Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „CEDIS” d.o.o. Podgorica podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat TS 10/0,4 kV, 1×630 kVA „PIJACA”, na UP 53 po DUP-u „Breznica”, na katastarskoj parceli broj 1615/4 KO Pljevlja, sa uklapanjem u postojeću SN i NN mrežu, Pljevlja.