Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Deljevina” d.o.o. iz Pljevalja, adresa Ratnih vojnih invalida broj 151, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja.