim kriterijumima od strane potpisnica. Svaka potencijalna izmjena se razmatra i prosleđuje na glasanje. Dodatak III sadrži vrste koje su zaštićene na teritoriji barem jedne dežave, koja traži od ostalih dražava potpisnica CITES Konvencije pomoć u kontroli prometa tih vrsta. Izmjene u Dodatku III  prate posebnu proceduru koja se razlikuje od one za izmjene Dodataka I i II, zato što svaka država potpisnica može da pravi jednostrane amandmane.

Primjerak vrste koja se nalazi na Dodacima CITES Konvencije može da se uveze, izveze ili ponovno izveze iz države potpisnice samo ako ga prati odgovarajući dokument koji se predaje na uvid odgovarajućoj državnoj službi na graničnom prelazu. Postoje razlike u potrebnoj dokumentaciji kod država potpisnica Konvencije, zato je važno da se uvijek provjere nacionalni propisi, jer oni mogu biti restriktivniji od same Konvencije.

KONTAKT
Ana Lekić – Samostalni savjetnik II
Tel: +382 20 446 529
e-mail: ana.lekic@epa.org.me

Jelena Leković – Samostalni savjetnik II
Tel: +382 20 446 529
e-mail: jelena.lekovic@epa.org.me

Vladimir Pavićević – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 529
e-mail: vladimir.pavicevic@epa.org.me

Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. list Crne Gore”, br. 28/11, 28/12, 01/14) utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od uticaja buke. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini   (“Sl. list Crne Gore”, br. 28/11, 28/12, 01/14 ) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdaje:

 • Dozvole za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini
 • Dozvole za izradu strateških karata i izračunavanje nivoa buke

Dozvola za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjev za izdavanje dozvole;
 • Dokaz o registraciji u organu nadležnom za registrovanje privrednih subjekata, odnosno u odgovarajućem registru nadležnog organa matične države stranog pravnog lica ili preduzetnika;
 • Sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST ISO/IEC 17025 u obimu obuhvaćenom akreditacijom;
 • I druga dokumentacija na zahtjev Agencije.

Taksa:
Administrativna taksa 2 €
Broj žiro računa na koji se uplaćuje taksa: 832-31614120-72

Pravna podloga

Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini 

Dozvole za izradu strateških karata i izračunavanje nivoa buke

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjev za izdavanje dozvole;
 • Dokaz o registraciji u organu nadležnom za registrovanje privrednih subjekata, odnosno u odgovarajućem registru nadležnog organa matične države stranog pravnog lica ili preduzetnika;
 • Sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST ISO/IEC 17020 u obimu obuhvaćenom akreditacijom;
 • I druga dokumentacija na zahtjev Agencije.

Taksa
Administrativna taksa: 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje taksa: 832-31614120-72

Pravna podloga

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini   (“Sl. list Crne Gore”, br. 28/11, 28/12 , 01/14 )
Pravilnik o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini (“Službeni list Crne Gore”, br. 027/14 od 30.06.2014, 017/17 od 17.03.2017)
Pravilnik o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/13 od 22.11.2013)

KONTAKT
Tatjana Boljević – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 507
e-mail: tatjana.djurcevic@epa.org.me

Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15) uređuje se način praćenja kvaliteta vazduha, mjere zaštite, ocjenjivanje i poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i planiranje i upravljanje kvalitetom vazduha.

U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdaje dozvole:

 • Dozvole za praćenje kvaliteta vazduha;
 • Dozvole za mjerenje emisija iz stacionarnih izvora;
 • Dozvole o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduhu;
 • Dozvole za praćenje kvaliteta goriva.

 Dozvola za praćenje kvaliteta vazduha

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjev za izdavanje dozvole;
 • Sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025 u obimu obuhvaćenom akreditacijom;
 • Dokaz o registraciji u Centralnom Registru Privrednih Subjekata (CRPS);
 • I druga dokumentacija na zahtjev Agencije.

Taksa:
Administrativna taksa – 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje taksa: 832-31614120-72

Pravna podloga
Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15),
Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha (Sl. list CG, br. 21/11)

Dozvola za mjerenje emisija iz stacionarnih izvora

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjev za izdavanje dozvole;
 • Sertifikat o akreditaciji prema standard MEST EN ISO/IEC 17025 u obimu obuhvaćenom akreditacijom;
 • Dokaz o registraciji u Centralnom Registru Privrednih Subjekata (CRPS);
 • I druga dokumentacija na zahtjev Agencije.

