Na osnovu člana 42  Zakona o zaštiti prirode (“Službeni list CG”, broj 54/16),  Agencija za zastitu životne sredine objavljuje

Javni poziv

za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim  poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000)

I PREDMET:

Crna Gora kao zemlja kandidat otvorila je pretpristupne pregovore 2010. godine. Poglavlje o životnoj sredini – poglavlje 27 – otvoreno je u decembru 2018. godine za pregovore i poznato je kao jedno od najkompleksnijih i najzahtjevnijih poglavlja koje treba završiti. Primjena dvije EU direktive o prirodi- Direktive o staništima i Direktive o  pticama, važan je dio ovog poglavlja. Identifikacija područja ekološke mreže (Natura 2000), odnosno definisanje predloga lokacija od značaja za zajednicu (pSCI) prema Direktivama o staništima i posebnim zaštitnim područjima (SPA) u skladu sa Direktivom o pticama, preduslov je za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i sastavni je dio završnog mjerila u Poglavlju 27. Agencija za zaštitu životne sredine shodno zakonskoj obavezi, a u svrhu nastavka aktivnosti odnosno doprinosa kartiranju i sakupljanju podataka za teritoriju Crne Gore, poziva stručna lica da uzmu učešće u radu na prikupljanju i obradi podataka za identifikovanje područja ekološke mreže (Nature 2000) u 2024. godini. Predmetni rad odvijaće se kroz dvije ključne aktivnosti i to:

Aktivnost 1. Prikupljanje podataka za napredak ka pripremi predloga područja važnih za očuvanje ptičijih staništa i ptičijih vrsta

Aktivnost 2. Prikupljanje podataka za napredak ka pripremi predloga područja važnih za očuvanje staništa i divljih vrsta biljaka i životinja (pSCA)

Opis posla:

Aktivnost 1. Prikupljanje podataka za napredak ka pripremi predloga područja važnih za očuvanje ptičijih staništa i ptičijih vrsta

Prikupljanje podataka za svrhu defininsanja područja ekološke mreže koja su važna za populacije ptica shodno kriterijumima Zakona o zaštiti prirode kroz koji je transponovana Direktiva o pticama je fokus ove aktivnosti koja će biti usmjerena da dodatnom terenskom radu u svrhu doprinosa upotpunjavanja nedostataka u podacima o populacijuama ptica za buduće definisanje predloga područja važnih za očuvanje ptičijih staništa i ptičijih vrsta. Plan terenskog rada treba da bude usredsređen na vrste za koje procjena nije urađena tokom realizacije predhodnih aktivnosti inventarizacije ili za koje je neophodno upotpunjavanje podataka što će biti predmet konsultacija. Predviđeno je da sezona na terenu 2024. godine bude nastavak rada realizovanog od 2016. godine.

Aktivnost 2. Prikupljanje podataka za napredak ka pripremi predloga područja važnih za očuvanje staništa i divljih vrsta biljaka i životinja (pSCA)

 1. a) Prikupljanje podataka za svrhu napretka ka pripremi predloga područja važnih za očuvanje staništa shodno kriterijumima Zakona o zaštiti prirode kroz koji je transponovana Direktiva o staništima je fokus ove aktivnosti koja će biti usmjerena da dodatnom terenskom radu u svrhu kartiranja stanišnih tipova sa Priloga I Direktive o staništima odnosno nacrta referentne liste stanišnih tipova obrađenih u Priručniku za identifikaciju tipova staništa Crne Gore. Kartiranje stanišnih tipova vršiće se u odabranim oblastima kao logičan nastavak rada na terenu sprovedenog u periodu 2016-2022 godina. Koordinator za mapiranje staništa, zajedno sa stručnjacima za GIS, treba da obezbijedi saradnicima za mapiranje staništa : – početnu radionicu o metodologiji i organizaciji rada, – unaprijed pripremljene poligonizovane mape (na osnovu ortofoto snimaka 2018 ili drugih dostupnih mapa koje zahtijevaju stručnjaci) gde će se granice područja za koje se očekuje da će biti mapirane unaprijed označiti. Pripremljeni ortofoto snimci omogućavaju pretpoligonisanje većine stanišnih tipova sa relativno visokom tačnošću i ovakve karte kao podloge ubrzavaju rad na terenu, iako ipak konačna definicija tipa staništa mora biti na osnovu terenskog obilaska poligona. Po pravilu se bilježi jedna tačka osmatranja po poligonu. Samo u izuzetnim slučajevima potrebno je više tačaka. U zavisnosti od konfiguracije terena i nivoa težine, jedan stručnjak za kartiranje staništa trebalo bi da da mapira najmanje 50 – 100 ha ili najmanje 15-20 tačaka dnevno, prateći metodologiju jedan poligon jedna tačka staništa iz Aneksa I. Po pravilu, svaka tačka poligona treba da bude fotografisana (pod uslovom da je to metodološki i tehnički izvodljivo);
 2. b) Prikupljanje podataka za svrhu napretka ka pripremi predloga područja važnih za očuvanje divljih vrsta životinja shodno kriterijumima Zakona o zaštiti prirode kroz koji je transponovana Direktiva o staništima je fokus ove aktivnosti koja će biti usmjerena da dodatnom terenskom radu u svrhu prikupljanja podataka za životinjske vrste sa Priloga II Direktive o staništima odnosno nacrtu referentnih lista vrsta u Crnoj Gori. Prikupljanje podataka treba da se realizuje za sve taksonomske grupe i to: biljke, mahovine, beskičmenjake, ribe, gmizavce i vodozemce i sisare na lokacijama na kojima će se kartirati stanišni tipovi a u izuzetnim slučajevima (ako za neku lokaciju već postoje podaci) mogu se usaglasiti drugi lokaliteti uz odobrenje Agencije za zaštitu životne sredine.

II USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje za neku od sljedećih pozicija moraju ispuniti sljedeće uslove:

Stručnjaci za prikupljanje podataka na terenu za vrste ptica (shodno nacrtu referentnih lista ptica  za Crnu Goru)

 • Univerzitetsko obrazovanje iz biologije, ekologije, životne sredine i drugih srodnih prirodnih i društvenih nauka
 • Dobro poznavanje Direktive o pticama
 • Sposobnost rada na terenu
 • Najmanje 1 godinu iskustva (1 sezonu istraživanja) u samostalnom prikupljanju podataka odnosno mapiranju vrsta ptica za potrebe identifikacije područja Natura 2000 u Crnoj Gori
 • Ukoliko kandidat do sada nije samostalno radio na prikupljanju podataka, ali je pohađao terenske obuke za prikupljanje podataka za svrhu Nature 2000 sa iskusnim stručnjacima koji su učestvovali u Natura 2000 terenskim istraživanjima od 2016-2023. godine, neophodno je da priloži preporuku koordinatora za ptičije vrste.

Stručnjaci za kartiranje i prikupljanje podataka na terenu za staništa i vrste(shodno nacrtu referentnih lista staništa i vrsta  za Crnu Goru)

 • Univerzitetsko obrazovanje iz biologije, šumarstva, ekologije i životne sredine
 • Dobro poznavanje Direktive o staništima – staništa iz Priloga I ili vrsta sa Priloga II (relevantnih za Crnu Goru)
 • Sposobnost rada na terenu
 • Najmanje 1 godinu iskustva (1 sezonu istraživanja) u samostalnom prikupljanju podataka odnosno mapiranju staništa ili vrsta (biljaka, mahovina, beskičmenjaka , gmizavaca, vodozemaca, ptica i sisara) za potrebe identifikacije područja Natura 2000 u Crnoj Gori.
 • Ukoliko kandidat do sada nije samostalno radio na prikupljanju podataka ali je pohađao terenske obuke za prikupljanje podataka za svrhu Natura 2000 sa iskusnim stručnjacima koji su učestvovali u Natura 2000 terenskim istraživanjima od 2016-2023. godine, neophodno je da priloži preporuku koordinatora za staništa ili vrste u zavisnosti od pozicije za koju konkuriše.

