Imajući u vidu izazove sa kojima se suočava Crna Gora u pogledu zaštite životne sredine i očuvanja biodiverziteta, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore dr Milan Gazdić pokrenuo je novi ciklus brainstorming konferencija o ekologiji i održivom razvoju, pod nazivom “ECOCYCLE”, sa ciljem da se stvori redovna platforma razmjene mišljenja i iskustava između ministarstava, agencija, istraživačkih institucija i nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Uz podršku Republike Francuske, juče je u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, u Podgorici održana  prva konferencija koja je okupila oko 50 učesnika, uz prisustvo ambasadorke Republike Francuske nj.e gospođe An-Mari Maske, i gospođe Tamare Brajović v. d. generalne direktorice Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode.

U okviru Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) osmišljenog tokom 15. sastanka Konferencije država članica Konvencije biološke raznolikosti (COP 15 CBD) održane u Montrealu  novembra 2022. godine, ovaj događaj bio je fokusiran na predstavljanje nove Francuske Nacionalne strategije biodiverziteta za 2030. godinu, koja će Crnoj Gori poslužiti kao inspiracija u cilju smanjenja glavnih pritisaka na biodiverzitet, zaštite i obnove ekosistema preokrenuvši putanju pada biodiverziteta.

Efektivno, COP 15 je zahtijevao da stranke preispitaju i ažuriraju svoje Nacionalne strategije biodiverziteta i akcione planove kako bi, na sljedećem COP 16 u Kolumbiji u oktobru 2024, Vlade mogle da preispitaju stanje implementacije GBF.

U Crnoj Gori je posljednja Nacionalna strategija biodiverziteta istekla 2020. godine i ona treba da bude potpuno revidirana kako bi se ispunila očekivanja CBD-a. Međutim, uzimajući u obzir dugi proces konsultacija koje su održane u Francuskoj tokom 2 godine, sa snažnim političkim podsticajem na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, učesnici su uočili da će biti potrebna podrška Crnoj Gori za definisanje pragmatičnih nacionalnih ciljeva koji odražavaju sve ciljeve Globalnog okvira biodiverziteta, uključujući one vezane za sva sredstva implementacije.  Cilj 3 GBF-a, traži od svih strana da dostignu 30% zaštićenih područja do 2030. godine.

CBD, takođe, traži od država da usvoje izmijenjene ili ažurirane NBSAP kao politiku i pravne instrumente kako bi ih integrisala u šire strategije i planove, kao što su nacionalni planovi održivog razvoja, nacionalni razvojni planovi i drugi relevantni nacionalni, sektorski i međusektorski planovi i to u skladu sa nacionalnim okolnostima i prioritetima.

Sa ograničenim sredstvima i kapacitetima, Crnoj Gori je potrebno veliko angažovanje svih nacionalnih i lokalnih zainteresovanih strana, kao i podrška njenih multilateralnih i bilateralnih partnera, kao što je republika Francuska, da usmjeri našu državu ka ispunjenju očekivanja GBF-a.

Učesnici su takođe naglasili da je  “učenje kroz praksu” neophodan proces koji takođe može imati koristi od kvaliteta stručnosti koji se može naći u javnoj administraciji, privatnom sektoru, istraživačkim institucijama i nevladinim organizacijama.