Taksa
Administrativna taksa – 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje taksa: 832-31614120-72

Pravna podloga
Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15),
Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora (Sl.list CG, br. 39/2013)

Dozvola o dozvoljenim emisijama  zagađujućih materija u vazduhu

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjeva za izdavanje dozvole koji sadrži podatke o:
 • podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);
 • djelatnosti za koju se podnosi zahtjev za izdavanje dozvole (aktivnosti koje se vrše ili postrojenja koja se koriste u obavljanju djelatnosti);
 • lokaciji na kojoj se djelatnost obavlja i
 • izvorima emisija zagađujućih materija u vazduh.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole  prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • opis tehničkih mjera za sprječavanje i smanjenje emisija u vazduh i
 • izvještaj o izvršenim prvim mjerenjima emisije zagađujućih materija u vazduh za novo postrojenje, odnosno izvještaj o izvršenim posljednjim mjerenjima zagađujućih materija u vazduh za postojeće postrojenje.

Taksa
Administrativna taksa – 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje taksa: 832-31614120-72

Pravna podloga
Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15)
Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu iz stacinarnih izvora (Sl list CG, br 10/2011)
Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduhu (Sl list CG, br 25/13, 61/13)

Dozvola za praćenje kvaliteta goriva

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji

 • Zahtjev za izdavanje dozvole;
 • Sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025 u obimu obuhvaćenom akreditacijom;
 • Dokaz o registraciji u Centralnom Registru Privrednih Subjekata (CRPS);
 • I druga dokumentacija na zahtjev Agencije.

Taksa
Administrativna taksa – 2 €
Broj računa na koji se uplaćuje taksa: 832-31614120-72

Pravna podloga

Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15),
Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla (“Službeni list CG”, br. 17/2017)

KONTAKT
Tatjana Boljević – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 507
e-mail: tatjana.djurcevic@epa.org.me

Zakonom o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (“Sl list Crne Gore”, br. 073/19 ) uređuje se zaštita od negativnih uticaja klimatskih promjena, smanjivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte, zaštita ozonskog omotača i druga pitanja koja se odnose na zaštitu od negativnih uticaja klimatskih promjena.

U skladu sa  Zakonom o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (“Sl list Crne Gore”, br. 073/19 ) Agencija izdaje dozvole:

 • Dozvole za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance
 • Dozvole za uvoz ili izvoz supstanci koja oštećuje ozonski omotač i alternatinih supstanci

Dozvola za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjev pravnog lica odnosno preduzetnika koji sadrži podatke o:

– podnosiocu zahtjeva (ime i prezime odnosno naziv, matični broj, adresa, broj telefona/faksa, elektronska pošta);

– zaposlenom licu/licima koji obavljaju djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe pokretnih i nepokretnih rashladnih i klima uređaja koji sadrže supstance koje oštećuju ozonskiomotač ili alternativne supstance koji su stručno osposobljeni;

– stručnoj spremi za zaposlene;

– o uređaju/opremi za prikupljanje i/ili recikliranje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci;

– o cilindrima za prikupljenje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci.

 • Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

–  dokaz o upisu u Centralni registar Privrednih subjekata;

–  kopija ugovora o radu zaposlenog koji obavlja djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i

isključivanja iz upotrebe pokretnih i nepokretnih rashladnih i klima uređaja koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance;

–  kopija diplome za zaposleno lice/lica (srednja ili visoka stručna sprema mašinskog ili tehničkog smjera);

–  dokaz o stručnoj osposobljenosti zaposlenih lica za pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja;

–  popis opreme i uređaja za prikupljanje i/ili recikliranje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili

alternativnih supstanci i cilindara sa potrebnim podacima;

–  ovjerena izjava podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana kojom potvrđuje da posjeduje opremu i uređaje i cilindre za prikupljanje i/ili recikliranje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci (uz koju dostavlja i račun, izvod iz knjige osnovnih sredstava ili drugi dokaz o vlasništvu opreme);

– dokaz o uplati administrativne takse.

