Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Kalamper Bar“ d. o. o., Tomba bb iz Bara, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno-poslovnog objekta (Po+P+11), koji se gradi na djelu urbanističke parcele A2-UP7 (Zona A, Blok 2), u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, koju čine katastarske parcele br. 5829/1, 5833/1, 5834/1, 5835/4, 5835/3, 5832/1, 5836/15, 5831/2, 5830/6 KO Novi Bar i dio urbanističke parcele A2-UP8 (Zona A, Blok 2), u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, koju čine katastarske parcele br. 5836/7, 5836/2, 5836/1, 5837, 5835/1, 5836/10, 5836/9, 5836/8, 5835/2, 5836/18, 5836/19 KO Novi Bar, Opština Bar.