Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

22.11.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „CEDIS” d.o.o. Podgorica podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat TS 10/0,4 kV, 1×630 kVA „PIJACA”, na UP 53 po DUP-u „Breznica”, na katastarskoj parceli broj 1615/4 KO Pljevlja, sa uklapanjem u postojeću SN i NN mrežu, Pljevlja.

 

15.11.2023.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Uniprom White Bauxite“ d.o.o. iz Nikšića, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za glavni rudarski projekat eksploatacije krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena na ležištu Međeđe kod Nikšića.

15.11.2023.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Golden Investment Group“ d. o. o. iz Nikšića, ul. Serdara Šćepana s70, donijeto rješenje broj: 03-UPI-978/26 od 10.11.2023. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog objekta – Hotela 4* na urbanističkoj parceli UP 418A, na katastarskim parcelama 349 350/1, KO Dobrota I, u zahvatu GUR-a (Planska jedinica Dobrota), PUP Opštine Kotor, Opština Kotor.

10.11.2023.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „SOLAR POWER“ D. O. O. Podgorica donijeto rješenje broj: 03-UPI-823/23 od 06.11.2023. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Solarne elektrane Čevo, na katastarskim parcelama broj: 277, 278, 279, 490, 491, 492, 493, 494, 532, 533, 534, 535, 573, 580, 1499, 1500, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551 i 1552 KO Prentin do i na katastarskim parcelama broj 363, 364, 365, 366/2, 367/2, 367/3, 370/2, 371-381, 569-610 KO Velestovo, Opština Cetinje.

10.11.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta,  „ZETAGRADNJA” d.o.o., Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno-poslovnog objekta C sa podzemnom garažom-FAZA 1- na UP11, koju čini kat. parcela 4540/6 KO Podgorica III, DUP „Blok 35-36“ u Podgorici.

08.11.2023.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „MNE PROPERTY INVEST“ d. o. o. iz Bara podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja velike gustine sa mješovitom namjenom centralnih funkcija, na lokaciji urbanističkih parcela UP17 koja se sastoji od dijela katastarske parcele br. 4781 KO Novi Bar, UP18 koja se sastoji od dijela katastarske parcele br. 4782/1 KO Novi Bar i UP19 koja se sastoji od dijela katastarskih parcela br. 4782/1 i 4782/2 KO Novi Bar, Zona A, u zahvatu u zahvatu DUP-a „Ilino”, Opština Bar.