Dozvola za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe aparata i sistema za gašenje požara koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance

Dokumentacija koja se podnosi Agenciji:

 • Zahtjev pravnog lica odnosno preduzetnika koji sadrži podatke o:

– podnosiocu zahtjeva (ime i prezime odnosno naziv, matični broj, adresa, broj telefona/faksa, elektronska pošta);

– zaposlenom licu/licima koji obavljaju djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe aparata i sistema za gašenje požara koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance koji su stručno osposobljeni;

– uređaju/opremi za prikupljanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci.

 • Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

– dokaz o registraciji kod organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite od požara;

– kopija ugovora o radu zaposlenog koji obavlja djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i

isključivanja iz upotrebe aparata i sistema za gašenje požara koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance;

– dokaz o stručnoj osposobljenosti zaposlenih lica;

– popis opreme i uređaja za prikupljanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci sa potrebnim podacima;

– ovjerena izjava podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana kojom potvrđuje da posjeduje opremu i uređaje za prikupljanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci (uz koju dostavlja i račun, izvod iz knjige osnovnih sredstava ili drugi dokaz o vlasništvu opreme);

– dokaz o uplati administrativne takse.

Taksa:

Administrativna taksa -2 €

Broj računa na koji se uplaćuje taksa: 832-31614120-72

Pravna podloga:

Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (“Sl. list CG”, broj 073/19)

Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama (“Sl list Crne Gore”, br. 079/21)

Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance (“Sllist Crne Gore”, br. 082/21)

Dozvole za uvoz ili izvoz supstanci koja oštećuje ozonski omotač i alternatinih supstanci

 Dokumentacija koja se podnosi Agenciji

 • Zahtjev za izdavanje dozvole koji sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahtjeva (ime i prezime odnosno naziv, matični broj, adresa, broj telefona/faksa, elektronska pošta)

2) supstanci, odnosno supstancama koje se uvoze/izvoze i to za svaku supstancu pojedinačno:

– naziv supstance (hemijski naziv i trgovačka oznaka);

– tarifna oznaka;

– količina supstance izražena u jedinici mjere;

– naziv države uvoza odnosno izvoza supstance;

– naziv države porijekla supstance;

– proizvođač supstance.

 • Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

– dokaz o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;

– faktura ili profaktura isporučioca;

– obavještenje o graničnom prelazu na kome će se izvršiti uvoz/izvoz;

– obavještenje o namjeni uvoza/izvoza;

– obavještenje o krajnjim korisnicima;

– bezbjedonosni list za supstancu;

– izjava da se skladištenje supstanci vrši u skladu sa bezbjedonosnim listom za datu supstancu;

– dokaz o uplati administrativne takse; i

– druga dokumentacija od značaja za izdavanje dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci.

Za supstance za koje se utvrđuje godišnja kvota za uvoz, uz zahtjev za uvoz prilaže se i akt izdat po zahtjevu za određivanje godišnje kvote za uvoz.

Taksa:

Administrativna taksa -2 €

Broj računa na koji se uplaćuje taksa: 832-31614120-72

Administrativna taksa 40 €  za dozvolu za uvoz supstanci koja oštećuje ozonski omotač

Broj računa na koji se uplaćuje taksa: 832-7075-21

Pravna podloga:

Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (“Sl. list CG”, broj 073/19)

Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama (“Sl list Crne Gore”, br. 079/21)

Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci (“Službeni list Crne Gore”, br. 069/20)

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe (“Sl list Crne Gore”, br. 022/14, 038/15,  029/16, 062/16, 024/17,035/18, 022/19,040/20, 071/21)

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, br. 80/05) je usvojen 2005. godine, a njegova primjena je otpočela 1. januara 2008. godine. Ovim zakonom se utvrđuju uslovi, način i postupak vršenja procjene uticaja određenih planova ili programa na životnu sredinu, kroz integrisanje principa zaštite životne sredine u postupku pripreme, usvajanja i realizacije planova ili programa koji imaju uticaj na životnu sredinu.

