Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „PLATINUM DISTRIBUTION” d. o. o. iz Podgorice donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1517/7 od 03.11.2023. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za projekat izgradnje EKO hotela „Tara Retreat” kategorije 4*, na katastarskim parcelama br. 33/3, 41/3, 42/1, 33/5, 41/2, 41/4, 42/2, 42/4, 33/4, 41/1 i 42/3 KO Moračko Trebaljevo, Opština Kolašin.