Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/18 od 28.06.2018), te člana 21 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/2018) Agencija za zaštitu životne sredine upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta A4 u okviru sportsko-turističkiog depadensa, na dijelu urbanističke parcele 3 (UP3) koju čine katastarske parcele br. 279/1, 280/10, 280/1, 280/14 KO Kolašin, podzona D3, zona D, u zahvatu DUP-a “Centar“ Kolašin, Opština Kolašin.

Original javnog poziva možete preuzeti OVDJE.