Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Trojan“ d.o.o. iz Bara, Zaljevo bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat površinskog kopa tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velja Gorana“, koji zahvata dio katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar.