Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

24.09.2021.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „MURIZ“ doo iz Bara, donijeto Rješenje broj: 02-UPI-718/21 od 22.09.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „KALAC”, na katastarskoj parceli br. 1/2 KO Mišići u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, Opština Bar i na djelovima katastarskih parcela br. 1026/2, 1027, 1028 i 1029 KO Buljarica II, Opština Budva (izvan PPPNOP-om planiranog koridora Jadranske magistrale za brzi motorni saobraćaj), koji je za nosioca projekta uradio „PAMING“d.o.o. iz Podgorice.

21.09.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dionice dalekovoda 110kV Bar – Budva, između stubova broj 33-50, Opština Bar i Opština Budva.

17.09.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „Montenegro Armour Group – MAG“ doo, Željeznička bb, Bijelo Polje, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Infrastrukturni objekat PD3,P, poslovni prostor u privredi, proizvodna hala, u krugu bivšeg „Vunarskog kombinata“, Opština Bijelo Polje.

17.09.2021.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Green Gvozd” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Đoka Miraševića br. 17c, donijeto rješenje broj: 02-UPI-688/15 od 15.07.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana na djelovima KO Gradačka Poljana, Ćeranića Gora, Konjsko, Lukovo, Rubeža i Nikšić, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Gvozd“, Opština Nikšić, koji je uradio „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju” iz Podgorice.

14.09.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore -Direktorat za vodoprivredu, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije nasipa na desnoj obali rijeke Bojane u Crnoj Gori, Opština Ulcinj.

02.09.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je GLAVNI GRAD PODGORICA – Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta u ulici Vojislavljevića i raskrsnice ulice Vojislavljevića, Cetinjskog i Nikšićkog puta u PodgoricI, Opština Podgorica.