Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

04.06.2024.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD iz Podgorice podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za proširenje TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 za potrebe uvođenja novog DV 2×400 kV, TS Pljevlja 2 – državna granica sa Srbijom, opština Pljevlja.

03.06.2024.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „NEW AGE ENERGY TRI” d.o.o. iz Nikšića podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje solarne elektrane „New Energy” na katastarskim parcelama 30/9, 51/2, 51/5 KO Trepča, opština Nikšić.

03.06.2024.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1070/5 od 29.05.2024. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog objekta – montažno-demontažne tjubing staze, koja se nalazi u sklopu ski poligona za obuku početnika skijaša, na lokalitetu skijališta Savin kuk, na lokaciji označenoj brojem 14.1 na katastarskim parcelama broj 2354, 2355 i 2356 KO Mokri Gaj I, predviđenoj Programom privremenih objekata u Nacionalnom parku „Durmitor” za period 2019-2023. godine, opština Žabljak.

31.05.2024.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „ENTER” d.o.o. Podgorica podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za proizvodnju, preradu i skladištenje, na UP 65, UP 66, UP 73 i UP 74, koje čine katastarske parcele 172, 173, 174/1, 174/2, 178/1, 179/1 i 179/2 KO Cijevna, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Cijevna 2 – dio A”, opština Zeta.

31.05.2024.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „PRIMO DESIGN” d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje skladišta sa administracijom, koje se nalazi na katastarskoj parceli br. 4296/1 KO Tološi, Glavni grad Podgorica, Opština Podgorica.