Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

29.06.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće: „DELY TOURS“ d.o.o. iz Ulcinja, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje Privremenog objekta-Auto kampa na katastarskoj parceli br.1163 KO Donji Štoj, lokacija br.8.43, Program privremenih objekata u zoni morskog dobra, Opština Ulcinj.

23.06.2020.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „BEMAX” d.o.o., ul. Moskovska2/B, iz Podgorice, podnijelo zahtjev davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko – građevinskog kamena sa ležištu „SAĐAVAC“, sa objektima za obradu tg kamena – drobilicom i betonjerkom, na katastarskim parcelama br.: 640, 641, 660, 662, 663, 664, 668, 674/1 KO Bandiüi i 919/2 KO Donji Zagarač, Opština Danilovgrad. 

23.06.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću DOO “Vodovod I kanalizacija” – Bar, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-824/5 od 23.06.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju trafostanice TS 10/0,4KV LB-PS Volujica sa priključnim 10KV kablovskim vodom, na UP TI803 u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje – Detaljna razrada lokacija “Prva faza privredne zone Bar” koju čini dio katastarske parcele br.6499/9 KO Novi Bar, Opština Bar.

22.06.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Uprava javnih radova Crne Gore, ul.Arsenija Boljevića 2a (Coty mall), Podgorica, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za ski staze uz žičare „Z4“ na skijalištu „Žarski“, KO Bjelojevići, Opština Mojkovac.

 

22.06.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-822/6 od 22.06.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju TS 220/110/35 kV, na katastarskoj parceli br. 4542 KO Podgorica, Glavni Grad Podgorica.

22.06.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Giovanni Trade“ d.o.o. iz Ulcinja, Ul. Maršala Tita bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-823/6 od 22.06.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskim parcelama broj 1206 i 1207 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.