Tehničar/ka za ihtiofaunu, bio-speleologiju i krupne sisare

 • Srednja stručna sprema
 • Sposobnost rada na terenu
 • Najmanje 3 godine iskustva (3 sezone istraživanja) u podršci stručnjaku na prikupljanju podataka za vrste u cilju identifikacije područja Natura 2000  u Crnoj Gori

Gis ekspert/ekspertkinja

 • Univerzitetsko obrazovanje iz oblasti prirodnih nauka ili drugih srodnih oblasti
 • Napredno korišćenje GIS alata i/ili napredan rad sa bazama podataka
 • Minimum 1 godina opšteg profesionalnog iskustva
 • Najmanje 2 godinu iskustva (dvije sezone terenskih istraživanja) u GIS obradi podataka (poligonizacija stanišnih tipova i obrada podataka u GIS-u nakon terenskog rada za staništa i vrste) za potrebe identifikacije područja Natura 2000 u Crnoj Gori
 • Iskustvo u korišćenju Fulcrum aplikacije

IT podrška za prilagođavanje i rad u Fulcrum aplikaciji

 • Univerzitetsko obrazovanje iz oblasti prirodnih nauka ili drugih srodnih oblasti
 • Minimum 1 godina opšteg profesionalnog iskustva
 • Najmanje 4 godine iskustva (4 sezonu istraživanja) kao IT podrška za prilagođavanje i rad u Fulcrum aplikaciji

Mladi stručnjaci/kinje za obuku za kartiranje staništa ili vrsta

 • treba da ima odrađenu godinu dana obuke za svrhu kartiranja staništa, vrsta ili ptica po metodologiji Natura 2000 u Crnoj Gori kao i da ima preporuku mentora (sa kojim je pohadjao terensku obuku) iz prve sezone istraživanja kao i da je završio ili bude završna godina studijskog programa iz oblasti prirodnih ili društvenih nauka, šumarstva, ekologije ili biologije.

Mladi stručnjaci za IT podršku za prilagođavanje i rad u Fulcrum aplikaciji

 • Univerzitetsko obrazovanje iz oblasti geografskih nauka ili inžinjerskih nauka
 • Minimum 1 godina opšteg profesionalnog iskustva
 • Najmanje 1 godina iskustva (1 sezonu istraživanja) kao IT podrška za prilagođavanje i rad u Fulcrum aplikaciji

Napomena:

Kandidati koji se prijavljuju za obuke mogu se prijaviti najviše u trajanju od 2 sezone istraživanja. Kandidat koji se prijavljuje za drugu sezonu odnosno nastavak obuke mora dostaviti preporuku mentora iz prve sezone istraživanja.

U izboru kandidata, pored gore navedenih uslova, uzeće se u i obzir nalaz verifikatora odnosno predhodan rad po ovom pitanju.

U odnosu na raspoloživa sredstva i broj prijava, Agencija za zaštitu životne sredinu zadržava pravo odluke o mogućnosti i obimu angažmana kandidata tj. njihovom broju, kao i pravo odluke o mogućnosti organizacije obuka  što će zavisiti od  vremena i dostupnost iskusnih stručnjaka da prijavljene kandidate obučavaju.

Agencija za zaštitu životne sredinu zadržava pravo odluke o mogućnosti i obimu angažmana kandidata i u odnosu na važna pitanja usaglašavanje metodologije i organizacije terenskog rada između odabranih kandidata i koordinatora za kartiranje staništa, vrsta i ptica.