Kratak opis sprovođenja postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu i ocjene Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu:

Sprovođenje postupka strateške procjene, u okviru ovlašćenja utvrđenih istoimenim zakonom, vrši se na dva nivoa od strane odgovarnog organa nadležanog za pripremu plana i programa, i to:

 • organa državne uprave nadležan za pripremu plana i programa – za planove i programe koje usvaja organ na republičkom nivou;
 • organa lokalne uprave nadležan za pripremu plana i programa – za planove i programe koje usvaja organ na lokalnom nivou.

Izrada strateške procjene je obavezna za planove i programe iz oblasti: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, uključujući rudarstvo, saobraćaja, telekomunikacija, turizma, regionalnog razvoja, urbanističkog i prostornog planiranja ili koršpćenja zemljišta, upravljanja morskim dobrom, upravljanja vodama, upravljanja otpadom, kao i planove koji daju okvir za razvoj budućih projekata koji podliježu izradi procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisom, kao I za one koji, s obzirom na područje u kome se realizuju, mogu uticati na zaštićena područja, prirodna staništa i očuvanje divlje flore i faune.

Za sve planove i programe koji shodno Zakonu podliježu izradi strateške procjene, obavezno se priprema Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Organ nadležan za pripremu plana i programa ne može uputiti plan i program u dalju proceduru usvajanja bez prethodno pribavljene saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine, tj, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u slučaju državnih plasnskih dokumenata ili sekretarijata lokalne uprave nadležanog za poslove zaštite životne sredine.

Sprovođenje postupka strateške procjene uticaja započinje donošenjem Oluke o izradi ili nepreduzimanju izrade strateške procjene, istovremeno sa odlukom o izradi planskog dokumenta.

U postupku ocjene Izvještaja o strateškoj porcjeni uticaja, a shodno članu 17 Zakona o strateškoj procjeni uticaja isti se od strane organa nadležnog za pripremu plana ili programa dostavlja na mišljenje zainteresovanim organima i organizacijama.

U roku od 30 dana,  zainteresovani organi i organizacije su dužne dati mišljenje na Izvještaj, koji je potrebno korigovati u skladu sa iznjetim primjedbama i sugestijama.

Nakon korekcije, organ nadležan za pripremu plana ili porgrama, organizuje javnu raspravu za predmetni Izvještaj, zajedno sa planskim dokumentom i nakon završetka javne rasprave priprema izvještaj o o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnoj raspravi koji sadrži mišljenja iz člana 17 ovog zakona, kao i mišljenja dostavljena u toku javnog uvida i javne rasprave o izvještaju o strateškoj procjeni.

Nakon završene javne rasprave, organ nadležan za pripremu plana ili programa, Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja korigovan u skladu sa komentarima pristiglim na javnoj raspravi zajedno sa izvještajem sa javne rasprave dostavlja nadležnom organu za zaštitu životne sredine (Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine ili nadležnom sekretarijatu za zaštitu životne sredine lokalne samouprave) na ocjenu, tj.davanje ili odbijanje saglasnosti.

U procesu ocjene Izvještaja organ nadležan za poslove zaštite životne sredine može pribaviti mišljenje drugih ovlašćenih organizacija ili stručnih lica za pojedine oblasti ili može obrazovati komisiju za ocjenu izvještaja o strateškoj procjeni. Ocjena Izvještaja se vrši na osnovu Zakonom propisanih kriterijuma, član 21.

KONTAKT

Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Sl. list RCG”, br. 80/05 od 28.12.2005, “Sl. list Crne Gore”, br. 54/09 od 10.08.2009, 40/11 od 08.08.2011) donesen je 2005. godine, a primjenjuje se od 1. januara 2008. godine. Zakon je rađen na osnovu zahtjeva Direktive Savjeta 96/61/EZ od 24. septembra 1996. godine o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja (Integrated pollution prevention and control – IPPC Direktiva).

Ciljevi IPPC sistema su:

 • integrisan pristup kontroli zagađivanja: svođenje na minimum potrošnje sirovina i energije; sprječavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, vodeći računa o upravljanju otpadom i uključujući prekogranični kontekst
 • osiguranje visokog nivoa zaštite životne sredine kao cjeline
 • primjena opštih principa na obaveze operatera i utvrđivanje uslova za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti
 • potpuna uzajamna koordinacija nadležnih organa u postupku izdavanja dozvola
 • dostupnost informacija i učešće javnosti prije donošenja odluke o izdavanju dozvole
 • pojednostavljenje kontrole i jačanje uloge inspekcije.

