Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta,  „ZETAGRADNJA” d.o.o., Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno-poslovnog objekta C sa podzemnom garažom-FAZA 1- na UP11, koju čini kat. parcela 4540/6 KO Podgorica III, DUP „Blok 35-36“ u Podgorici.