Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „SINCOMMERCE” d.o.o. – Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene – poslovno servisni centar, na urbanističkoj parceli UP 22, koju čini katastarska parcela br.1289/5, u zahvatu DUP-a „Dajbabe Zelenika dio planske zone 11”, Podgorica.