“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore iz Podgorice, adresa IV Proleterske broj 19, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1312/5 od 14.09.2023. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta „Kruče“ na magistralnom putu M-1, dionica Bar – Ulcinj, Kruče, opština Ulcinj.