Zahtjev treba da sadrži:

 • naziv i sjedište, odnosno ime i adresu dobavljača, trgovačko ime hemikalije i naziv i sjedište proizvođača hemikalija;
 • podatke o načinu pakovanja i označavanju hemikalija;
 • podatke o namjeni i upotrebi hemikalija;
 • podatke o količini hemikalija;
 • podatke o načinu skladištenja (lokacija, opis prostorija);
 • mjere koje će se sprovoditi za bezbjedno čuvanje i skladištenje hemikalija;
 • druge podatke, na zahtjev Agencije.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se i ugovor o osiguranju od odgovornosti za eventualnu štetu koja može nastati upotrebom hemikalija.
Dokaz o registraciji za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru privrednih subjekata.

Taksa-naknada
Administrativna taksa – 2 €
Izdavanje rješenja – 40€

Broj računa na koji se uplaćuje naknada
832-31614120-72

832-7075-21

Pravna podloga
Zakon o hemikalijama, (“Službeni list Crne Gore”, br. 051/17),

Supstance pojedinačno, u smješama ili u proizvodu koje se proizvode ili stavljaju na tržište u ukupnim količinama preko 1 t godišnje (u kalendarskoj godini), upisuju se u registar najkasnije do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo, odnosno uvezao u prethodnoj godini.

Zahtjev treba da sadrži:

 • podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku;
 • identitet supstance;
 • klasifikaciju supstance;
 • procijenjenu količinu;
 • izvještaj o ispitivanju fizičko hemijskih svojstava hemikalija;
 • kratak opis upotrebe supstance u proizvodu i upotrebe proizvoda.
 • druge podatke, na zahtjev Agencije.

Uz zahtjev dostavlja se dokaz o registraciji kod nadležnog organa matične države za strano pravno lice, dosije o hemikaliji (u daljem tekstu: dosije) i bezbjednosni list za hemikaliju za koju je propisano da mora da ima bezbjednosni list.

Dosije naročito sadrži sljedeće podatke:

 • trgovačko ime hemikalije i ime po IUPAC nomenklaturi hemikalije, kao i drugu indentifikaciju hemikalije;
 • o količini hemikalije stavljene na tržište;
 • o načinu upotrebe hemikalije;
 • o hemijskom sastavu.

Za potrebe upisa u registar koriste se rezimei studija i detaljni rezimei studija koje su drugi proizvođači i uvoznici dostavili najmanje 12 godina prije podnošenja zahtjeva. Dokaz o registraciji za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru privrednih subjekata.

Taksa-naknada
Administrativna taksa – 2 €

Broj računa na koji se uplaćuje naknada
832-31614120-72

Pravna podloga
Zakon o hemikalijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 051/17)
Pravilnika o  bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija („Sl. list CG“, br.12/18).

 • Zahtjev za upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda;
 • Osnovni podaci o biocidu dostavljaju se na obrascu koji je dat u Prilogu 4 Pravilnika o sadržaju tehničkog dosjea i osnovnim podacima o biocidu (Sl.list 5/2017) sa svim traženom prilozima u u papirnoj i elektronskoj formi.
 • Dokaz o registraciji za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru privrednih subjekata.
 • druge podatke, na zahtjev Agencije.

Taksa-naknada
Administrativna taksa – 2 €

Izdavanje rješenja 40 €

Broj računa na koji se uplaćuje naknada
832-31614120-72

832-7075-21

Pravna podloga

Zakon o biocidnim proizvodima („Službeni list Crne Gore”, br. 54/16).

Na osnovu navedenog zakona, donešeni su sljedeći pravilnici:
Pravilnik o vrstama biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 66/16 i 52/19)

Pravilnik o listama aktivnih supstanci koje su dozvoljene za upotrebu u biocidnim proizvodima i biocidnim proizvodima manjeg rizika (“Sl. list CG”, br. 16/19)

Pravilnik o sadržaju tehničkog dosijea i osnovnim podacima o biocidu (“Sl. list CG” br. 5/17 i 19/18)

Rješenje o obavljaju djelatnosti proizvodnje, stavljanja u promet i upotrebu i skladištenje biocidnih proizvoda

Dokumentacija

1) Zahtjev treba da sadrži:

– naziv i sjedište podnosioca zahtjeva;
– naziv biocida koji će se proizvoditi, stavljati u promet, upotrebljavati ili skladištiti;
– namjenu biocida; i
– podatke o preventivnim mjerama koje će se preduzeti u svrhu
bezbjednog čuvanja i upotrebe biocida.

2) Dokaz za bar jedno zaposleno lice, pod čijim se neposrednim nadzorom obavlja upotreba, odnosno proizvodnja, promet i skladištenje biocida sa završenim VII nivoom nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti: medicine, farmacije, veterine, tehnologije, šumarstva, agronomije, biologije ili hemije, u zavisnosti od vrste i namjene biocida.

3) Posjedovni list ili Ugovor o zakupu prostora u kojem se obavlja  djelatnost.

4) Dokaz o registraciji za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru privrednih subjekata.

5) i druge podatke, na zahtjev Agencije.

Taksa-naknada
Administrativna taksa – 2 €

Za rješenje kojim se određuju pravnalica koja obavljaju djelatnost proizvodnje biocidnih proizvoda – 70 €

Za rješenje kojim se odobrava stavljanje u promet I upotreba biocidnih proizvoda – 40 €.

Broj računa na koji se uplaćuje naknada
832-31614120-72

832-7075-21

Pravna podloga
Zakon o biocidnim proizvodima („Službeni list Crne Gore”, br. 54/16)

Pravilnik o uslovima u pogledu kadra, prostora i opreme za pravna lica koja profesionalno koriste biocidne proizvode (“Sl. list CG” br. 23/17)

Učestvujte u kvizu Evropske agencije za hemikalije
Crna Gora i propis EU-a u oblasti upravljanja hemikalijama i biocid.proizvodima
Crna Gora i propis EU-a u oblasti upravljanja hemikalijama i biocid.proizvodima
Nove oznake
UPUTSTVO namjenjeno operaterima i reciklerima otpada o rizicima koje nosi rukovanje otpadom koji sadrži PBDEs, HBB i HBCD hemikalije

Kontakt

Tatjana Mujičić – Samostalni savjetnik I
tel: +382 20 446 507
e-mail: tatjana.mujicic@epa.org.me

Ilija Gojović – Samostalni savjetnik I
tel: +382 20 446 530
e-mail: ilija.gojovic@epa.org.me

Nevena Zindović – Viši savjetnik III
tel. +382 20 446 508
e-mail: nevena.bogavac@epa.org.me

Help desk

HELP DESK – služba za pomoć koja pruža podršku proizvođačima, uvoznicima, daljim korisnicima i drugim zainteresovanim licima u pogledu obaveza propisanih BPR Uredbom, REACH Uredbom i CLP Uredbom

e-mail: help-desk@epa.org.me