Loading...

Publikacije

Home/Publikacije
Publikacije2018-03-22T11:05:10+01:00
602, 2020

GIZ Prirucnik za monitoring jezerskih vrsta i stanista 2019

Priručnik za monitoring za jezerske vrste i staništa Ohridskog, Prespanskog i Skadarskog jezera obuhvata metode za monitoring za dva jezerska staništa i 21 vrstu, od kojih je 14 vrsta uključeno u direktive o pticama i staništima. Za ove vrste i staništa eksperti iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, kao i njemačke NVO EuroNatur su dogovorili metode monitoringa isprobane na terenu i objedinjene u ovom Priručniku. Neke od metoda proističu iz najboljih međunarodnih praksi, a druge iz odavno dokazanih lokalnih praksi, prilagođenih osobenostima odabranih predmeta monitoringa. Nezavisno od porijekla, metode predstavljaju zajednički sud ključnih eksperata i praktičara iz tri zemlje, pa se time sa pravom smatraju autoritativnim u smislu njihove buduće upotrebe u podslivovima ovih jezera, kao i sličnih basena na drugim mjestima u  regionu. I najvažnije, primijenjene metode i prikupljeni podaci – bez obzira koliko ograničeni u smislu kvantiteta i prostorne i vremenske pokrivenosti – idu u prilog obavezama izvještavanja ovih država prema N2000 i Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti, te nude dokaze  saradnje zasnovane na povjerenju među akterima zaštite sa strane vladinog i nevladinog sektora i unutar i među državama. Priručnik je nastao u okviru regionalni projekta CSBL (Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera), koji implementira GIZ- Njemačka medjunarodna saradnja u ime  njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat podržava proces očuvanja biodiverziteta od 2012. godine i omogućava zemljama partnerima na projektu, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, dalje napredovanje

305, 2018

Informacije o hemikalijama – Smjernice i instrumenti za dalje korisnike

Smjernice i instrumenti za dalje korisnike Kvalitetne informacije su ključne za sve aktere u okviru lanca snabdijevanja – od kompanija koje proizvode i uvoze hemikalije i koje treba da procijene njihovu bezbjednost, do korisnika koji žele da obezbijede sigurno rukovanje. Ovaj informativni letak pruža prikaz smjernica i instrumenata za korisnike hemikalija. Ovaj materijalje dostupan na 23 jezika Evropske unije i može se pronaći u poglavlju Komunikacija u lancu snabdijevanja na veb-sajtu ECHA

2403, 2018

Priručnik za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje u jugoistočnoj Evropi

Jugoistočna Evropa (JIE) je u pogledu biodiverziteta jedan od najbogatijih djelova Evrope. Da bi se biološka raznovrsnost i vrijedni prirodni resursi očuvali i koristili na održiv način u okviru regionalno usaglašenog pristupa, potrebno je postići regionalni konsenzus o načelima i ključnim elementima mehanizma za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR) koji će biti u skladu sa Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti (CBD) i zahtjevima Evropske unije (EU). To će omogućiti regionalnu razmjenu podataka i informacija sa ciljem kolaborativnog praćenja, izvještavanja i upravljanja (dijeljenim) resursima u domenu biodiverziteta. Pristupanje EU je zajednički cilj za sve ekonomije Jugoistočne Evrope, a važan preduslov u tom procesu je transponovanje i potpuno sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti zaštite okoline/životne sredine, naročito Direktive o pticama (2009/147/EK), Direktive o staništima (92/43/EEZ) i Strategija biodiverziteta EU 2020. BIMR stoga predstavlja ključnu komponentu za sve ekonomije u regiji JIE i neophodno ga je unaprijediti. U prvoj ORF-BD-ovoj publikaciji pod naslovom “Regionalna procjena početnog stanja u oblasti upravljanja informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje u Jugoistočnoj Evropi”, analizirana je trenutna situacija u pogledu uključenih aktera, politika, pravnog i institucionalnog okvira i stanja informacionih sistema u domenu biodiverziteta. Naglašeni su različiti nedostaci u pogledu raspoloživosti i kvaliteta podataka, kao I tehničkih i ljudskih kapaciteta i vještina potrebnih za zadatke vezane za BIMR, konkretno za: a) projektovanje i složenost informacionih sistema za biodiverzitet; b) standardizovane obrasce za prikupljanje podataka; c) format i raspoloživost podataka; d) saradnju između aktera, korištenje