Zaokružen IPPC sistem obuhvata i set podzakonskih propisa:

Integrisana dozvola izdaje se za:

 • rad novih postrojenja
 • rad i bitne izmjene u radu/funkcionisanju postojećeg postrojenja

Integrisanom dozvolom se utvrđuju i obezbjeđuju uslovi zaštite životne sredine u cjelini kroz primjenu propisanih mjera koje se odnose naročito na:

 • korišćenje resursa kao što su voda, energija i sirovine
 • dozvoljene emisije zagađujućih materija u vazduh, vodu ili zemljište
 • dozvoljene emisije buke i vibracije
 • upravljanje otpadom
 • sprječavanje i postupanje u slučaju udesa.

Dozvola se izdaje na period do 10 godina i podliježe reviziji najmanje dva puta u toku važenja.

IPPC sistem uvodi:

 • integrisanu dozvolu za jedno ili više postrojenja na istoj lokaciji kojim upravlja isti operater i koja podliježe obavezi pribavljanja integrisane dozvole
 • primjenu najbolje dostupnih tehnika (BAT) na IPPC postrojenja
 • obavezu rada postrojenja na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u cjelini
 • obavezno postupanje i rad operatera u skladu s uslovima utvrđenim u integrisanoj dozvoli
 • obavezu operatera da vrši kontrolu i mjerenja emisija i tehnoloških procesa
 • pristup javnosti zahtjevu za izdavanje dozvole i integrisanoj dozvoli
 • zabranu rada IPPC postrojenja bez validne integrisane dozvole ili rada usljed neispunjavanja uslova propisanih u dozvoli.

Vrste postrojenja i aktivnosti (oblasti) za koja se izdaju IPPC dozvole:

 • proizvodnja energije
 • proizvodnja i prerada metala
 • industrija minerala
 • hemijska industrija
 • upravljanje otpadom
 • ostale aktivnosti.

Režimu IPPC ne podliježu ona postrojenja kojima je kapacitet manji od kriterijuma utvrđenog za pojedine vrste u okviru ovih kategorija.

IPPC se ne primjenjuje na postrojenja ili dijelove postrojenja koji se koriste za istraživanje, razvoj i testiranje novih proizvoda i postupaka.

Kontakt
Vladan Dragutinović – Samostalni savjetnik I

Tel: +382 20 446 510
e-mail: vladan.dragutinovic@epa.org.me

Danilo Kujović – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 510

e-mail: danilo.kujovic@epa.org.me

Zakonska regulativa

Na osnovu članova 39, 40 i 41 Zakona o životnoj sredini („Službeni list Crne Gore, broj 52/16“) Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Pravilnik o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika seveso postrojenja („Službeni list Crne Gore, broj 63/16“) i Pravilnik o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa („Službeni list Crne Gore, broj 67/16“).

Pravilnikom o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika seveso postrojenja propisuje se količina opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika seveso postrojenja.

Pravilnikom o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa propisuje se bliži sadržaj plana prevencije udesa i obavještenja o seveso postrojenju, sadržaj i metodologija izrade izvještaja o bezbjednosti i plana zaštite od udesa. (“Sl. list Crne Gore, br. 67/16)

Opis

Seveso postrojenje je postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija, odnosno tehnička jedinica unutar kompleksa gdje se opasne materije proizvode, koriste, skladište ili se njima rukuje, uključujući svu opremu, zgrade, cjevovode, mašine, alate, interne kolosjeke i depoe, dokove, istovarna pristaništa za postrojenja, pristane, skladišta ili slične objekte na vodi, ili kopnu koji su nužni za funkcionisanje postrojenja;

Stepen rizika od hemijskog udesa seveso postrojenja, odnosno kompleksa u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija, utvrđuje se u zavisnosti od količine opasnih materija, shodno Pravilniku o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika seveso postrojenja.

Dokumentacija

Operater seveso postrojenja dužan je da, shodno članu 39 Zakona o životnoj sredini, Agenciji dostavi Obavještenje o seveso postrojenju i izradi Plan prevencije udesa, i u zavisnosti od količina opasnih materija, odnosno stepena rizika od udesa, izradi Izvještaj o bezbjednosti i Plan zaštite od udesa.

