27 i 28.februara održana je virtuelna štabna nacionalna vježba sa ciljem testiranja procedura za odgovor na radijacione i nuklearne nesreće korišćenjem sistema za procjenu rizika i prognoze u slučaju radijacionih i nuklearnih prijetnji i rizika- JRODOS sistema.

Sistem JRODOS je uspostavljen kroz višekorisnički IPA projekat Evropske komisije ,,EuropeAid/140203/DH/SER/MULTI- Jačanje kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za pripremu i odgovor u slučaju radijacionih i nuklearnih vanrednih situacija, tehnička pomoć za donosioce odluka“, koji je počeo da se implementira u Crnoj Gori u maju 2020.godine.

Učesnici ove nacionalne štabne vježbe su, pored predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine,  Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, i predstavnici ostalih relevantnih nacionalnih institucija koje su i korisnice projekta i to: Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma,  Centra za ekotoksikološka ispitivanja i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Moderator vježbe je bio predstavnik kompanije ENCO Constaling/Engineering iz Beča,  koja predsjedava Konzorcijumom za sprovođenja ovog višekorisničkog IPA projekta gospodin dr Davor Šinka.

Na vježbi je simuliran odgovor sistema na prekogranično širenje radioaktivnosti usljed akcidenta na nuklearnoj elektrani ,,Kozloduj” u Bugarskoj korišćenjem meteoroloških podataka iz različitih izvora.

Izvršena je procjena uticaja radijacije na Crnu Goru u hitnoj fazi vanrednog događaja (prije ispuštanja, za vrijeme ispuštanja i prvih 48 sati). Formulisane su preporuke za donosioce odluka i preporuke i mjere za stanovništvo u hitnoj fazi ispuštanja radioaktivnosti.

Cilj uspostavljanja JRODOS sistema u Crnoj Gori je da donosiocima odluka pomogne da prate stanje i donesu odluke (tehnička podrška) u slučaju radijacione ili nuklearne hitne situacije.

Aktivnost uspostavljanja ovog sistema predstavlja obavezu Crne Gore u okviru Pregovaračkog poglavlja 15 – Energetika, podoblast Nuklearna energija, nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja, a planirana je i Strategijom za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkom planom aktivnosti za period od 2018-2023. godine.