Loading...

Obavještenja IPPC

Home/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC2018-03-22T10:39:58+01:00

Izrađen nacrt integrisane dozvole operatera, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Na osnovu člana 11, a u vezi sa članom 22 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je izrađen nacrt integrisane dozvole operatera, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, Vuka Karadžića bb, Nikšić, za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

I dokumenta u prilogu:

  1. Nacrt integrisane dozvole
  2. Prilog I – Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima
  3. Prilog II – Rješenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpada

Odbijen zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole za pogon za proizvodnju amonijum – perhlorata na lokaciji Police

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost, shodno članu 14 stav 4 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), da je zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole za pogon za proizvodnju amonijum – perhlorata na lokaciji Police bb u Beranama, koji je podnio operater „Hemijska Industrija Poliex“ A.D. Berane, iz Berana, odbijen kao neuredan.

Rješenje o odbijanju zahtjeva Poliex

Zaključak o prekidu postupka

Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Zaključak br. UPII-112-178/18 od 27.12.2018. godine, po žalbi AD Kombinat Aluminijuma Podgorica-u stečaju, izjavljenoj protiv rješenja Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br. UPI-101-1556/1-02-2277/40 od 30.08.2018. godine, o prekidu postupka izdavanja integrisane dozvole do rješavanja prethodnog pitanja.

 

 

Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić podnio zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću

Na osnovu člana 10 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operater, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, Vuka Karadžića bb, Nikšić, dana 27.12.2018. godine, podnio kompletan zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Prilozi se nalaze na LINKU.

Izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole

Na osnovu članova 11 i 22 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 080/05 od 28.12.2005, Službeni list Crne Gore”, br. 054/09 od 10.08.2009, 040/11 od 08.08.2011, 042/15 od 29.07.2015, 054/16 od 15.08.2016), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

O B A V J E Š T A V A
zainteresovanu javnost

da je izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama na lokaciji deponije „Možura“ u Baru, kojim upravlja operater „Možura“ d.o.o. iz Bara.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u Nacrt o produženju Integrisane dozvole u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u Ul. IV Proleterske br. 19, kancelarija br. 215 na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.