 • Obavještenje o seveso postrojenju se izrađuje shodno članu 3 Pravilnika o bližem sadržaju Plana prevencije i plana zaštite od udesa,
 • Plan prevencije udesa se izrađuje shodno sadržaju Plana prevencije udesa iz Priloga 1 Pravilnika o bližem sadržaju Plana prevencije i plana zaštite od udesa,
 • Izvještaj o bezbjednosti se izrađuje shodno metodologiji izrade Izvještaja o bezbjednosti iz Priloga 2 Pravilnika o bližem sadržaju Plana prevencije i plana zaštite od udesa,
 • Plan zaštite od udesa se izrađuje shodno metodologiji izrade Plana zaštite od udesa iz Priloga 3 Pravilnika o bližem sadržaju Plana prevencije i plana zaštite od udesa.

Napomena: Operater seveso postrojenja većeg rizika dužan je da, shodno članu 41 Zakona o životnoj sredini, izradi Izvještaj o bezbjednosti i Plan zaštite od udesa, i dostavi ih Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine.

Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdaje saglasnost na Izvještaj o bezbjednosti i Plan zaštite od udesa.

Saglasnost se izdaje na osnovu zahtjeva uz koji se prilaže dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine ne izdaje saglasnost na Plan prevencije udesa, i nije ga potrebno dostavljati Agenciji.

Vrijeme važenja

Saglasnost nema rok važenja.

Uslovi ili kriterijumi za ažuriranje

Operater je dužan da Izvještaj o bezbjednosti periodično pregleda i po potrebi ažurira:

 • najmanje svakih pet godina,
 • samoinicijativno ili na zahtjev Agencije zbog novih činjenica do kojih se došlo na osnovu analize drugih hemijskih udesa ili izbjegnutih udesa.

Taksa-naknada

Administrativna taksa – 5 €.

Broj računa na koji se uplaćuje naknada 832-31614120-72, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Rok za rješavanje

Obavještenje o postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu, dostavlja se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o životnoj sredini. (definisano članom 90 Zakona).

Izvještaj o bezbjednosti i Plan zaštite od udesa za postojeće seveso postrojenje, odnosno kompleks, operater je dužan da sačini u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o životnoj sredini. (definisano članom 91 Zakona).

Pravo žalbe i rok za žalbu

Zainteresovana javnost ima pravo podnošenja žalbe protiv odluke nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine, odnosno pravo podnošenja tužbe nadležnom sudu u skladu sa posebnim propisima. (definisano članom 73 Zakona o životnoj sredini).

Pravna podloga

Zakon o životnoj sredini (“Sl. list Crne Gore, br. 52/16 od 9.8.2016. god.)

Pravilnik o bližem sadržaju Plana prevencije i plana zaštite od udesa (“Sl. list Crne Gore, br. 67/16 od 26.10.2016. god.)

Pravilnik o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika seveso postrojenja (“Sl. list Crne Gore, br. 63/16 od 6.10.2016. god.)

Pravilnik o načinu klasifikacije, pakovanja i označavanja hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obilježavanje UN (“Sl. list Crne Gore, br. 11/14 od 04.03.2014. god.)

Registar i Lista Seveso postrojenja su urađeni shodno primljenim Obavještenjima od operatera Seveso postrojenja, koja su urađena na osnovu člana 3 Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa (“Službeni list Crne Gore”, br. 67/16 ), a u skladu sa članom 39 Zakona o životnoj sredini (“Službeni list Crne Gore”, br. 52/16 ).

Stepen rizika za Seveso postrojenja shodno praviliniku o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika (Sl. list CG 63/16)

Lista obavještenja o Seveso postrojenju shodno članu 3. Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ( Sl. list CG 67/16)

Kontakt
Vladan Dragutinović – Samostalni savjetnik I

Tel: +382 20 446 510
e-mail: vladan.dragutinovic@epa.org.me

Danilo Kujović – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 510

e-mail: danilo.kujovic@epa.org.me

Zakonska regulativa

Utvrđivanje štete u životnoj sredini kao i sprovođenje mjera za sprječavanje i remedijaciju štete u životnoj sredini, vrši se shodno odredbama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16).

