Loading...

Obavještenja SEA

Home/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA2018-03-22T10:41:51+01:00

13.09.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna DUP—a “Industrijska zona KAP-a”
Podgorica na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.
Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 20.09.2019 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me

IZVJEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA DUP KAP

Izvještaj sa Javne rasprave

17.07.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, Tivat na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 23.07.2019 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me

SPU ARSENAL

Izvjestaj o javnoj raspravi_Arsenal -NACRT-KONCEPT

01.07.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma , dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama (2020-2035.) na ocjenu, tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti, kao i Izvještaj sa javne rasprave. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 22.07.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sljedeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me
jelena.koprivica@epa.org.me

– 03 SPU

– Izvještaj sa javne rasprave

06.06.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo ekonomije (Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja), dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina za period od 2019-2028. na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti, kao i Izvještaj sa javne rasprave. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 17.06.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sljedeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me

Izveštaj sa javne rasprave jun 2019

SPU Plan min sir _ jun2019

10.04.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni prostorni plan koridora dalekovoda 2x400kv Pljevlja 2 – Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 24.04.2019 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me