Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

12.02.2024.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „V. A. S. INVEST” d.o.o. Budva donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-90/8 od 07.02.2024. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju „SMOKVA BAY MONTENEGRO – TURISTIČKA NASELJA TN2 I TN3 5*”, na lokaciji urbanističkih parcela UP 3a1, UP 3a2, dio UP 3a3, UP 3b1 i UP 3b2, opština Budva.

09.02.2024.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opština Tivat – Direkcija za investicije podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za projekat izgradnje podmorskog cjevovoda za ostrvo Gospa od Otoka, na katastarskim parcelama broj 95, 96, 56/2, 57/1 KO Milovići i katastarskim parcelama broj 1 i 2 KO Bogišići, Opština Tivat.

08.02.2024.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Team Invest Real Estate” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 8. Marta, donijeto rješenje broj: 03-UPI-1044/22 od 25.12.2023. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju skladišnog objekta na katastarskim parcelama broj 4652/1 i 4653/2 KO Tološi, Glavni grad Podgorica.

07.02.2024.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „INTERMOST” d.o.o. Podgorica podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat drobljenje stijenskog materijala nastalog rekonstrukcijom magistralnog puta E-10 (R-4) Đurđevića Tara – Mojkovac, kritična tačka „Sokolovina” KM59+300.

07.02.2024.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-106/5 od 02.02.2024. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta socijalne zaštite – dječijeg vrtića i jaslica, na lokaciji urbanističkih parcela UP 60, koja se sastoji od katastarske parcele 4670/7 KO Bar, zona C blok 4, u zahvatu DUP-a „Topolica – Bjeliši” – Izmjene i dopune, u Baru.

07.02.2024.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „MM System” d.o.o. iz Nikšića, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-185/5 od 06.02.2024. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za obradu neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 3808 KO Nikšić, Opština Nikšić.