Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Golden Investment Group“ d. o. o. iz Nikšića, ul. Serdara Šćepana s70, donijeto rješenje broj: 03-UPI-978/26 od 10.11.2023. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog objekta – Hotela 4* na urbanističkoj parceli UP 418A, na katastarskim parcelama 349 350/1, KO Dobrota I, u zahvatu GUR-a (Planska jedinica Dobrota), PUP Opštine Kotor, Opština Kotor.