Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „VHM Development” iz Podgorice, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1314/6 od 18.09.2023.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju objekta mješovite namjene (MN) – Kondo hotelski kompleks, na UP 230b, UP 230c, koju čine katastarske precele  br.2718/14 I 2718/15 KO Žaabljak I u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak”, Opština Žabljak.