Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

o nacrtu: Odluke o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokaliteta „MASLINADA ULCINJ SA UVALOM VALDANOS“ u opštini Ulcinj.

 

Javna rasprava će trajati 15 dana.

Javna rasprava će se održati u periodu od 07.novembra do 25.novembra 2022. godine.

Nacrt Odluke sa programom javne rasprave:

  • će se objaviti na internet site-u Opštine Ulcinj i na oglasnoj tabli organa lokalne uprave,
  • u štampanoj formi učiniće se dostupnim svim zainteresovanim licima u prostorijama građanskog biroa – arhive Opštine Ulcinj.

Obavještenje o javnoj raspravi objaviće se u Televiziji “Teuta”. Program javne rasprave objaviće se i putem Radio Ulcinja. Javna rasprava sprovodi se u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi.

Javna rasprava u elektronskoj formi organizuje se putem dostavljanja elektronskih primjedbi, prijedloga i sugestija građana i drugih učesnika na email: zecarije.sulejmanovic@ul-gov.me u toku trajanja perioda predvidjenog za javnu raspravu.

Centralna Javna rasprava održat će se u četvrtak 17. Novembra 2022 godine, u administrativnoj zgradi opštine Ulcinj u Sali Skupštine opštine Ulcinj, u:

  • 11:00 h – Nacrt Odluke o o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokaliteta „MASLINADA ULCINJ SA UVALOM VALDANOS“ u opštini Ulcinj.

Pozivaju se zainteresovani građani, mjesne zajednice, vlasnici maslinjaka, poljoprivrednici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke.

Prijedlozi, sugestije, komentari i mišljenja u pisanoj formi na tekst Nacrta mogu se dostaviti Sekretarijatu za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, na adresu Bulevar “Đ.K.Skenderbeg”, neposredno preko Građanskog biroa.

Po okončanju rasprave, Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, kao obrađivač razmotriće podnesene primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, sačiniće rezime komentara i stavova o prihvatanju, kao i razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti dostupan javnosti putem navedenog sajta opštine Ulcinj i biti sastavni dio materijala za sjednicu Skupštine.