Loading...

Publikacije

Home/Publikacije
Publikacije2018-03-22T11:05:10+01:00
2403, 2018

Priručnik za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje u jugoistočnoj Evropi

Jugoistočna Evropa (JIE) je u pogledu biodiverziteta jedan od najbogatijih djelova Evrope. Da bi se biološka raznovrsnost i vrijedni prirodni resursi očuvali i koristili na održiv način u okviru regionalno usaglašenog pristupa, potrebno je postići regionalni konsenzus o načelima i ključnim elementima mehanizma za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR) koji će biti u skladu sa Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti (CBD) i zahtjevima Evropske unije (EU). To će omogućiti regionalnu razmjenu podataka i informacija sa ciljem kolaborativnog praćenja, izvještavanja i upravljanja (dijeljenim) resursima u domenu biodiverziteta. Pristupanje EU je zajednički cilj za sve ekonomije Jugoistočne Evrope, a važan preduslov u tom procesu je transponovanje i potpuno sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti zaštite okoline/životne sredine, naročito Direktive o pticama (2009/147/EK), Direktive o staništima (92/43/EEZ) i Strategija biodiverziteta EU 2020. BIMR stoga predstavlja ključnu komponentu za sve ekonomije u regiji JIE i neophodno ga je unaprijediti. U prvoj ORF-BD-ovoj publikaciji pod naslovom “Regionalna procjena početnog stanja u oblasti upravljanja informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje u Jugoistočnoj Evropi”, analizirana je trenutna situacija u pogledu uključenih aktera, politika, pravnog i institucionalnog okvira i stanja informacionih sistema u domenu biodiverziteta. Naglašeni su različiti nedostaci u pogledu raspoloživosti i kvaliteta podataka, kao I tehničkih i ljudskih kapaciteta i vještina potrebnih za zadatke vezane za BIMR, konkretno za: a) projektovanje i složenost informacionih sistema za biodiverzitet; b) standardizovane obrasce za prikupljanje podataka; c) format i raspoloživost podataka; d) saradnju između aktera, korištenje

1712, 2017

Priručnik o živi

Živa i živina isparenja su vrlo otrovna. Efekti izloženosti ne mogu se uočiti do dugo nakon što je pričinjena ozbiljna šteta. Svi oblici žive su toksični. Do trovanja živom može doći prilikom udisanja, gutanja, ili apsorpcije preko kože. Hronična izloženost može dovesti do teratogenskh i sistemskih efekata. DOWNLOAD: Priručnik za živu

1812, 2016

Priručnik za rukovanje materijalima koji sadrže azbestna vlakna

Azbest je još odavno postao popularan zbog niza svojih svojstava(tankim i čvrstim vlaknima oko 1200 puta tanjim od vlasi kose). S obzirom na jako dobre osobine, azbest se dodavao raznim proizvodima kako bi im se osigurala mehanička i hemijska svojstva (otpornost na visoku temperaturu, vlagu, buku, elektricitet, habanje i trenje). DOWNLOAD: Priručnik za azbest