U okviru realizacije projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza)“, finansiranom od strane Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se realizuje u saradnji sa UNIDO-om, Agencija za zaštitu životne sredine raspisuje

 

KONKURS  

za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja

I Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica/ preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekataCrne Gore (CRPS),
 • Da posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance (rashladnih i klima uređaja) izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine

II Uz prijavu na  konkurs, koja treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave, treba priložiti sljedeća dokumenta:

 • Dokaz o upisu u CRPS;
 • Dozvolu za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine;
 • Spisak zaposlenih servisera koji su završili obuku za pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja sa kopijom ugovora o radu;
 • Informaciju o godišnjoj potrošnji HCFC rashladnih fluida i ostalim vrstama rashladnih fluida i mješavina rashladnih fluida za godine 2021. 2022. i 2023. sa količinama i dobavljačima;
 • Informaciju o poslovnom prostoru (adresa, površina) u kojem se obavlja djelatnost;
 • Informaciju o polju rada (vrsti opreme/sistema) sa referenc listom;
 • Informaciju da li su podaci o prikupljenim supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama i postupanju sa tim supstancama, na propisanom obrascu, za godine 2021, 2022, 2023., dostavljeni Agenciji za zaštitu životne sredine;
 • Spisak alata/uređaja za koji konkuriše pravno lice/preduzetnik, po opadajućem prioritetu.

Sva dokumenta moraju biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokumenta dostaviti na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, IV Proleterske 19, Podgorica, u zatvorenoj koverti sa naznakom za KONKURS za dodjelu za besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja,  30 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranicu Agencije za zaštitu životne sredine.

Samo kompletna dokumentacija, dostavljena do utvrđenog roka, biće razmatrana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefon 020/ 446-507.

III Kriterijumi za raspodjelu alata i uređaja

 • Ispunjavanje uslova za učešće na konkursu;
 • Broj zaposlenih koji su završili obuku za pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja;
 • Ukupna potrošnja i struktura potrošnje rashladnih fluida;
 • Polje rada i referenc lista;
 • Dostavljeni Izvještaji o prikupljenim supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama i postupanju sa tim supstancama, na propisanom obrascu, za godine 2021, 2022, 2023.

IV  Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodjelu alata/uređaja utvrđuje Komisija koju imenuje Agencija, a zbog ograničenih količina alata i uređaja rang lista će se definisati prema redosljedu pristiglih prijava. Komisija će, ukoliko procijeni da je to potrebno, izvršiti provjeru navoda i dokumenata dostavljenih uz zahtjev.

Sa pravnim licima/ preduzetnicima, kojima se dodijeli oprema, zaključiće se poseban Ugovor o pravima i obavezama i načinu korišćenje opreme.

V  Spisak  alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja

 • Cilindar za azot (prazan) 10 l
 • Regulator pritiska za azot 0-55 bar
 • Indikator protoka azota Nitro View NV1
 • Komplet za lemljenje
 • Amper kliješta Fieldpiece SC260
 • Manometarska grupa sa 4 ventila
 • Bežična Manomatarska grupa / vakuumetar sa četiri ventila
 • Dvostepena vakuum pumpa Aitcool, 0 / 6.0 CFM, R32 –  50/60 Hz
 • Vaga 50kg (rezolucija 2 grama)
 • Detektor curenja D420 t-line
 • Termometar sa dva ulaza Fieldpiece ST4
 • Uređaj za prikupljanje Value VRR24LOS-R32 220-240VAC
 • Cilindar za prikupljanje 12.3 l / 48 bar
 • Cilindar za prikupljanje 27.2 l. 48 bar
 • Cilindar za prikupljanje (Y-ventil) 61 l.

Original dokument možete preuzeti OVDJE.