Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da su operateri – „HG Budvanska rivijera AD“ i pravno lice „Gabbiano VS doo Budva“, dostavili „Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije/sanacije prostora nakon značajne devastacije prirodnih vrijednosti na katastarskim parcelama 2653, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643/1, 2642, 2641, 2631/1, 2632/1, 2633, 2636, 2638, 2637, 2634, 2635, 2629, 2630, 2627, 2624, 2626/1, 3072/1 i druge KO Budva, Opština Budva, a koje se nalaze unutar granica zaštićenog područja Spomenik prirode Brdo Topliš („Spas“).