Opis

Pravna i fizička lica koja su obavljanjem djelatnosti, odnosno vršenjem aktivnosti prouzrokovala štetu ili neposrednu opasnost od štete u životnoj sredini odgovorna su za štetu i dužna su da sprovedu mjere za sprječavanje i remedijaciju štete.

Dokumentacija

Operater koji je pričinio štetu u životnoj sredini dužan je da dostavi organu uprave na saglasnost Prijedlog mjera remedijacije koji sadrži i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije.

Naziv usluge nadležnog organa

Saglasnost na Prijedlog mjera remedijacije.

Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Taksa-naknada

Administrativna taksa – 5 €.
Broj računa na koji se uplaćuje naknada
832-31614120-72

Rok za rješavanje

Organ uprave odlučuje o davanju saglasnosti na predlog mjera remedijacije u roku od pet dana od dana dostavljanja finalnog Izvještaja Komisije.

Vrijeme važenja

Saglasnost nema rok važenja.
Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja
Nema.

Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma, (definisano članom 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini).

Pravna podloga

Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Pravilnik o uslovima u pogledu kadra i opreme za pravno lice koje sprovodi preventivne mjere i mjere remedijacije štete u životnoj sredini

Kontakt

Nikola Raičević – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 517
e-mail: nikola.raicevic@epa.org.me

Zakonska regulativa

Zakonom o hidrografskoj djelatnosti uređuje se način obavljanja hidrografske djelatnosti, sa ciljem hidrografsko navigacijskog obezbjeđenja plovidbe na moru i unutrašnjim plovnim putevima radi zaštite ljudskih života i imovine na moru i unutrašnjim plovnim putevima, istraživanja u svrhu upravljanja resursima mora i zaštite životne sredine.

Opis

Hidrografska djelatnost obuhvata: hidrografsko topografske premjere na moru i unutrašnjim plovnim putevima, prikupljanje podataka iz hidrografije, kartografije, navigacije, geologije, geofizike (kolebanje nivoa mora, talasi, struje mora, termohalinska, hidroakustična i optička svojstva mora, i sl.), izradu, izdavanje i održavanje navigacijskih karata i publikacija u skladu sa preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (u daljem tekstu: IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (u daljem tekstu: IMO).

Naziv usluge nadležnog organa

Dozvola za obavljanje hidrografske djelatnosti.

Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.

Dokumentacija potrebna za dobijanje dozvole

Hidrografski premjer na moru i unutrašnjim plovnim putevima, kao i snimanje objekata u priobalnom području, morskom dnu i podmorju, mogu obavljati domaća i strana pravna lica ako ispunjavaju uslove propisane članom 6 Zakona o hidrografskoj djelatnosti.

Dozvola za obavljanje hidrografske djelatnosti se izdaje, shodno članu 7 Zakona, na osnovu zahtjeva. Uz zahtjev se prilaže sledeća dokumentacija:

 • dokaz o registraciji u CRPS-u, odnosno dokaz o registraciji kod nadležnog organa matične države stranog pravnog lica;
 • popis tehničke opreme i uređaja sa potrebnim podacima shodno Pravilniku o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za obavljanje hidrografskog premjera;
 • pregled izvedenih radova u hidrografskoj djelatnosti (reference), i
 • druga dokumentacija od značaja za obavljanje hidrografske djelatnosti, na zahtjev Agencije.

Taksa-naknada

Administrativna taksa – 2 €.

Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832-31614120-72

Vrijeme važenja dozvole

Jedna (1) godina.

Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Dozvola se može produžiti na osnovu zahtjeva podnesenog dva mjeseca prije isteka roka na koji je dozvola izdata.

Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv Rješenja o izdavanju dozvole može se podnijeti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Pravna podloga

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (“Sl. list Crne Gore”, br. 026/10, 040/11, 030/12 od 08.06.2012. god.)

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za obavljanje hidrografskog premjera (“Sl. list Crne Gore”, 2/2014 od 07.03.2014. god.);

Pravilnik o načinu izdavanja, održavanja i upotrebe službenih navigacijskih karata (“Sl. list Crne Gore”, broj 7/2014″ od 7.2.2014. god.).

Kontakt

Nikola Raičević – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 517
e-mail: nikola.raicevic@epa.org.me