Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave („Službeni list Crne Gore”, br. 041/18 od 28.06.2018), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi,

ODLUKU

o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta A4 u okviru sportsko-turističkog depadansa faza 1, na dijelu urbanističke parcele 3 (UP3), podzona D3, zona D, u zahvatu DUP-a “Centar“ Kolašin na k.p. 279/1, 280/10, 280/1, 280/14 KO Kolašin, opština Kolašin

Za člana Komisije koja će uraditi ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju za izgradnju objekta A4 u okviru sportsko-turističkog depadansa faza 1, na dijelu urbanističke parcele 3 (UP3), podzona D3, zona D, u zahvatu DUP-a “Centar“ Kolašin na k.p. 279/1, 280/10, 280/1, 280/14 KO Kolašin, opština Kolašin, izabran je:

  1. Vaso Knežević, predložen od strane NVO Da zaživi selo

Original dokument možete preuzeti OVDJE.