III SADRŽAJ PRIJAVE 

Zainteresovani/e svoje prijave na ovaj poziv treba da dostave na crnogorskom jeziku uz prilaganje:

Prijave koja sadrži:

 • ime i prezime,
 • adresu kandidata,
 • broj telefona i e-mejl adresu,
 • naznaku na koju se poziciju odnosi prijava (oblast ekspertize)
 • svojeručni potpis

i sljedeće dokumentacije:

 • Curriculum Vitae – CV sa listom referenci/projekata koji su slični sa predmetom oglasa;
 • fotokopiju lične karte ili pasoša
 • fotokopija diplome ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti visokog obrazovanja,
 • uvjerenje o iskustvu na projektima Natura 2000 u Crnoj Gori ili fotokopiju ugovora o predhodnom angažmanu, ili preporuku koordinatora za staništa ili vrste ukoliko kandidat do sada nije samostalno radio na prikupljanju podataka ali je pohađao terensku obuku za prikupljanje podataka za svrhu odredjivanja potencijalnih područja Nature 2000 sa  iskusnim stručnjacima koji su učestvovali u  terenskim istraživanjima u Projektu Natura 2000 od 2016-2023. godine.

 

 • U slučaju prijave za obuku kandidat/kandidatkinja treba da priloži:
 • dokaz o učešću na obuci za svrhu kartiranja staništa, vrsta ili ptica po metodologiji Natura 2000 u Crnoj Gori
 • preporuku mentora (sa kojim je pohadjao obuke) iz prve sezone istraživanja
 • diplomu ili potvrdu da je završna godina studijskog programa iz oblasti prirodnih ili društvenih nauka, šumarstva, ekologije ili biologije

V OCJENA PRIJAVA

Ocjenu pristiglih prijava obavljaće stručna komisija koju formira Agencija za zaštitu životne sredine. Ocjenjivanje prijava obaviće se u roku do 15 radnih dana od dana isteka roka za prijavljivanje na Javni poziv.

Lista o izboru kandidata biće objavljena na web strani Agencije za zaštitu životne sredine.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Agencija za zaštitu životne sredine će, nakon ocjene prijava kandidata – kandidatkinja od strane stručne komisije Agencije, sa izabranim kandidatima i kandidatkinjama, potpisati ugovor o angažovanju. U odnosu na raspoloživa sredstva i broj prijava Agencija za zaštitu životne sredine zadržava pravo odluke o mogućnosti i obimu angažmana kandidata.

U odnosu na raspoloživa sredstva i broj prijava, Agencija za zaštitu životne sredine zadržava pravo odluke o mogućnosti i obimu angažmana kandidata za obuke što podrazumijeva broj odabranih kandidata, vrijeme i dostupnost iskusnih stručnjaka koji će vršiti obuku kandidata. Takođe, Agencija za zaštitu životne sredinu zadržava pravo odluke o mogućnosti i obimu angažmana kandidata i u odnosu na važna pitanja usaglašavanje metodologije i organizacije terenskog rada između odabranih kandidata i koordinatora za kartiranje staništa, vrsta i ptica.

Ukoliko je kandidat/ kandidatkinja u stalnom radnom odnosu potrebno je dostaviti  potvrdu/saglasnost  za obavljanje posla, izdate od strane poslodavca prije zaključivanja Ugovora.                                                                                               

VI NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Kandidat dostavlja original ili kopiju gore navedene dokumentacije.

Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva odnosno do 27. Februara 2024. godine, do 12 časova.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom se dostavlja u jednom štampanom primjerku, lično ili poštom na adresu: IV proleterske 19, 81000 Podgorica, Crna Gora,  na arhivu Agencije za zaštitu životne sredine

sa napomenom na poleđini koverte: „Prijava za izbor člana tima koji će raditi na stručnim  poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000) ”. 

Agencija za zaštitu životne sredine  nakon pregleda dokumentacije može od kandidata tražiti njenu dopunu sa rokom za njeno dostavljanje od 5 radna dana, nakon čega će se u slučaju nedostavljanja smatrati da je dokumentacija nepotpuna.     

Prijave koje ne ispunjavaju sve uslove iz ovog Javnog poziva, neće biti razmatrane.

Nepotpuna dokumentacija i zahtjevi pristigli nakon predviđenog roka za javni poziv se neće razmatrati.

Kontakt osoba: Hristina Ivanović (hristina.ivanovic@epa.org.me) i Marko Medenica (marko.medenica@epa.org.me)                                                                                                

DIREKTOR
Dr Milan Gazdić

Original javnog poziva možete preuzeti OVDJE.