Loading...

Obavještenja SEA

Home/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA2018-03-22T10:41:51+01:00

28.05.2020.

U nastavku šaljem tekst koji je potrebno postaviti na sajt, zajedno sa Izvjestajem o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije „Glavatičići“, Opština Kotor sa Izvjestajem sa javne rsaprave.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije „Glavatičići“, Opština Kotor na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 05.06.2020 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail tamara.brajovic@epa.org.me

ODLUKA o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi

 

ODLUKU

o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, izabrana je:

  1. Marinko Barjaktarović, dipl.ing.poljoprivrde, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja” i NVO Gradska inicijativa mladih

Original dokument možete preuzeti OVDJE,

Dokumenta

06.03.2020.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.  Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 16.03.2020 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail tamara.brajovic@epa.org.me

13.02.2020.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije „Čelinska kosa“, Opština Bijelo Polje na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.  Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 24.02.2020 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail tamara.brajovic@epa.org.me

26.10.2019.

U nastavku saljem tekst koji je potrebno postaviti na sajt, zajedno sa Izvjestajem o strateskoj procjeni uticaja na zivotnu sredinu Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade „Spuž“ sa Izvjestajem sa javne rsaprave.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade „Spuž“ na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

IZVJEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE DANILOVGRAD U DIJELU GENERALNE URBANISTIČKE RAZRADE „SPUŽ“

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu ID PUP-a DG u dijelu GUR-a Spuž

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 05.11.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me