I Priprema rezimea / apstrakta radova

 Rezime rada se priprema u MS Word formatu (font Times New Roman 10 pt, normal prored 0, razmak single), dvojezično na crnogorskom / bosanskom / hrvatskom / srpskom i engleskom jeziku, obavezno sadrži ime / imena autora (u kurziv), naziv teme / rada (u boldu) i tekst rezimea (u normal-u), a podnosi se Sekretarijatu Konferencije do 1 maja 2023, u elektronskoj verziji e-mailom na adrese melisa.redzepagic@epa.org.me i bojan.basanovic@epa.org.me. Tekst rezimea ne smije biti duži od 300 riječi, ne smije da sadrži tabele, slike i grafikone, i mora jasno opisati problem, ciljeve, metode istraživanja, rezultate i zaključke. Autori su odgovorni za greške u pravopisu, gramatici ili podacima.

II Priprema radova

 Rad se priprema u MS Word formatu, font Times New Roman, do ukupno 8 strana na papiru A4, sa svim marginama na 1 inč, proredom između paragrafa 0 i razmakom između linija paragrafa single.

Osnovni tekst rada se piše se na crnogorskom / bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku, a rezime dvojezično – pored navedenih jezika i na engleskom jeziku.

Rad treba da sadrži sljedeće djelove – poglavlja: Naziv rada (12pt, bold), Rezime (10pt, normal, dvojezično), Ključne riječi (10pt, bold), Uvod, Materijal i metode rada, Rezultati, Diskusija sa integrisanim ili izdvojenim Zaključkom (glavni tekst 11pt, normal, legende tabela, grafikona i slika 10pt, normal) i Literatura (10pt normal, Vancouver referencing style, uz vezivanje sa referencama navedenim u tekstu i na web-u ).

Radovi se podnose Sekretarijatu Konferencije do 15. oktobra 2023., u elektronskoj verziji, e-mailom na adrese melisa.redzepagic@epa.org.me i bojan.basanovic@epa.org.me.

U Zborniku radova Konferencije biće objavljeni radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora Konferencije. Naučni odbor ima pravo da odbije / vrati na izmjenu / dopunu one radove koji su plagijati, nemaju odgovarajući profesionalni standard ili su na štetu bilo kog drugog istraživača, institucije ili društva u cjelini.