Na osnovu člana 42 Zakona o zaštiti prirode (,,Sl. list Crne Gore”, br. 54/16, 40/11, 53/11, 31/14), i Javnog poziva za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000) br. 04-D-422/1 od 06.02.2023.g, kao i na osnovu Izvještaja Komisije za ocjenjivanje prijava,  br. 04-D-422/81 od 02.03.2023.godine,  direktor Agencije za zaštitu životne sredine donosi:

ODLUKU

o utvrdjivanju Liste kandidata koji su ispunili uslove predviđene Javnim pozivom

Po Javnom pozivu za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000), br. 04-D-422/1 od 06.02.2023.godine, Komisija za ocjenjivanje dostavljenih prijava, je sačinila Izvjestaj br. 04-D-422/81 od 02.03.2023.godine i utvridla Listu kandidata koji ispunjaju tražene uslove:

Stručnjaci za kartiranje i prikupljanje podataka na terenu za vrste (shodno nacrtu referentnih lista vrsta za Crnu Goru)

 1. Marina Radonjić
 2. Aleksandra Gligorović
 3. Miloje Šundić
 4. Jelena Popović
 5. Danilo Mrdak
 6. Lidija Polović
 7. Malidžan Suzana
 8. Stefan Ralević
 9. Predrag Jakšić
 10. Iković Vuk
 11. Natalija Čađenović
 12. Aleksandar Perović
 13. Belma Šestović
 14. Bogić Gligorović
 15. Hajdana Ilić Božović
 16. Čeda Ivanović
 17. Dragana Milošević Malidžan
 18. Jelena Brnović
 19. Snežana Dragićević
 20. Andrijana Mićanović
 21. Jasminko Mula Omerović

Stručnjaci za kartiranje i prikupljanje podataka na terenu za staništa (shodno nacrtu referentnih lista staništa i vrsta  za Crnu Goru)

 1. Danka Caković
 2. Iković Vuk
 3. Nada Bubanja
 4. Snežana Dragićević
 5. Nevena Kuzmanović
 6. Marko Karaman
 7. Maša Vučinić
 8. Slobodan Stijepović
 9. Jelena Dragović
 10. Ivana Džaković
 11. Anzemina Bektešević
 12. Andrijana Mićanović
 13. Irma Muhović
 14. Dragana Saveljić
 15. Ivana Milović
 16. Popović Aleksa
 17. Jelena Popović
 18. Ana Uskoković
 19. Hasan Hadžiablahović
 20. Dragana Kolorogić
 21. Jelica Gazdić
 22. Danijela Stešević

Stručnjaci/kinje za prikupljanje podataka na terenu za vrste ptica (shodno nacrtu referentnih lista ptica  za Crnu Goru)

 1. Marija Šoškić Popović
 2. Nikola Novović
 3. Bojan Zeković
 4. Jovana Drobnjak

Mladi stručnjaci/kinje za obuku za kartiranje staništa, vrsta i ptica:

 1. Bojana Mijović
 2. Dušan Bugarin
 3. Marija Ćosović
 4. Marina Šoškić
 5. Aleksandra Popović
 6. Marija Popović
 7. Milorad Jelovac
 8. Popović Aleksa
 9. Bubanja Vladimir
 10. Ana Manović
 11. Marija Iković
 12. Jovana Đokić
 13. Branka Ivanović
 14. Anes Škrijelj
 15. Besim Gurda
 16. Vojo Milanović
 17. Mirjana Đundić
 18. Teodora Tanjević
 19. Nikola Balević
 20. Biljana Dejanović
 21. Daria Vuiovich
 22. Andrea Spalević
 23. Zoran Popović
 24. Filip Vujović
 25. Dejan Medojević

Tehničar/ka za ihtiofaunu, speleologiju i krupne sisare

 1. Igor Stojović
 2. Miloš Pavićević
 3. Vukoica Despotović

GIS

 1. Mihailo Jovićević
 2. Jelena Popović
 3. Sandra Kovačević
 4. Davor Nikić

Podrška za prilagođavanje i rad u Fulcrum aplikaciji

 1. Dragiša Čabarkapa

O b r a z l o ž e nj e:

Agencija za zaštitu životne sredine je, shodno zakonskoj regulativi, a u svrhu nastavka aktivnosti na kartiranju i sakupljanju i obradi podataka za identifikovanje područja ekološke mreže (Natura 2000) u 2023. godini, objavila Javni poziv za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000) koji će se odvijati kroz dvije ključne aktivnosti : Aktivnost 1. Prikupljanje podataka za napredak ka pripremi predloga područja važnih za očuvanje ptičjih staništa i ptičjih vrsta i Aktivnost 2. Prikupljanje podataka za napredak ka pripremi predloga područja važnih za očuvanje staništa i divljih vrsta biljaka i životinja (pSCA).

Formirana je Komisija za ocjenjivanje dostavljenih prijava, br. 04-D-422/77 od 23.02.2023.godine. Komisija je imala zadatak da razmotri pristigle prijave i to u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na Javni poziv sačini Listu kandidata i objavi na Web adresi Agencije za zaštitu životne sredine. Komisija je sačinila Izvjestaj  br. 04-D-422/81 od 02.03.2023.godine  sa Listom kandidata koji su ispunili uslove tražene Javnim pozivom.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Na gore navedenu listu može se podnijeti žalba Komisiji za žalbe Crne Gore, preko ovog organa, u roku od 8 (osam) dana od dana objave liste.

Original dokument možete preuzeti OVDJE.

Dokumenta