Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

03.08.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Branislavu M. Milačiću, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-523/16 od 15.07.2022.godine), kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za sanaciju terena od erozije na katastarskim parcelama br. 3448/2 i 3449/2 KO Novi Bar, koje se nalaze u zoni Morskog dobra,  u zahvatu DSL „Ratac“, Zeleni pojas u Baru.

 

02.08.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „LD GROUP“ doo, Nikšić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno-stambenog objekta na up 87, zona B, Blok 3, na katastarskim parcelama broj 1385/9, 1387/10, 1387/13, 1387/14 i 1387/15 k.o. Podgorica I, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ,,Gornja Gorica 2 – dio zone B“, Opština Podgorica.

 

01.08.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „LD GROUP“ doo, Nikšić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno-stambenog objekta na up 91, zona B, Blok 3, na katastarskim parcelama broj 1387/16, 1387/17, 1387/18 I 1387/19 k.o. Podgorica I, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ,,Gornja Gorica 2 – dio zone B“, Opština Podgorica.

29.07.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „K.D.P. PROMOTION AND INVESTMENTS LIMITED” – D.S.D. – Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Apart hotel sa depadansima – kategorije 5*, na urbanističkoj parceli UP2, koju čini katastarska parcela br. 1745 KO Reževići I, u zahvatu Urbanističkog projekta „Turističko naselje Skočiđevojka“, Opština Budva.

29.07.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „K.D.P. PROMOTION AND INVESTMENTS LIMITED” – D.S.D. – Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Turističkog kompleksa – kategorije 5*, na katastarskim parcelama br. 1668/2, 1668/4, 1668/6, 1668/7, 1668/8, i djelovi katastarskih parcela br. 1668/1, 1668/3, 1668/5, 1668/9 KO Reževići I, u zahvatu Urbanističkog projekta „Turističko naselje Skočiđevojka”, Opština Budva.

29.07.2022.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „MATEJ” d.o.o., Humci bb, Prijestonica Cetinje, donijeto Rješenje broj: 03-UPI-1133/43 od 21.07.2022.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za obradu neopasnog otpada (građevinski, biorazgradivi, kabasti i sl.), na katastarskoj parceli broj 2171 KO Doborsko selo, Prijestonica Cetinje, koji je za nosioca projekta uradio „Liming projek“d.o.o. iz Podgorice.