Sektor za upravljanje projektima i informacionu podršku za međunarodno i nacionalno izvještavanje u životnoj sredini vrši poslove koji se odnose na:

 • uspostavljanje informacionog sistema zaštite životne sredine u cilju efikasnog identifikovanja,
 • klasifikovanja, obrade, praćenja i evidencije prirodnih resursa i upravljanja životnom sredinom,
 • objavljivanje podataka i informacija o stanju životne sredine,
 • opterećenjima i uticajima na životnu sredinu, a naročito podataka o:
  • stanju životne sredine i njenim segmentima, prikupljene i obrađene u skladu sa ovim zakonom, posebnim propisima i Nacionalnom listom indikatora;
  • emisijama zagađujućih materija u životnoj sredini;
  • prirodnim i prostornim obilježjima;
  • prirodnim pojavama;
  • prirodnim resursima i korišćenju prirodnih resursa; područjima koja su posebnim propisima određena kao zaštićena ili ugrožena;
  • biološkoj raznovrsnosti;
  • uticajima zagađivanja životne sredine na zdravlje ljudi;
  • otpadu i upravljanju otpadom;
  • hemikalijama;
  • industrijskim i ekološkim udesima;
  • zagađivačima životne sredine;
  • organizacijama u sistemu EMAS;
  • zakonodavnim, administrativnim, organizacionim i strateškim mjerama;
  • indikatorima održivog razvoja;
  • stručnim i naučnim istraživanjima domaćih i međunarodnih institucija;
  • planovima i programima zaštite životne sredine i preduzetim mjerama;
  • razmjeni informacija sa drugim informacionim sistemima i dr;
  • uspostavljanje i održavanje kontakata sa medijima i promociju Agencije u javnosti;
  • obezbjeđenje pristupa drugim informacionim sistemima i harmonizacija svih relevantnih informacija i podataka na nacionalnom i međunarodnom nivou;
  • neposrednu i stalnu komunikaciju sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno sa Evropskom Komisijom za životnu sredinu;
  • razmjenu informacija putem nacionalnih i međunarodnih mreža;
  • razvijanje informacionih tehnologija za Agenciju, izradu i održavanje baze podataka informacionog sistema Agencije;
  • vođenje integralnog katastra zagađivača;
 • prikupljanje i objavljivanje infomacije koje se posebno odnose na:
  • tekstove međunarodnih ugovora, konvencija ili sporazuma i pravo Evropske unije;
  • propise koji se odnose na životnu sredinu; planove i programe koji se odnose na životnu sredinu;
  • izvještaje o stanju životne sredine;
  • podatke dobijene monitoringom životne sredine;
  • procjenu uticaja na životnu sredinu i procjene rizika koji se tiču segmenata životne sredine;
  • učešće javnosti u donošenju odluka o posebnim aktivnostima; organizovanje javnih rasprava povodom pripreme planova i programa u vezi sa zaštitom životnom sredinom;
  • organizovanje javnih rasprava i okruglih stolova u vezi sa izradom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine;
  • pružanje stručnih savjeta iz oblasti životne sredine;
  • djeluje kao veza između vlade, civilnog sektora i javnosti;
  • organizovanje javnih rasprava kroz koje se javnost informiše odgovarajućim propisima iz oblasti zaštite životne sredine;
  • promovisanje dobrog i transparentnog upravljanja na polju zaštite životne sredine;
  • organizovanje sastanaka i radionica, omogućavajući na taj način razmjenu iskustava, informacija i perspektiva.

Kontakt

Valentina Aranđelović – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 512
e-mail: valentina.arandjelovic@epa.org.me

Adnan Đečević – Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 511
e-mail: adnan.djecevic@epa.org.me