Na osnovu člana 13 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019.) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost da je nadležni organ izradio nacrt integrisane dozvole operatera „Možura“ d.o.o iz Bara za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada i obavljanje aktivnosti odstranjivanja otpada na lokaciji Možura u Baru.