Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Javno preduzeće za nacionalne parkove – NP Durmitor, dostavilo „Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije/sanacije prostora nakon nelegalno izgrađenog objekta na području rezervata Barno jezero, u II zoni Nacionalnog parka Durmitor.