Loading...

Publikacije

Home/Publikacije
Publikacije2018-03-22T11:05:10+01:00
305, 2018

Informacije o hemikalijama – Smjernice i instrumenti za dalje korisnike

Smjernice i instrumenti za dalje korisnike Kvalitetne informacije su ključne za sve aktere u okviru lanca snabdijevanja – od kompanija koje proizvode i uvoze hemikalije i koje treba da procijene njihovu bezbjednost, do korisnika koji žele da obezbijede sigurno rukovanje. Ovaj informativni letak pruža prikaz smjernica i instrumenata za korisnike hemikalija. Ovaj materijalje dostupan na 23 jezika Evropske unije i može se pronaći u poglavlju Komunikacija u lancu snabdijevanja na veb-sajtu ECHA

2403, 2018

Priručnik za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje u jugoistočnoj Evropi

Jugoistočna Evropa (JIE) je u pogledu biodiverziteta jedan od najbogatijih djelova Evrope. Da bi se biološka raznovrsnost i vrijedni prirodni resursi očuvali i koristili na održiv način u okviru regionalno usaglašenog pristupa, potrebno je postići regionalni konsenzus o načelima i ključnim elementima mehanizma za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR) koji će biti u skladu sa Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti (CBD) i zahtjevima Evropske unije (EU). To će omogućiti regionalnu razmjenu podataka i informacija sa ciljem kolaborativnog praćenja, izvještavanja i upravljanja (dijeljenim) resursima u domenu biodiverziteta. Pristupanje EU je zajednički cilj za sve ekonomije Jugoistočne Evrope, a važan preduslov u tom procesu je transponovanje i potpuno sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti zaštite okoline/životne sredine, naročito Direktive o pticama (2009/147/EK), Direktive o staništima (92/43/EEZ) i Strategija biodiverziteta EU 2020. BIMR stoga predstavlja ključnu komponentu za sve ekonomije u regiji JIE i neophodno ga je unaprijediti. U prvoj ORF-BD-ovoj publikaciji pod naslovom “Regionalna procjena početnog stanja u oblasti upravljanja informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje u Jugoistočnoj Evropi”, analizirana je trenutna situacija u pogledu uključenih aktera, politika, pravnog i institucionalnog okvira i stanja informacionih sistema u domenu biodiverziteta. Naglašeni su različiti nedostaci u pogledu raspoloživosti i kvaliteta podataka, kao I tehničkih i ljudskih kapaciteta i vještina potrebnih za zadatke vezane za BIMR, konkretno za: a) projektovanje i složenost informacionih sistema za biodiverzitet; b) standardizovane obrasce za prikupljanje podataka; c) format i raspoloživost podataka; d) saradnju između aktera, korištenje

1712, 2017

Priručnik o živi

Živa i živina isparenja su vrlo otrovna. Efekti izloženosti ne mogu se uočiti do dugo nakon što je pričinjena ozbiljna šteta. Svi oblici žive su toksični. Do trovanja živom može doći prilikom udisanja, gutanja, ili apsorpcije preko kože. Hronična izloženost može dovesti do teratogenskh i sistemskih efekata. DOWNLOAD: Priručnik za živu