Loading...

Obavještenja IPPC

Home/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC2018-03-22T10:39:58+01:00

Izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole

Na osnovu članova 11 i 22 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 080/05 od 28.12.2005, Službeni list Crne Gore”, br. 054/09 od 10.08.2009, 040/11 od 08.08.2011, 042/15 od 29.07.2015, 054/16 od 15.08.2016), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

O B A V J E Š T A V A
zainteresovanu javnost

da je izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama na lokaciji deponije „Možura“ u Baru, kojim upravlja operater „Možura“ d.o.o. iz Bara.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u Nacrt o produženju Integrisane dozvole u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u Ul. IV Proleterske br. 19, kancelarija br. 215 na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

26.03.2018

Dana 23. 03. 2018. godine, Agencija  za zaštitu prirode i životne sredine donijela je Rješenje  o izdavanju  integrisane dozvole, registarski broj 4, za rad cjelokupnog postrojenja TE „Pljevlja“ i obavljanje aktivnosti proizvodnje električne i toplotne energije na lokaciji Kalušići u Pljevljima, kojim upravlja operater „Elektroprivreda Crne Gore“ AD, iz Nikšića.

Integrisana dozvola za rad postrojenja TE “Pljevlja”, izdata je u skladu sa obavezama predviđenim Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima i Akcionim planom koji čine sastavni dio dozvole.

25.03.2018.

Na osnovu članova 11 i 22 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 080/05 od 28.12.2005, Službeni list Crne Gore”, br. 054/09 od 10.08.2009, 040/11 od 08.08.2011, 042/15 od 29.07.2015, 054/16 od 15.08.2016), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost

 da je izrađen Nacrt o produženju važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama na lokaciji deponije „Livade“ u Podgorici, kojim upravlja operater „Deponija“ d.o.o. Podgorica.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u Nacrt o produženju Integrisane dozvole u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u Ul. IV Proleterske br. 19, kancelarija br. 215 na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Rjesenje o produzenju dozvole za deponiju Livade – nacrt

13.03.2018.

Na osnovu člana 10 stav 1 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

 

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je operater „Možura“ d.o.o. iz Bara podnio zahtjev, br 827/17 od dana 22.12.2017. god., za produženje važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja otpada na lokaciji Možura u Baru.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u ul. IV Proleterske br.19, kancelarija br. 215, na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja na dostavljenu dokumentaciju, u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

07.02.2018

Na osnovu člana 10 stav 1 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

 O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost

 da je operater „Deponija“ d.o.o. iz Podgorice podnio zahtjev, br 6764 od dana 26.09.2017. god., za produženje važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama, na lokaciji deponije “Livade” u Podgorici.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u ul. IV Proleterske br.19, kancelarija br. 215, na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja na dostavljenu dokumentaciju, u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.