Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner – Žičara Kotor 1350, Vojislavljevića br.81, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu sredinu za izgradnju Žičare „Kotor– Lovćen“ sa pratećim sadržajima, na lokaciji KO Dub, KO Škaljari 2, KO Mirac – Opština Kotor i KO Njeguši – Prijestonica Cetinje.